CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HẢI PHÒNG

Hotline
0904 113 059
Email
knsangtao@gmail.com

Xây dựng hệ thống thí nghiệm tự động thu thập, lưu trữ tín hiệu và đo đạc dòng chảy bọt hai pha không có hoặc có trao đổi nhiệt chất

Cập nhật: 24-03-2019 10:21:32 | Đề tài, dự án KHCN | Lượt xem: 918

Xây dựng hệ thống thí nghiệm tự động thu thập, lưu trữ tín hiệu và đo đạc dòng chảy bọt hai pha không có hoặc có trao đổi nhiệt chất

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Tất Thắng
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Tổng kinh phí 600 triệu VNĐ
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng hệ thống trang thiết bị đo đạc (vận tốc pha và tốc độ chuyển pha), thí nghiệm dòng chảy bọt hai pha lỏng khí và lỏng hơi;
- Phát triển, bổ sung các phần mềm kết nối phần cứng phục vụ tự động ghi và lưu trữ số liệu đo đạc sử dụng sóng siêu âm; các chương trình xử lý số liệu, tính toán tham số vận tốc, tốc độ chuyển pha dòng chảy bọt hai pha.

Kết quả đạt được

-    Về khoa học: Đã phát triển 02 phương pháp mới trong đo đạc dòng chảy hai pha gồm phương pháp phân tách pha và phương pháp đo đạc tốc độ trao đổi pha. Đã áp dụng các phương pháp mới đó tiến hành các thí nghiệm đo đạc thu nhận dữ liệu phục vụ nghiên cứu, mô phỏng số, tính toán dòng chảy hai pha không có và có trao đổi nhiệt-chất. Đã tiến hành một số nghiên cứu vật lý dòng chảy hai pha có bọt/khoang khí/hơi quanh vật thể chuyển động trong nước. Trên cơ sở các nghiên cứu đó đã công bố thành công 01 bài báo SCI, 01 bài báo SCI-E, 02 bài báo SCOPUS và 02 bài báo hội nghị quốc gia.
-    Về ứng dụng: Đã phát triển 03 hệ thống đo đạc dòng chảy hai pha. Trong đó 02 hệ sử dụng sóng siêu âm (UVP – Ultrasonic Velocity Profile) và 01 hệ quang học. Đã phát triển nâng cấp 01 hệ thí nghiệm dòng chảy hai pha bọt khí trong ống đứng từ hệ thí nghiệm dòng chảy 1 pha. Đã xây dựng mới 04 hệ thí nghiệm đo đạc dòng chảy hai pha không có, có trao đổi pha. Các phương pháp đo đạc mới, các hệ thiết bị đo đạc mới và các hệ thí nghiệm tạo dòng chảy hai pha được xây dựng trong nội dung nghiên cứu của đề tài đã và đang góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cơ học chất lỏng (cụ thể là cơ học dòng chảy nhiều pha) tại đơn vị, cập nhật với trình độ phát triển của thế giới, góp phần đào tạo kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ.

Hình ảnh đề tài:

ntthang1

Những đóng góp mới

-    Hệ đo đạc dòng chảy hai pha sử dụng sóng siêu âm UVP;
-    Phương pháp phân tách pha và phương pháp đo đạc tốc độ trao đổi pha;
-    Một số nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết dòng chảy hai pha có bọt/khoang khí/hơi quanh vật thể chuyển động trong nước.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): các bài báo là sản phẩm của đề tài và có ghi lời 
  cảm ơn đề tài:
[1]    T.T. Nguyen, Tsuzuki N, Murakawa H, Duong N H and Kikura H 2016 Measurement of the condensation rate of vapor bubbles rising upward in subcooled water by using two ultrasonic frequencies International Journal of Heat and Mass Transfer 99 159-169 (SCI)
[2]    T.T. Nguyen, N.H. Duong, Q.T. Nguyen, T.P. Truong. Experimental measurements of the cavitating flow after horizontal water entry. Fluid Dynamics Research (2017) DOI: https://doi.org/10.1088/1873-7005/aa885d  (SCI-E).
[3]    T.T. Nguyen, Duong Ngoc Hai, Tran Tri Vien and Kikura Hiroshige (2017), "A CFD modeling of subcooled pool boiling", Springer Lecture Notes in Mechanical Engineering – selected contributions from the International Conference on Advances in Computational Mechanics ACOME2017, paper DOI: 10.1007/978-981-10-7149-2_59, book ISBN 978-981-10-7149-2 (SCOPUS).
[4]    T.T. Nguyen, Duong Ngoc Hai, Nguyen Quang Thai and Kikura Hiroshige (2017), "CFD simulation of the natural cavitating flow around high speed submerged bodies", Springer Lecture Notes in Mechanical Engineering – selected contributions from the International Conference on Advances in Computational Mechanics ACOME2017, paper DOI: 10.1007/978-981-10-7149-2_51, book ISBN 978-981-10-7149-2 (SCOPUS).
[5]    Nguyen Tat Thang, Duong Ngoc Hai, Murakawa Hideki and Kikura Hiroshige (2016), "Calculation of drift-flux-model parameters for counter-current air-water bubbly flow", Proceedings of the 2016 Annual Vietnam National Conference on Fluid Mechanics, July 28-30 (2016), Hanoi, Vietnam, pp. 557-564 (ISBN 978-604-95-0226-2) (Hội nghị trong nước).
[6]    Tran Tri Vien, Nguyen Tat Thang, Ari Hamdani, Tsukada Keisuke, Takahashi Hideharu and Kikura Hiroshige (2017), "Measurement of condensation rate and rising velocity of vapor bubbles in subcooled boiling flow using ultrasonic method", Proceedings of the XIIth National Conference on Nuclear Science and Technology, Nha Trang, August 2-4, 2017, Vietnam (Hội nghị trong nước).
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): hệ đo đạc UVP và các hệ thí nghiệm dòng chảy hai pha đặt tại Phòng thí nghiệm Thúy khí Công nghiệp và Môi trường Lục địa, Viện Cơ học.

Địa chỉ ứng dụng

Nghiên cứu và đào tạo tại Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
KẾT NỐI CỔNG THÔNG TIN KHỞI NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên:
Số ĐT:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:

ĐỐI TÁC

0904.113.059

Thiết kế bởi Vinaweb