CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Hotline
0912 940 509
Email
knsangtao@gmail.com
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

  Quy mô hoạt động: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Vốn Điều lệ của Quỹ: 1000 tỷ VNĐ. Quỹ được cấp vốn bổ sung hàng năm từ ngân sách nhà nước để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ. Giới thiệu chung: Chức năng:  Cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Vốn Điều lệ của Quỹ: 1000 tỷ VNĐ. Quỹ được cấp vốn bổ sung hàng năm từ ngân sách nhà nước để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ. Tên giao dịch quốc tế là National Technology Innovation Fund, viết tắt là NATIF Nhiệm vụ: 1. Tiếp nhận các nguồn vốn của nhà nước, huy động các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động hằng năm của Quỹ, ban hành các quy định cụ thể phục vụ cho hoạt động của Quỹ. 3. Tổ chức xét chọn nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ đề nghị Quỹ tài trợ, cho vay. Xây dựng quy định về hỗ trợ tài chính và quyết định mức hỗ trợ tài chính một cách minh bạch, kiểm tra quản lý quá trình triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ được Quỹ hỗ trợ tài chính. 4. Đình chỉ việc tài trợ, cho vay hoặc thu hồi kinh phí đã tài trợ, cho vay khi phát hiện tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ vi phạm các quy định về sử dụng vốn của Quỹ; Giải quyết khiếu nại; khởi kiện đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vị phạm hợp đồng  và cam kết với Quỹ theo quy định của Pháp luật 5. Quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước giao và các nguồn lực khác theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy định của Pháp luật. 6. Quản lý tổ chức và cán bộ của Quỹ theo quy định của Pháp luật 7. Hợp tác với tổ chức và cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ 8. Được sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ nhưng phải đảm bảo an toàn. Dự án được Quỹ tài trợ: a) Nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới; b) Ươm tạo công nghệ; sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; c) Đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, ứng dụng công nghệ; d) Chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia. Dự án được Quỹ cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn: a) Chuyển giao công nghệ được khuyến khích chuyển giao (gồm cả chuyển giao công nghệ tại Việt Nam và từ nước ngoài vào Việt Nam)  theo Điều 9 của Luật Chuyển giao công nghệ; b) Ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; c) Phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; d) Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nguyên tắc xét chọn các nhiệm vụ  1. Kết quả của nhiệm vụ đem lại hiệu quả và tác động rõ rệt cho đổi mới công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; có tác động lan tỏa cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. 2. Chủ trì nhiệm vụ phải có quyết định chủ trương đầu tư thực hiện nhiệm vụ. 3. Quỹ tài trợ một phần trong tổng thể các hoạt động chủ yếu của đổi mới công nghệ. Chủ trì nhiệm vụ phải đảm bảo nguồn vốn để thực hiện được tổng thể các hoạt động chủ yếu của đổi mới công nghệ, nguồn vốn đối ứng thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ để đạt được các mục tiêu đề ra của đổi mới công nghệ. 4. Nội dung của nhiệm vụ không trùng lắp với các nhiệm vụ được thực hiện bằng nguồn vốn của Quỹ hoặc nguồn vốn khác của Nhà nước. 5. Ưu tiên xét chọn các nhiệm vụ phục vụ các dự án, đề án, kế hoạch, chương trình theo đề xuất đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ, ngành, địa phương; có tác động lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương; chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; các nhiệm vụ thuộc nội dung của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết; nhiệm vụ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo ra sản phẩm dựa trên công nghệ mở, phần mềm mã nguồn mở; sử dụng sản phẩm dựa trên công nghệ mở, phần mềm mã nguồn mở.         6. Nhiệm vụ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo các nguyên tắc chung đã được quy định tại Điều này và các tiêu chí riêng cho từng loại nhiệm vụ được quy định tại Thông tư này. Tiêu chí chung cho các dự án tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới Dự án tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới phải đáp ứng các yêu cầu sau: 1. Có báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch sản xuất và kinh doanh rõ ràng, đặc biệt bảo đảm sản phẩm chiếm tỷ lệ nhất định ở thị trường trong nước, nước ngoài hoặc tạo được thị trường mới; 2. Có chiến lược và năng lực marketing; năng lực quản lý dự án, quản lý tài chính; kế hoạch đầu tư để nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, năng lực liên doanh liên kết với các đối tác về đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ; 3. Việc thực hiện dự án góp phần tăng tối thiểu 10% giá trị gia tăng của sản phẩm; 4. Giá trị gia tăng của sản phẩm phải đạt cao hơn giá trị giá tăng theo thống kê của Tổng cục thống kê đối với sản phẩm, nhóm sản phẩm tương tự (nếu có). Trong trường hợp đặc biệt, do yêu cầu của các dự án liên quan đến dịch bệnh, thiên tai, an sinh xã hội, dự án ở địa bàn nông thôn, miền núi đặc biệt khó khăn, Hội đồng quản lý Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định mức tối thiểu về giá trị gia tăng và giá trị tăng thêm của giá trị gia tăng cho từng sản phẩm, dịch vụ của dự án;  5. Hệ thống quản lý chất lượng của dự án phải đạt tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế theo từng chuyên ngành; 6. Bảo đảm tài chính, huy động và sử dụng vốn rõ ràng và hợp lý. Tiêu chí dự án nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao 1. Đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5 của Thông tư này.  2. Có đội ngũ và phương tiện phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ. 3. Đối với dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao của doanh nghiệp chủ trì dự án  phải cam kết đầu tư bình quân trong 3 năm liền bằng nguồn vốn tự có của chủ trì dự án cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam đạt ít nhất 1% tổng doanh thu hằng năm của dự án và từ năm thứ tư trở đi phải đạt trên 1% tổng doanh thu của dự án. Tiêu chí dự án ươm tạo công nghệ    1. Đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 5 của Thông tư này. 2. Người chủ trì dự án có ý tưởng công nghệ, kinh doanh ý tưởng công nghệ hoặc có văn bản cho phép thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. 3. Chủ trì dự án có đội ngũ chuyên gia công nghệ, năng lực hợp tác và huy động được đội ngũ chuyên gia quản lý, chuyên gia tư vấn về công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, quản lý và quản trị doanh nghiệp, marketing. Tiêu chí dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới   1. Đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 2. Phải có kết quả nghiên cứu do chủ trì dự án đã tiến hành và được nghiệm thu hoặc văn bản cam kết hợp tác sử dụng kết quả nghiên cứu của tổ chức, doanh nghiệp khác cho sản xuất thử nghiệm. 3. Kế hoạch sản xuất thử nghiệm đồng bộ với các hoạt động khác của dự án đổi mới công nghệ.  Tiêu chí dự án đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, ứng dụng công nghệ 1. Tổ chức, doanh nghiệp chủ trì tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải bảo đảm các điều kiện sau:            a) Có bộ máy tổ chức và quản lý khóa học chuyên nghiệp; đội ngũ giảng viên có trình độ, giảng dạy và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo yêu cầu đào tạo; đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có nghiệp vụ chuyên môn, được cập nhật kiến thức mới; b) Có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu đào tạo về sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, thông tin dưới dạng điện tử và phương tiện điện tử phục vụ tra cứu, tham khảo; c) Có quan hệ hợp tác với các cơ sở trong nước và nước ngoài phục vụ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; d) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phải có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu trên cơ sở điều tra, khảo sát yêu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; được bổ sung, điều chỉnh, cập nhật trên cơ sở tham khảo chương trình tiên tiến của tổ chức đào tạo nước ngoài, các ý kiến phản hồi từ nơi cử học viên đi học và doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; đ) Có nghiên cứu khả thi và kế hoạch hoạt động cho từng khóa học được phê duyệt. 2. Tổ chức, doanh nghiệp cử học viên đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc cá nhân tham gia đào tạo phải: a) Đóng góp một phần kinh phí đào tạo;  b) Có văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ; c) Sử dụng cán bộ được cử đi đào tạo để thực hiện nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ mới theo kế hoạch.      Tiêu chí dự án chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia 1. Đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 2. Công nghệ phải là công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến so với khu vực ASEAN. 3. Dự án tạo động lực phát triển triển ngành, lĩnh vực, phát huy tối đa lợi thế về tài nguyên của đất nước. 4. Sản phẩm của dự án chiếm thị phần chi phối trong nước và xuất khẩu. Tiêu chí dự án chuyển giao công nghệ được khuyến khích chuyển giao   1. Đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 2. Đáp ứng một trong các yêu cầu về tạo ra sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao; tạo ra ngành công nghiệp, dịch vụ mới; tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; bảo vệ sức khỏe con người; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; sản xuất sạch, thân thiện môi trường; phát triển ngành, nghề truyền thống.  Tiêu chí dự án ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ 1. Đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 2. Chủ trì dự án là tổ chức, doanh nghiệp đã tạo ra công nghệ mới hoặc đã     có cam kết được sử dụng công nghệ mới cho dự án và đáp ứng tiêu chí sau: a) Có đội ngũ chuyên gia công nghệ, năng lực hợp tác và huy động được đội ngũ chuyên gia quản lý, chuyên gia tư vấn về công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, quản lý và quản trị doanh nghiệp, marketing; b) Có năng lực huy động vốn ban đầu cho việc ươm tạo công nghệ; c) Hình thành và đăng ký được doanh nghiệp là doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo đúng quy định hiện hành; d) Có kế hoạch rõ ràng cho việc tiếp tục các hoạt động đổi mới công nghệ và phát triển doanh nghiệp. Tiêu chí dự án phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ 1. Đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 2. Sản phẩm của dự án từ kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao; có tác động quan trọng trong chương trình, đề án, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, Bộ, ngành, địa phương, khu vực. Tiêu chí dự án chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn    1. Đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 2. Công nghệ được chuyển giao đã được đánh giá, thẩm định để phù hợp với từng vùng sinh thái. Vòng đời của sản phẩm, dịch vụ phải bảo đảm cho sự phát triển bền vững. 3. Ưu tiên dự án có tác động lan tỏa, có hoạt động hỗ trợ cho việc nhân rộng kết quả của dự án.  4. Ưu tiên công nghệ tạo ra giống mới có năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu vượt trội; lai tạo, cải tạo, nâng cao giá trị kinh tế của giống cây trồng, giống vật nuôi; đổi mới quy trình công nghệ tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi, quản lý rừng, khai thác và nuôi trồng thủy sản; công nghệ điều khiển tự động hoặc bán tự động trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc; sản xuất cây trồng an toàn; thâm canh trong trồng trọt, nuôi trồng; bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; tạo ra chế phẩm sinh học phòng trừ dịch hại và xử lý môi trường; sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo; tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu; cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản phẩm truyền thống của làng nghề; sản xuất các chất điều hòa sinh trưởng, chế phẩm sinh học cho cây trồng, thức ăn chăn nuôi; các bộ kit, các loại vắc-xin, các chất phụ gia phục vụ sản xuất nông nghiệp; sản xuất vật tư, thiết bị mới trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản; sử dụng hợp lý và tối ưu đất đai và nguồn nước trong sản xuất; tiết kiệm; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; xây dựng và thi công tối ưu các công trình thủy lợi. Các hoạt động nổi bật: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Tiêu chí xét duyệt: Tiêu chí xét chọn: Đối với nhóm dự án tao ra sản phẩm mới, dịch vụ mới: - Thị trường và thị phần rõ ràng, lộ trình phát triển thị phần; - Lộ trình phát triển sản phẩm, công nghệ; - Thuộc chuỗi giá trị hoặc thể hiện rõ chuỗi giá trị của sản phẩm; - Doanh nghiệp phát triển và có tác động xã hội; - Tăng tối thiểu 10% giá trị gia tăng của sản phẩm; - Có nghiên cứu khả thi, kế hoạch sản xuất và kinh doanh; - Có nguồn lực để triển khai dự án; - Hệ thống quản lý chất lượng của dự án đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế theo từng chuyên ngành; - Bảo đảm tài chính, huy động và sử dụng vốn rõ ràng và hợp lý, báo cáo tài chính được cơ quan thuế xác nhận.

Xem thêm
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Quy mô hoạt động: Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất. Giới thiệu chung: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Foundation for Science and Technology Development, viết tắt là NAFOSTED) được thành lập theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2008. Ngày 3/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. Quỹ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước và ngoài nước. Quỹ có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất. Với chức năng nhiệm vụ: 1. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học và viện nghiên cứu, tạo dựng môi trường nghiên cứu có tính liên tục và kế thừa. 2. Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ; hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh có năng lực nghiên cứu ở trình độ quốc tế; nuôi dưỡng tài năng nghiên cứu; góp phần đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ. 3. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng nhanh số lượng kết quả nghiên cứu khoa học của Việt Nam được công bố quốc tế. 4. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, giúp các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận với trình độ nghiên cứu quốc tế; thu hút các nguồn vốn nước ngoài tài trợ cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam. 5. Gắn kết hoạt động nghiên cứu với doanh nghiệp, đầu tư cho nghiên cứu nhằm phát triển / làm chủ được các công nghệ chủ chốt, đóng góp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Cơ cấu tổ chức: A. Hội đồng quản lý Quỹ Hội đồng quản lý Quỹ là các nhà khoa học, nhà quản lý hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 05 năm. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng Quản lý Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề xuất của các tổ chức khoa học và công nghệ và các cơ quan quản lý. Hội đồng quản lý Quỹ gồm 6 thành viên: STT        Họ và tên Chức danh 1 Trần Quốc Khánh Thứ trưởng Bộ KHCN, Chủ tịch HĐQL 2 Nguyễn Quang Thuấn Phó chủ tịch 3 Bùi Cách Tuyến Uỷ viên 4 Phan Tuấn Nghĩa Uỷ viên 5 Nguyễn Đoàn Thăng Uỷ viên 6 Nguyễn Thị Thu Hiền Uỷ viên Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ 1. Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước; phương thức tài trợ, cho vay của Quỹ; 2. Phê duyệt kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán năm của Quỹ do Giám đốc Quỹ trình; 3. Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn khác để tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các vấn đề liên quan khác; 4. Phê duyệt kế hoạch và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ; 5. Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ trong việc thực hiện quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 6. Ban hành theo thẩm quyền các quy định cần thiết của Quỹ. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ Hội đồng quản lý Quỹ họp thường kỳ 3 tháng/lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Giám đốc điều hành Quỹ hoặc Trưởng Ban kiểm soát Quỹ hoặc khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị. Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham dự và phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ được uỷ quyền chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo đa số trên tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Nội dung và các quyết định của cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ phải được ghi thành biên bản và gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ. B. Cơ quan điều hành Quỹ Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, các Phó giám đốc Quỹ, các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và các văn phòng đại diện. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. Phó giám đốc Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. 1. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: - Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; - Quản lý nhân sự, tài sản và vốn của Quỹ; - Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng đại diện của Quỹ; - Được tham gia các phiên họp của Hội đồng quản lý Quỹ, được tham gia ý kiến về các nội dung mà Hội đồng quản lý Quỹ thảo luận, nhưng không được biểu quyết 2. Phó giám đốc Quỹ giúp Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công. 3. Các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và văn phòng đại diện của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ thống nhất đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định. C. Chuyên gia đánh giá và Hội đồng khoa học Hội đồng khoa học và công nghệ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn xét chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. D. Ban kiểm soát Quỹ Ban kiểm soát Quỹ có từ 3 đến 5 thành viên, gồm Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát Quỹ phải là những người am hiểu về các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng và pháp luật, hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ là 5 năm. Ban kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình thực hiện Điều lệ của Quỹ, các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 2. Hoạt động độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua; 3. Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ. Các hoạt động nổi bật: Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project - VIIP) được thực hiện bằng nguồn vốn vay của Hiệp hội phát triển Quốc tế - IDA (thuộc Ngân hàng Thế giới) từ năm 2014-2018, cần tuyển các vị trí Chuyên gia tư vấn trong nước làm việc tại Tổ thực hiện dự án (PIU) thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Tiêu chí xét duyệt: Đối tượng áp dụng: 1. Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 2. Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại nước ngoài đăng ký chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam. 3. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Xem thêm
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy mô hoạt động: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (tên giao dịch tiếng Anh: Small and Medium Enterprise Development Fund, viết tắt là SMEDF) được thành lập nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Giới thiệu chung: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (tên giao dịch tiếng Anh: Small and Medium Enterprise Development Fund, viết tắt là SMEDF) được thành lập nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Ngày 17 tháng 4 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 601/QĐ-TTg thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (tên giao dịch tiếng Anh: Small and Medium Enterprise Development Fund, viết tắt là SMEDF) được thành lập nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động (doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp đầu tư, sản xuất - kinh doanh thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành trong từng thời kỳ). Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại. Hội đồng quản lý Quỹ có sáu (06) thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là một lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; năm (05) thành viên là lãnh đạo của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Quỹ và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ năm (05) năm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định cơ cấu tổ chức của Quỹ. Vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 (hai nghìn) tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ của Quỹ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau khi thống nhất với Bộ Tài chính. Để được vay vốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện sau: - Có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ; - Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ; - Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh; - Có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng tín dụng đã ký kết; Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ, thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước. Mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó (không bao gồm vốn lưu động) nhưng không quá 30 tỷ đồng. Thời hạn cho vay tối đa không quá bảy (07) năm. Lãi suất cho vay không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại, được áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực và đối tượng ưu tiên của Quỹ. Lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở mức lãi suất cho vay bình quân của năm (05) ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của Quỹ. Các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức hiệp hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu tiếp cận các hoạt động hỗ trợ của Quỹ. Các hoạt động nổi bật: - Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác với ngân hàng của Nhật Bản Các hoạt động hợp tác bao gồm cung cấp thông tin và tư vấn cho quỹ SMEDF về tài chính cho DNNVV thực hiện bởi JSB, hợp tác và tổ chức hội thảo và kết nối kinh doanh Lễ ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) - SMEDF với Ngân hàng Johnan Shinkin (JSB - Nhật Bản) diễn ra ngày 14/3 tại Hà Nội là cơ sở để triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong việc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các DNNVV của Việt Nam do Quỹ Phát triển DNNVV triển khai trong thời gian tới. Theo thỏa thuận tại Biên bản ghi nhớ, các hoạt động hợp tác bao gồm cung cấp thông tin và tư vấn cho quỹ SMEDF về tài chính cho DNNVV thực hiện bởi JSB, hợp tác và hỗ trợ về trao đổi cán bộ giữa các bên, hợp tác và tổ chức hội thảo và kết nối kinh doanh cũng các thỏa thuận khác giữa hai bên theo nhu cầu hoạt động. Tiêu chí xét duyệt: Chính sách vay vốn từ Quỹ Phát triển DNNVV Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ  nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Đối tượng thụ hưởng: doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc trực tiếp đầu tư, sản xuất - kinh doanh thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành trong từng thời kỳ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ, thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của Quỹ. Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước về tài chính của Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ có sáu (06) thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là một lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; năm (05) thành viên là lãnh đạo của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Quỹ và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Điều kiện được vay vốn từ Quỹ: Quỹ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay nếu có đủ các điều kiện sau: 1. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ. 2. Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 3. Phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh. 4. Có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng tín dụng đã ký kết. 5. Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành. Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó (không bao gồm vốn lưu động) nhưng không quá 30 tỷ đồng. Thời hạn cho vay:  tối đa không quá bảy (07) năm. Trường hợp đặc biệt, đối với những dự án có chu kỳ sản xuất dài, cần thời hạn vay vốn lớn hơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyết định thời hạn cho vay nhưng không quá mười (10) năm. Lãi suất cho vay: không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại (mức lãi suất cho vay bình quân của năm (05) ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội). Xem thêm "Lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển DNNVV" theo quy định tại Thông tư số 119/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển DNNVV. Cơ sở pháp lý: - Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem thêm
Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp

Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp

Giới thiệu chung: Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Quỹ) với tổng nguồn vốn là 30 tỷ đồng, do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. HCM quản lý. Quỹ được điều hành bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. Mục đích chính của Quỹ nhằm khuyến khích tinh thần kinh doanh, cổ vũ khát vọng làm giàu chân chính cho những người trẻ, thông qua giải pháp vốn cho thanh niên làm kinh tế. Các hoạt động nổi bật: Quỹ phục vụ 3 nhóm đối tượng: dự án cá nhân, dự án tập thể và dự án doanh nghiệp mới thành lập, với chính sách tài trợ khá linh hoạt: hạn mức cho dự án cá nhân tối đa 100 triệu đồng, dự án tập thể tối đa 200 triệu đồng; thời hạn cho vay tối đa 36 tháng; lãi suất cho vay căn cứ theo tình hình hoàn trả vốn vay (trả đúng hạn, lãi suất 0,8%/ tháng/tổng số tiền vay; trả quá hạn, lãi suất 1,2%/tháng/tổng số tiền vay). Tổng số tiền phải trả hàng tháng là tổng số tiền gốc (tổng số tiền vay chia cho thời hạn vay) và tiền lãi (tổng số tiền vay nhân cho lãi suất). Tiêu chí xét duyệt: Vay vốn cho dự án cá nhân 3 nhóm đối tượng được vay: - Thanh niên thuộc gia đình diện nghèo, có sức lao động, phương án sử dụng vốn; - Thanh niên có nhu cầu làm kinh tế tại một số vùng nông thôn mới; - Thanh niên có nguyện vọng làm kinh tế, có ý tưởng kinh doanh nhưng thiếu vốn.  Điều kiện vay:  Thanh niên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau thì mới có thể thực hiện các thủ tục vay vốn từ Quỹ: - Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp; - Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết; - Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; - Độ tuổi từ 18-35 tuổi; - Cư trú tại TP. HCM (có hộ khẩu hoặc KT3); - Không thuộc các đối tượng đã được sử dụng các nguồn Quỹ do Đoàn – Hội giới thiệu hoặc ủy thác; - Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.  Vay vốn cho dự án tập thể 3 nhóm đối tượng được vay Quỹ phục vụ cho tập thể thanh niên (gồm nhiều thanh niên) có nhu cầu cùng vay vốn cho một dự án chung: - Nhóm thanh niên trong các nhóm dịch vụ cộng đồng; - Nhóm thanh niên có ý tưởng hình thành các hợp tác xã thanh niên; - Có dự án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho thanh niên địa phương.  Điều kiện vay:  Nhóm thanh niên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau thì mới có thể thực hiện các thủ tục vay vốn từ Quỹ: - Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp; - Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết; - Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; - Các thành viên từ 18-35 tuổi, không cùng gia đình; - Cư trú tại TP. HCM (có hộ khẩu hoặc KT3) - Tối thiểu 2/3 tổng số thành viên trực tiếp tham gia vào kinh doanh; - Không thuộc các đối tượng đã được sử dụng các nguồn Quỹ do Đoàn – Hội giới thiệu hoặc ủy thác; - Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. Thủ tục, hồ sơ vay Để được vay vốn từ Quỹ, dự án phải có sự bảo lãnh từ người thân hoặc người hiểu rõ về dự án, có hộ khẩu tại TP. HCM, có khả năng tạo ra thu nhập hoặc có tài sản đảm bảo khả năng trả nợ thay cho chủ dự án, hiểu rõ nghĩa vụ của người bảo lãnh và xác nhận đơn đề nghị bảo lãnh cho dự án. Chủ dự án chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định và nộp cho Ủy ban Hội LHTN Phường/Xã. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ phối hợp với Ủy ban Hội LHTN Phường/xã và Quận/Huyện cùng trực tiếp tiến hành thẩm định tính khả thi của dự án. Sau khi thẩm định, Trung tâm sẽ xem xét, quyết định việc ký hợp đồng và phát vay cho dự án. 

Xem thêm
Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Quy mô hoạt động: Là Quỹ tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được cấp giấy phép hoạt động bởi Bộ Nội Vụ nhằm thúc đẩy phát triển các Dự án Khởi nghiệp. Giới thiệu chung: Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation - SVF) là quỹ xã hội hoá và phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam, ra đời nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển khởi nghiệp. Đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với mục tiêu nâng tầm giá trị Công nghệ Việt Nam. SVF được sáng lập từ những doanh nhân vừa có “tâm” vừa có “tầm”, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển của công nghệ Việt. Thế mạnh lớn nhất của SVF chính là việc xây dựng được mạng lưới liên kết chặt chẽ, dễ dàng giúp người khởi nghiệp tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới (đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ). Hoạt động gây Quỹ Quỹ huy động vốn từ các thành viên góp vốn cho Quỹ, các tổ chức, cá nhân trong xã hội… Đặc biệt là các tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra, Quỹ phát triển hệ sinh thái cho cộng đồng Khởi nghiệp Việt Nam, kết nối Cộng đồng Doanh nghiệp Khởi nghiệp (Start-ups), Hệ thống Hỗ trợ doanh nghiệp (Business Acceelerator) và các Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) Đầu tư Quỹ khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có ý tưởng, phương án lập doanh nghiệp, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dựa trên nền tảng ứng dụng Khoa học và công nghệ nhưng thiếu vốn tài chính, nguồn lực đề thực hiện. Quỹ đầu tư thông qua việc tài trợ về vốn, vật tư, kỹ thuật, tư vấn, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các hoạt động thương mại hóa sản phẩm, xúc tiến chuyển giao, đầu tư đổi mới hoàn thiện công nghệ. Phát triển doanh nghiệp Ngoài hỗ trợ bằng nguồn vốn tài chính, Quỹ còn mang lại các giá trị to lớn khác cho các doanh nghiệp nhận đầu tư, như một người tham gia tích cực vào sự phát triển và trưởng thành của họ. Điển hình là các hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo phát triển doanh nghiệp, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, kết nối hợp tác, mở rộng quy mô, thị trường. bảo trợ nhằm điều kiện giúp công ty đạt được thành công, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển hội nhập với các nước trên thế giới. Trao quyền Một dự án đầu tư điển hình sẽ kéo dài từ 5-10 năm để tạo ra một công ty có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Mục tiêu cuối cùng là để phát triển công ty đến một điểm mà nó có thể tự vận hành hoặc được mua lại bởi một công ty lớn hơn ở một mức giá vượt quá số vốn đầu tư. Cụ thể, một IPO thành công sẽ cung cấp một số lợi thế quan trọng, như việc có thêm nguồn vốn huy động cho doanh nghiệp, sự tham gia của nhà đầu tư lớn hơn trong sự phát triển của công ty, lợi nhuận cao h ơn cho các thành viên góp vốn,… Thành quả hoạt động Nếu Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam hoạt động có hiệu quả, đầu tư vào một doanh nghiệp thành công sẽ tạo ra lợi nhuận trên đầu tư ban đầu của mình, người tiêu dùng được hưởng lợi từ các sản phẩm & dịch vụ sáng tạo mới, tạo ra công việc chất lượng cao tại các công ty mới, các trường đại học có nhiều tiền để đầu tư vào giáo dục & các quỹ đầu tư có nhiều vốn tài chính hơn để thực hiện sứ mệnh của mình. Tái đầu tư Một khi tất cả các khoản đầu tư của Quỹ được trao quyền và số tiền lợi nhuận thu được đã được phân phối, quỹ kết thúc một chu kì đầu tư. Với tôn chỉ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Quỹ sẽ tái đầu tư các khoản thu nhập vào một doanh nghiệp mới và một chu kì mới lại bắt đầu. Các hoạt động nổi bật: Là Quỹ xã hội hoá vốn nội địa đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận thu được từ các dự án đầu tư để tái đầu tư cho các dự án tiếp theo.  Tiêu chí xét duyệt: Đối tượng: Đối tượng của SVF là tất cả mọi cá nhân, tổ chức có sáng kiến, ý tưởng kinh doanh đang cần được “tiếp sức” để biến thành hiện thực. Lĩnh vực: SVF hỗ trợ mọi dự án phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đặc biệt SVF chú trọng lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Xem thêm
Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Giới thiệu chung: Năm 2005, Sở Tài chính TP Đà Nẵng thành lập Đoàn công tác đi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương để tìm hiểu về hoạt động, học hỏi kinh nghiệm, trên cơ sở đó tiến hành xây dựng Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng. Sau một thời gian chuẩn bị, Sở Tài chính báo cáo Đề án cho UBND thành phố xem xét để trình HĐND thành phố thông qua. Tại kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 đã ban hành Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007 đã thông qua Tờ trình thành lập Quỹ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng, đồng thời căn cứ công văn số 9369/BTC-TCNH  ngày 13/7/2007 của Bộ Tài chính về thẩm định Đề án Quỹ ĐTPT Đà Nẵng, nghị định số 138/2007/NQCP ngày 28/8/2007 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, ngày 9/10/2007 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7977/QĐ-UB thành lập Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng. Từ tháng 1/2008 Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, Quỹ có tư cách pháp nhân, bộ máy hoạt động độc lập, có vốn điều lệ, bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo Điều lệ do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo đảm an toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí. Nhiệm vụ của Quỹ DDIF là tiếp nhận vốn ngân sách cấp, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương bao gồm đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp, góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế, nhận ủy thác và ủy thác,… Nguồn vốn hoạt động - Ngân sách cấp vốn điều lệ; - Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng vay vốn; - Hợp vốn với các tổ chức kinh tế để đầu tư hoặc cho vay đầu tư; - Phát hành trái phiếu của Quỹ theo theo qui định của pháp luật; - Các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng

Quy mô hoạt động: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng (Quỹ DTHF) thuộc Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng được thành lập tại Quyết định số 78/QĐ-VNCYHĐTH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, sau đây gọi tắt là Quỹ. Quỹ là đơn vị trực thuộc Viện DTHIM, được quyền sử dụng con dấu của Viện DTHIM và được phép mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Giới thiệu chung: Chức năng của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Đinh Tiên Hoàng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng (Viện DTHIM), góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng là Dinh Tien Hoang Foundation for Science and Technololy Development, viết tắt là Quỹ DTHF. Đối tượng tài trợ: Tất cả các nguồn kinh phí của Quỹ DTHF chỉ được dùng tài trợ cho các hoạt động khoa học và công nghệ và phát triển của Viện DTHIM. Điều kiện đăng ký nhận tài trợ: Đơn vị, cá nhân đề xuất tài trợ phải là viên chức của Viện DTHIM và các nhà khoa học hoặc các đơn vị được Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ DTHF phê duyệt, phải có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng được nhiệm vụ đề xuất tài trợ. Nguyên tắc tài trợ: 1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng, minh bạch thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ do Quỹ thành lập. 2. Quỹ thực hiện quản lý chất lượng nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ không được trùng lắp với các nghiên cứu đã hoặc đang thực hiện bằng nguồn vốn của Quỹ hoặc các nguồn vốn khác.

Xem thêm
Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung: Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (HSIF) được khởi xướng và sáng lập bởi Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đồng sáng lập bởi Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam (OCB) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ là những đơn vị đầu tiên hưởng ứng với vai trò góp vốn đầu tư cho Quỹ. Quỹ phấn đấu đạt qui mô nguồn vốn trong giai đoạn 2016 - 2020 là 100 tỷ đồng. Quỹ HSIF được hình thành với mong muốn giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung phát triển được dự án khởi nghiệp sáng tạo của mình, đóng góp chung vào sự phát triển cho TP. Hồ Chí Minh – Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ. Nguồn vốn được hình thành từ các Nhà Đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân góp vốn. HSIF là Quỹ đầu tư đầu tiên của Thành phố hướng đến các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hướng đến các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, góp phần thay đổi cuộc sống. Quỹ sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ: ứng dụng trên Mobile, Internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp… có tiềm năng áp dụng với qui mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới.

Xem thêm
Quỹ Đầu tư Thịnh vượng mới

Quỹ Đầu tư Thịnh vượng mới

Giới thiệu chung: Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới là một quỹ đầu tư tự do, được thành lập vào năm 2014 bởi những cá nhân có hơn 10 kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, từng trải qua hàng trăm dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, và các mô hình kinh tế mới. Là một quỹ đầu tư am hiểu về kinh tế, văn hóa và con người Việt Nam, mong muốn xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, tất cả các thành viên sáng lập của Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới đều cam kết chung một mục tiêu, một tầm nhìn duy nhất đi cùng các dự án được nghiên cứu, đầu tư chuyên nghiệp và có hiệu quả cao, mang lại các giá trị phục vụ xã hội và cộng đồng. Các hoạt động nổi bật: 1. Dịch vụ ủy thác đầu tư Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư vào các dự án kinh doanh, hoàn toàn không nhận ủy thác đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, tài chính hay đầu cơ.   Hiện tại, quỹ chỉ nhận ủy thác đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Đây là 2 lĩnh vực Quỹ có nhiều kinh nghiệm và đảm bảo khả năng thành công của các dự án. Hình thức ủy thác đầu tư mà Quỹ chấp nhận đó là nhà đầu tư đã có dự án tiền năng (thường phổ biến ở dạng ý tưởng hoặc bản dự án, có thể đang chạy mẫu thử nghiệm) nhưng không đủ năng lực để điều hành và thực hiện dự án đạt được các mục tiêu mong muốn.  Hình thức ủy thác sẽ có các lựa chọn: – Ủy thác toàn bộ: Giống như 1 hình thức đầu tư tài chính, nhà đầu tư không cần quan tâm đế các công việc của dự án mà sẽ nhận được các lợi ích về tài chính theo cam kết ban đầu. Quỹ đầu tư sẽ có trách nhiệm thực hiện toàn bộ dự án.  – Ủy thác có kiểm soát: Trường hợp này, nhà đầu tư đóng vai trò và vị trí quan trọng của dự án, thường là 1 thành viên của hội đồng quản trị dự án, giám sát thường xuyên các hoạt động của dự án và Quỹ sẽ có trách nhiệm báo cáo các công việc liên tục với nhà đầu tư – đây là hình thức phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay. Về vấn đề rủi ro trong các dự án ủy thác, quỹ đầu tư sẽ có các cam kết riêng với nhà đầu tư để giảm thiểu rủi ro và có các công cụ đảm bảo lợi ích và trách nhiệm của các bên liên quan. Tất nhiên, đầu tư luôn có rủi ro và cả 2 bên cần hiểu và chấp nhận điều đó. Chi phí cho dịch vụ ủy thác đầu tư sẽ theo hoàn cảnh và dự án cụ thể. 2. Dịch vụ tư vấn đầu tư Tư vấn đầu tư là một lĩnh vực rất khó và cần có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về các dự án cùng môi trường đầu tư, các vấn đề liên quan khác. Là một quỹ đầu tư có uy tín và hướng đến hiệu quả trong công việc, chúng tôi luôn đứng về phía khách hàng (cần tư vấn), cố gắng giúp khách hàng hiểu rõ các góc nhìn về dự án để đưa ra các phân tích, đánh giá phù hợp nhất, có căn cứ cụ thể. Các dự án kinh doanh thường không coi trọng tư vấn dự án từ một bên thứ 3 có nhiều kinh nghiệm, nguyên nhân có thể do tiết kiệm chi phí, do tự tin vào khả năng thực hiện dự án, do bảo mật thông tin hoặc nhiều lý do khác. Những vấn đề này chúng tôi đều có sự đảm bảo và không phải trường hợp nào cũng tính phí dịch vụ tư vấn. Dịch vụ tư vấn đầu tư thường có một số dạng sau: Tư vấn ở tầm chiến lược: Đây là kiểu tư vấn mang tính chất định hướng chung, không đi vào chi tiết cụ thể và kiểu tư vấn này thường áp dụng cho các lĩnh vực đặc thù như sản xuất, nghiên cứu, nơi mà các tổ chức tư vấn không thể thấu hiểu về lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, kiểu tư vấn này mang tính chất “sách vở” nhiều hơn nên có thể dễ dàng tư vấn. Ở Việt Nam có rất nhiều chuyên gia, công ty cung cấp dịch vụ như vậy. Tư vấn mức chi tiết: Đây là kiểu tư vấn tổng thể từ chiến lược đến các nội dung thực hiện cụ thể, nó giống như tư vấn xây dựng một dự án hoàn chỉnh với tất cả các công việc liên quan. Chính vì vậy, thường sẽ rất khó khăn, tốn nhiều thời gian và cả chi phí, nhưng lại là hiệu quả nhất. Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới đi theo cách này. Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới có thể tư vấn miễn phí cho các trường hợp đơn giản, chỉ trong các trường hợp phức tạp hơn thì sẽ xem xét vấn đề chi phí cụ thể. Ngoài ra, lĩnh vực tư vấn đầu tư mà chúng tôi có kinh nghiệm nhiều nhất thuộc về nền kinh tế mới, công nghệ, thương mại điện tử, mô hình kinh tế chia sẻ, các dự án xã hội từ thiện. Nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn đầu tư vào các dự án, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 3. Dịch vụ lập dự án kinh doanh Dịch vụ lập dự án kinh doanh của quỹ đầu tư Thịnh vượng mới sẽ xây dựng 1 dự án hoàn chỉnh giúp bạn để phục vụ nhiều mục đích như: dựa trên dự án để tự triển khai kinh doanh, giới thiệu dự án đến các nhà đầu tư, trình diễn dự án với đối tác hoặc mục đích khác. Dự án kinh doanh do Quỹ viết áp dụng cho các dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ, nông nghiệp, dịch vụ và hầu hết các lĩnh vực phổ biến khác. Các dự án có thể ở nhiều quy mô khác nhau như siêu nhỏ (ngân sách đầu tư chỉ khoảng vài chục triệu đồng) đến các dự án lớn lên đến hàng trăm tỷ. Việc xây dựng một dự án thường sẽ trải qua các bước cơ bản sau: Bước 1: THỐNG NHẤT DỰ ÁN Đây là giai đoạn mà chúng tôi sẽ tìm hiểu và điều tra thêm nhiều thông tin để cùng bạn đi đến thống nhất mô hình của dự án, có cái nhìn toàn cảnh để lựa chọn ra mô hình phù hợp nhất. Điều này cực kỳ quan trọng, vì nó sẽ xác định các mục tiêu, chiến lược, các ước tính sơ bộ để tiến hành các công việc cần thiết cho các bước tiếp theo. Chúng tôi thường sẽ gặp trực tiếp và có các buổi nói chuyện để hiểu hơn về tình hình, hoàn cảnh, yêu cầu cũng như các vấn đề liên quan đến dự án. Kinh nghiệm cho thấy, trong tổng số hàng trăm dự án chúng tôi tiếp nhận thì 90% dự án cần điều chỉnh lại ngay từ bước ban đầu, ngoài ra ở Việt Nam vấn đề tính sở hữu dự án, pháp lý của dự án cũng rất quan trọng, nhất là dự án có nhiều nguồn đầu tư khác nhau. Thời gian cho giai đoạn này có thể là vài ngày cho đến vài tháng tùy theo hoàn cảnh cụ thể của dự án. Bước 2: XÂY DỰNG DỰ ÁN SƠ BỘ Sau khi thống nhất các nội dung của dự án (gồm có mô hình dự án, thành phần chính, chiến lược thực hiện, ngân sách cho dự án, nhân sự, cổ đông, …) thì dự án sẽ được chúng tôi xây dựng bản sơ bộ  -hay còn gọi là bản thảo dự án. Bản sơ bộ không đi sâu vào chi tiết các nội dung của dự án mà chỉ có tính tương đối, gồm các nội dung cơ bản nhất để giúp có cái nhìn cơ bản, toàn cảnh về dự án. Dựa trên các góc nhìn sẽ đưa ra các đánh giá ban đầu để bổ xung điều chỉnh thêm các yếu tố khác. Bước 3: CHỈNH SỬA DỰ ÁN SƠ BỘ Sau khi bản dự án sơ bộ hoàn thành, tất cả các thành viên liên quan đến dự án sẽ được cung cấp bản dự án sơ bộ để xem và đóng góp ý kiến, bổ xung sửa đổi cho phù hợp. Thời gian này có thể kéo dài để tăng chất lượng dự án và có tính khả thi cao hơn. Bản dự án sơ bộ thường chỉ khoảng vài trang giấy hoặc vài chục trang và sẽ có rất nhiều phiên bản nâng cấp dần lên trong suốt quá trình bổ xung và sửa đổi. Bước 4: HOÀN THIỆN BẢN DỰ ÁN CUỐI CÙNG Sau khi hoàn thiện đến bản dự án sơ bộ phiên bản cuối cùng, tất cả các thành viên có vai trò quyết định đến dự án sẽ họp bàn lần cuối với nhau để thống nhất tất cả các nội dung liên quan và tổng hợp lại để đi đến xây dựng bản dự án hoàn chỉnh cuối cùng. Bản dự án hoàn chỉnh sẽ được làm chuyên nghiệp, đi sâu vào tất cả các nội dung của dự án và chỉ được lưu thông nội bộ hoặc trình bày với nhà đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án vẫn có các thay đổi liên quan đến bản dự án nhưng đảm bảo yếu tố thống nhất. Tiêu chí xét duyệt: Chúng tôi có thể đầu tư từ 20.000$ đến 8.000.0000$ cho các dự án khả thi thuộc các lĩnh vực: - Lĩnh vực công nghệ thông tin - Lĩnh vực thương mại điện tử - Mô hình kinh tế chia sẻ - Sản phẩm và dịch vụ mới - Lĩnh vực nông nghiệp - Lĩnh vực giáo dục - Dự án về cộng đồng và xã hội - Dự án nghiên cứu  Dự án cần đầu tư có thể ở dạng ý tưởng, bản dự án kinh doanh (dùng slide)  hoặc dự án kinh doanh đang triển khai. Ngoài đầu tư tài chính, chúng tôi cũng có thể giúp bạn biến các ý tưởng, dự án thành hiện thực, giúp các dự án đang kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn.

Xem thêm
Quỹ đầu tư FPT Capital

Quỹ đầu tư FPT Capital

  Quy mô hoạt động: FPT Capital là cánh cổng mở ra cơ hội đầu tư vào những dự án của tập đoàn FPT và của các công ty thành viên như FPT Telecom, FPT Software, FPT Information System, FPT Distribution, FPT Technology Development Center; Giới thiệu chung: Tầm nhìn: "Xây dựng FPT Capital trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam." Sứ mệnh: "Trở thành cầu nối đầu tư Việt Nam – Nhật Bản." Triết lý hoạt động: - Đối với nhà đầu tư gửi vốn  FPT Capital là cánh cổng mở ra cơ hội đầu tư vào những dự án của tập đoàn FPT và của các công ty thành viên như FPT Telecom, FPT Software, FPT Information System, FPT Distribution, FPT Technology Development Center; Các cơ hội đầu tư khác thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau đến từ mạng lưới quan hệ hợp tác hết sức gắn bó mà FPT Capital đã tạo lập với các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và các thể chế tài chính khác FPT Capital có khả năng cấu trúc vốn đầu tư linh hoạt phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư và phù hợp với từng trường hợp đầu tư cụ thể dựa trên thế mạnh am hiểu về thông lệ thị trường và luật pháp. - Đối với các doanh nghiệp được đầu tư FPT Capital mang thương hiệu FPT, tập đoàn hàng đầu Việt nam về công nghệ thông tin và là một trong những công ty niêm yết có vốn hóa thị trường lớn nhất thị trường chứng khoán; Với lợi thế vượt trội về công nghệ của tập đoàn FPT, FPT Capital có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp nhằm gia tăng mạnh mẽ hiệu quả hoạt động kinh doanh; Với đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, FPT Capital có khả năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến các thủ tục pháp lý để thành lập công ty, thẩm định doanh nghiệp, tư vấn thuế, tư vấn/đàm phán các hoạt động thôn tính/sáp nhập và giải quyết các vụ tranh tụng; Các chuyên viên tài chính của FPT Capital đều có kinh nghiệm làm việc lâu năm với các quỹ, ngân hàng và các công ty kiểm toán hàng đầu và có khả năng hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp các hoạt động về tài chính như xây dựng phương án tài trợ vốn tối ưu, huy động vốn, thẩm định tài chính và các hoạt động liên quan đến quá trình chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) hoặc niêm yết.  Các hoạt động nổi bật: Đối tác của FPT Capital: + TienPhong Bank: Được thành lập 05/05/2008, TienPhong Bank là một ngân hàng trẻ và năng động, được kế thừa những thế mạnh về công nghệ hiện đại, kinh nghiệm thị trường cùng tiềm lực tài chính của các cổ đông chiến lược . TienPhong Bank luôn nỗ lực mang lại các giải pháp, sản phẩm tài chính ngân hàng đơn giản và hiệu quả nhất cho khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý chuyên sâu. + Công ty cổ phần chứng khoán FPT: Thành viên của Tập đoàn FPT - được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2007, với các nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán. + SBI Holdinngs: - Là 1 trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Nhật được thành lập năm 1999 tại Tokyo. - Lĩnh vực kinh doanh chính : kinh doanh chứng khoán, kinh doanh ngân hàng và bảo hiểm. - Vốn góp: 81.681 triệu yên. + FPT Corp: Thành lập ngày 13/09/1988,  trong 25 năm phát triển, FPT luôn là công ty Công nghệ thông tin và Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam với doanh thu hơn 1,2 tỷ USD (Báo cáo tài chính 2012), tạo ra gần 15.000 việc làm và giá trị vốn hóa thị trường năm 2012 đạt gần 10.000 tỷ đồng (tương đương gần 480 triệu USD), nằm trong số các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Việt Nam (theo báo cáo của Vietnam Report 500). Với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi  thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông, FPT cung cấp dịch vụ tới 46/63 tỉnh thành tại Việt Nam, không ngừng mở rộng thị trường toàn cầu. FPT đã có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới, như: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Singapore, Australia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Myanma, Lào, Campuchia, Việt Nam.

Xem thêm
Quỹ đầu tư FPT Ventures

Quỹ đầu tư FPT Ventures

Giới thiệu chung: Với mong ước biến Việt Nam thành một quốc gia khởi nghiệp như Israel, FPT đang hợp tác chiến lược với các quỹ và vườn ươm quốc tế để có thể tạo ra một môi trường khởi nghiệp sinh động cho mục tiêu 5.000 công ty công nghệ đến năm 2020. Ưu tiên cao nhất của quỹ là đầu tư vốn Seed và Serie A vào các công ty đã trải qua giai đoạn phát triển ý tưởng và đã đưa vào kinh doanh hoặc các nhóm tốt nghiệp từ các vườn ươm khởi nghiệp trong khu vực và quốc tế có quan hệ với FPT (bao gồm và không giới hạn từ 500 Startups, Founder Institue, Magic, JDFI, Dream+). FPT Ventures giúp các startup kết nối với Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (Vietnam Innovative Startup Accelerator, gọi tắt là VIISA). Tại đây, các nhóm khởi nghiệp sẽ được đào tạo, đầu tư, hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mobile, internet, tài chính để trở thành các doanh nghiệp thành công

Xem thêm
Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam

Quy mô hoạt động: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) hoạt động trên phạm vi cả nước, có các chi nhánh đặt tại một số nơi trong và ngoài nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại các ngân hàng. Giới thiệu chung: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là một Quỹ Liên bộ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam bảo trợ và được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Quyết định số 1215/TC-LHH ngày 17 tháng 11 năm 1992) nhằm mục đích: 1. Huy động mọi tiềm năng về chất xám, tiền vốn, dịch vụ kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế góp phần vào sự nghiệp đổi mới, chính sách mở cửa của Việt Nam làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 2. Tạo điều kiện thuận lợi để các tài năng sáng tạo kỹ thuật có cơ hội tiếp cận với nền khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác vì hòa bình và phát triển: thúc đẩy việc đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. 3. Hỗ trợ các tài năng sáng tạo kỹ thuật trong việc phát huy sáng kiến, sáng chế và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 4. Hỗ trợ về vật chất, tinh thần và các hình thức thích hợp khác cho các tài năng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, hoàn thiện các công trình sáng tạo và lao động, công tác gặp những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Quỹ có tên gọi tiếng Anh là: VIETNAM FUND FOR SUPPORTING TECHNOLOGICAL CREATIONS viết tắt là VIFOTEC. Các hoạt động nổi bật: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) có chức năng và nhiệm vụ chính sau: 1. Khai thác mọi khả năng sẵn có trong và ngoài nước để tạo nguồn tài chính Quỹ bảo đảm cho việc thực hiện chức năng của Quỹ. 2. Hỗ trợ các tài năng sáng tạo trong việc tạo ra và áp dụng nhanh các giải pháp mới vào sản xuất và đời sống. 3. Đại diện cho các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả. 4. Quản lý và phát triển các hoạt động của Quỹ theo đúng pháp luật. 5. Tham gia tổ chức Hội thi Sáng tạo, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng các tài năng sáng tạo, nâng cao dân trí của con người Việt Nam. Tiêu chí xét duyệt: 1) Quy trình xét duyệt hỗ trợ a) Tiếp nhận đề nghị của các tổ chức, cá nhân gửi đến, phát hiện giải pháp kỹ thuật mới có giá trị; b) Tham khảo ý kiến, nhận xét và đánh giá của các cơ quan có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân Hội đồng khoa học để xem xét đánh giá các giải pháp kỹ thuật; c) Trên cơ sở đề nghị và ý kiến của các cơ quan có liên quan hoặc đánh giá của Hội đồng khoa học, Quỹ sẽ ra quyết định về phương thức và hình thức hỗ trợ. 2) Hình thức hỗ trợ a) Hỗ trợ về tài chính; b) Hỗ trợ xét nghiệm đánh giá các giải pháp kỹ thuật; c) Hỗ trợ về thông tin khoa học kỹ thuật; d) Hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến, quảng cáo cho các giải pháp kỹ thuật; e) Hỗ trợ áp dụng các sáng tạo khoa học kỹ thuật vào thực tiễn; f) Hỗ trợ về phương pháp luận sáng tạo; g) Giới thiệu các chuyên gia, các nhà khoa học giúp đỡ tác giả hoàn thiện giải pháp kỹ thuật sáng tạo được đề xuất; h) Hỗ trợ việc đưa các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tham gia triển lãm, hội thi sáng tạo và giới thiệu quảng cáo kết quả sáng tạo với thị trường trong nước và quốc tế; i) Hỗ trợ học bổng để đi học hoặc đi nghiên cứu ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài. 3) Phương thức hỗ trợ a) Hỗ trợ không hoàn lại hoặc hoàn lại một phần được áp dụng đối với các dự án nâng cao dân trí và nâng cao nghiệp vụ về khoa học, công nghệ, tổ chức quản lý bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; b) Cho vay không lấy lãi hoặc với lãi suất ưu đãi đối với các dự án triển khai; c) Góp phần phát triển công nghệ;

Xem thêm
Quỹ Sáng tạo CMC

Quỹ Sáng tạo CMC

Quy mô hoạt động: Quy mô Quỹ: 50 tỷ VNĐ Giới thiệu chung: Quỹ sáng tạo CMC, tên tiếng Anh là CMC Innovation Fund, viết tắt là CIF, được thành lập bởi Tập đoàn công nghệ CMC với mục đích tìm kiếm và phát triển các ý tưởng, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ trên nền tảng công nghệ. Hoạt động của Quỹ theo mô hình đầu tư mạo hiểm (venture capital), có sự hỗ trợ tích cực từ Tập đoàn Công nghệ CMC.    Các hoạt động nổi bật: Năng lực hỗ trợ từ Quỹ sáng tạo CMC - Đội ngũ chuyên gia: Là tập đoàn công nghệ hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, chúng tôi có đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm từ công nghệ, thị trường, quản trị, tài chính… sẽ trợ giúp tích cực trong quá trình hoàn thiện và triển khai thành công các dự án đầu tư.  - Hạ tầng kỹ thuật: Chúng tôi cung cấp các hạ tầng kỹ thuật cần thiết trong quá trình nghiên cứu và phát triển dự án như môi trường làm việc lý tưởng tại trung tâm sáng tạo, hệ thống phòng thí nghiệm (Lab) tiêu chuẩn, hạ tầng dữ liêu tại Trung tâm dữ liệu (IDC), đường truyền tốc độ cao… Ngoài ra với nguồn lực lớn đội ngũ lập trình viên, chúng tôi có thể hỗ trợ phát triển sản phẩm cho dự án.   Với hệ thống khách hàng tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực từ tài chính ngân hàng, các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ, các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức dịch vụ công…. Chúng tôi hỗ trợ dự án trong viêc kết nối tìm hiểu nhu cầu khách hàng và có thể đưa sản phẩm, giải pháp dịch vụ đến khách hàng nhanh nhất. Ngoài ra chúng tôi có các đối tác công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Cisco, SAP, Oracle, InfoSys, HP…. có thể trợ giúp cho các dự án trong quá trình phát triển. Tiêu chí xét duyệt: Đối tượng tài trợ của Quỹ bao gồm các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) trong và ngoài Tập đoàn CMC. Các dự án tài trợ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, với công nghệ mới như:  Cloud, Internet of Things, Big Data, AI, Robotics…

Xem thêm
Quỹ đầu tư Dragon Capital

Quỹ đầu tư Dragon Capital

Giới thiệu chung: Tập đoàn Dragon Capital là Tập đoàn Đầu tư tổng hợp tập trung chuyên biệt cho thị trường vốn Việt Nam. Được  thành lập năm 1994, Dragon Capital hiện tại là một trong những quỹ quản lý có bề dày kinh nghiệm nhất tại Việt Nam. Công ty có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội (dưới sự kiểm soát Ủy Ban Chứng Khoán Việt Nam) và tại Vương quốc Anh (dưới sự kiểm soát FSA). Nhiệm vụ của Dragon Capital là trở thành một nhà trung gian hàng đầu về vốn bằng cách cung cấp lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư, giá trị cho các công ty và một nơi làm việc mong muốn cho nhân viên. Để thực hiện những điều này với tính chuyên nghiệp và toàn vẹn tuyệt đối, được thúc đẩy bởi một cam kết lâu dài đối với sự phát triển bền vững của môi trường, xã hội và nền kinh tế của Việt Nam.

Xem thêm
Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Việt Nam

Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Việt Nam

IANGEL đồng hành với bạn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, cùng với các công cụ hỗ trợ, doanh nghiệp của bạn sẽ đạt được những đột phá khi xây dựng bộ máy kinh doanh, dẫn dắt và kết nối các nguồn lực + Mạng lưới: Nền tảng chia sẻ, kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam + Hợp tác: Mở rộng hợp tác đầu tư, xây dựng năng lực, đào tạo chuyên môn... + Đầu tư: Nơi hội tụ nhà đầu tư thiên thần hàng đầu Việt Nam + Phát triển: Đồng hành vì sự phát triển chung của nhà đầu tư thiên thần và doanh nghiệp khởi nghiệp

Xem thêm
Quỹ đầu tư hỗ trợ AFD tại Việt Nam

Quỹ đầu tư hỗ trợ AFD tại Việt Nam

Quy mô hoạt động: Năm 2009, cùng với cơ quan hợp tác Nhật bản JICA, AFD đã khởi xướng Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Support Program to Respond to Climate Change - SPRCC). Đây là một chương trình hỗ trợ ngân sách nhiều năm được trên cơ sở những cải cách và tiến triển của Chính phủ về các chính sách công góp phần chống biến đổi khí hậu (năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp, ở các tòa nhà và trong giao thông, quản lý nguồn nước, v.v…). Kể từ khi triển khai, đã có thêm một số nhà tài trợ khác như Ngân hàng Thế giới, CIDA (cơ quan hợp tác Canada), AusAID (cơ quan hợp tác Úc), Kexim Bank (cơ quan hợp tác Hàn Quốc) tham gia chương trình. Để bổ sung cho các khoản hỗ trợ ngân sách dành cho SP-RCC, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cũng hỗ trợ cho Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công Thương trong việc xác định những cải cách ngành hoặc đa ngành, thông qua các nghiên cứu và hỗ trơ kỹ thuật : cơ chế tài chính để tài trợ các dự án khí hậu, tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp thép, v.v… Mặt khác, AFD cũng có sự hỗ trợ mang tính chất thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng để lập kế hoạch khí hậu lãnh thổ nhằm khởi xướng một sự đối thoại chính sách về biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Thành phố Đà Nẵng đã được chọn do có tính dễ tổn thương cao với biến đổi khí hậu và do vai trò kinh tế và thương mại quan trọng ở cấp quốc gia. Giới thiệu chung: Năm 2009, cùng với cơ quan hợp tác Nhật bản JICA, AFD đã khởi xướng Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Support Program to Respond to Climate Change - SPRCC). Đây là một chương trình hỗ trợ ngân sách nhiều năm được trên cơ sở những cải cách và tiến triển của Chính phủ về các chính sách công góp phần chống biến đổi khí hậu (năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp, ở các tòa nhà và trong giao thông, quản lý nguồn nước, v.v…). Kể từ khi triển khai, đã có thêm một số nhà tài trợ khác như Ngân hàng Thế giới, CIDA (cơ quan hợp tác Canada), AusAID (cơ quan hợp tác Úc), Kexim Bank (cơ quan hợp tác Hàn Quốc) tham gia chương trình. Để bổ sung cho các khoản hỗ trợ ngân sách dành cho SP-RCC, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cũng hỗ trợ cho Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công Thương trong việc xác định những cải cách ngành hoặc đa ngành, thông qua các nghiên cứu và hỗ trơ kỹ thuật : cơ chế tài chính để tài trợ các dự án khí hậu, tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp thép, v.v… Mặt khác, AFD cũng có sự hỗ trợ mang tính chất thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng để lập kế hoạch khí hậu lãnh thổ nhằm khởi xướng một sự đối thoại chính sách về biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Thành phố Đà Nẵng đã được chọn do có tính dễ tổn thương cao với biến đổi khí hậu và do vai trò kinh tế và thương mại quan trọng ở cấp quốc gia.  Mục tiêu Các mục tiêu chính của nghiên cứu là : §  Hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng trong việc lập kế hoạch khí hậu ở cấp thành phố với sự tập trung đặc biệt vào phương diện giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu ; §  Tổng hợp kinh nghiệm và các bài học rút ra từ dự án thí điểm này và đề xuất một phương pháp để nhân rộng ra các thành phố hoặc tỉnh khác của Việt Nam ; §  Xác định những dự án/chương trình đầu tư ưu tiên, phù hợp với chiến lược khí hậu đã lập, các dự án này có thể được tài trợ bằng quỹ đầu tư và phát triển Đà Nẵng (DDIF, cũng được AFD tài trợ). Mô tả dự án Nghiên cứu sẽ được thực hiện qua ba giai đoạn : (i) lập một đánh giá thể chế và kỹ thuật về các chính sách của tỉnh dưới góc độ năng lượng – khí hậu, (ii) hỗ trợ chuẩn bị một kế hoạch khí hậu cho thành phố, theo định hướng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, và (iii) xác định một phương pháp để triển khai ý tưởng này tới các thành phố khác trong nước. Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng giữ vai trò chủ dự án của nghiên cứu này. Văn phòng chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng (CCCO) đã được chọn làm cơ quan triển khai dự án nghiên cứu. Tác động Là một công cụ để lập kế hoạch đa ngành cho thành phố, nghiên cứu này sẽ cho phép Thành phố Đà Nẵng xác định (lại) những chính sách công của mình để định hướng phát triển theo một quỹ đạo xanh và bền vững hơn. Mặt khác, là kết quả của một ý tưởng từ địa phương, nghiên cứu này cũng có tính chất tiêu biểu và cách tân quan trọng ở cấp độ quốc gia. Các ngày mốc và số tiền Được triển khai vào đầu năm 2013 và dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2014, nghiên cứu được AFD tài trợ với số tiền 136 000 EUR từ Quỹ Nghiên cứu và Tăng cường Năng lực của AFD (FERC), một quỹ viện trợ không hoàn lại do Bộ Kế hoạch & Đầu tư và AFD cùng quản lý. Các hoạt động nổi bật: Những kết quả cụ thể 1994 – 2014 : 79 dự án với tổng cam kết khoảng 1,617 tỷ euro  30 triệu người thụ hưởng (gần 1/3 dân số Việt Nam) -    Hỗ trợ phát triển đô thị:18 dự án với số tiền cam kết là 619 triệu euro         6.000 km đường giao thông được xây dựng hoặc được cải tạo         3 triệu người được tiếp cận bền vững với dịch vụ nước sạch Các khoản đầu tư được thực hiện trong các mạng lưới điện cho phép tăng gấp đôi công suất điện giữa miền Trung và miền Nam đất nước 30.000 người trong các khu dân cư nghèo được cải thiện và đảm bảo về nơi ở -    Hỗ trợ quá trình hiện đại hóa khu vực sản xuất có tác động mạnh đến xã hội và môi trường 25 dự án với số tiền cam kết là 415 triệu euro 5 triệu hộ gia đình nông dân được hỗ trợ từ các khoản tài trợ của AFD 250.000 ha diện tích nông nghiệp được quy hoạch -    Hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu 36 dự án đã góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu với số tiền cam kết là 852 triệu euro Giảm phát thải 2 triệu tấn khí CO2/năm Kể từ năm 2009, 22 sáng kiến của các Tổ chức Phi Chính phủ Pháp được đồng tài trợ từ (trong đó 7 dự án tầm quốc gia và 15 dự án đa quốc gia có hoạt động triển khai tại Việt Nam) với tổng giá trị là 76 triệu euro và 26 triệu euro dưới dạng vốn viện trợ không hoàn lại của AFD. AFD còn quản lý cả các dự án của Quỹ Môi trường thế giới Pháp ( FFEM )tại Việt Nam.  AFD tài trợ cho các sáng kiến của các Tổ chức Phi chính phủ (NGO) của Pháp bằng nguồn viện trợ không hoàn lại (từ 2008 đến nay, hơn 10 tổ chức phi chính phủ được AFD hỗ trợ) và phát triển, từ một vài năm nay, hoạt động thông tin, hỗ trợ tổ chức mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ của Pháp tại Việt Nam. AFD cũng đề xuất với các đối tác nhà nước và tư nhân của mình một chương trình đào tạo ở bậc cao học thông qua trung tâm đào tạo của mình,CEFEB  (Trung tâm nghiên cứu tài chính kinh tế và ngân hàng). Tiêu chí xét duyệt: Các nguyên tắc hoạt động tài trợ Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận được tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Từ một vài năm nay, AFD đề xuất với các doanh nghiệp nhà nước vững chắc và có tự chủ, các sản phẩm tài chính tín dụng không có bảo lãnh của Chính phủ cho phép các doanh nghiệp này tài trợ dài hạn các dự án phát triển, mà không làm tăng mức nợ công của Việt Nam. AFD là tổ chức đầu tiên phát triển các sản phẩm này. Hoạt động của Cơ quan Pháp triển Pháp tại Việt Nam thúc đẩy sự phát triển bền vững nhằm giữ gìn môi trường và đảm bảo công bằng xã hội trong tiếp cận với các thành quả của tăng trưởng. Chiến lược hoạt động của AFD mà AFD đã hợp tác xây dựng với các cơ quan Chính phủ Việt Nam cho giai đoạn 2013-2015, tập trung vào ba định hướng : - Hỗ trợ phát triển đô thị :  Hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ công tại các vùng đô thị, nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải, nước sạch và năng lượng, là lĩnh vực được tài trợ thông qua các khoản vay dành cho Nhà nước và vay trực tiếp cho các quỹ đầu tư đô thị của địa phương, hoặc các khoản vay dành cho các doanh nghiệp nhà nước, hoặc thậm chí cả các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư theo hình thức quan hệ đối tác công – tư (PPP) thông qua công ty PROPARCO (công ty con của Tập đoàn AFD chuyên tài trợ cho lĩnh vực tư nhân). Có thể lấy ví dụ dự án tuyến tàu điện ngầm số 3 Hà Nội, dự án truyền tải điện cao thế Bắc – Nam, và các dự án nhằm cải thiện điều kiện sống của các tầng lớp dân cư đô thị và vùng ven đô. Các khoản tài trợ chủ yếu tập trung vào các dịch vụ cơ bản (nước, năng lượng, giao thông) với mục tiêu giảm thiểu các loại ô nhiễm. - Hỗ trợ quá trình hiện đại hóa khu vực sản xuất có tác động mạnh đến môi trường và xã hội : Hoạt động của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tập trung vào lĩnh vực đào tạo nghề (đào tạo theo chuẩn mực quốc tế), phát triển các định chế tài chính có tác động mạnh tới xã hội và môi trường, cụ thể là hỗ trợ cho Ngân hàng Hợp tác Việt Nam « Co-op Bank » và cho các Quỹ Tín dụng Nhân dân – « People’s Credit Funds » (ngân hàng hợp tác xã tương hỗ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực nông thôn và thành thị), hỗ trợ các công cụ tài chính vi mô (cải thiện khung pháp lý và quy định), hoặc  nâng cao chất lượng và năng suất các ngành sản xuất nông nghiệp đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân tham gia vào thị trường (cao su, chè, sữa, hoặc thủy sản). -  Hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu :  Trước những thách thức về khí hậu và sự cần thiết phải quản lý môi trường một cách bền vững, AFD hỗ trợ những chương trình lớn về quản lý nguồn nước và phòng chống lũ lụt (trong khuôn khổ các dự án hạ tầng thủy nông và quan trắc các vùng duyên hải tại các khu vực bị đe dọa nhiều nhất) và các chính sách công về giảm thiểu phát thải khí ga gây hiệu ứng nhà kính, thích ứng với các hậu quả lường trước được của biến đổi khí hậu. Ngoài hỗ trợ ngân sách cho chương trình chống biến đổi khí hậu quốc gia, các hình thức hỗ trợ khác cũng được triển khai để khuyến khích thát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng. Một chiến lược hoạt động mới giai đoạn 2016-2020 hiện đang được xây dựng. Chiến lược này sẽ được đưa ra thảo luận với các cơ quan chức năng của Việt Nam đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, AFD còn hỗ trợ các sáng kiến của xã hội dân sự : danh mục các dự án hiện nay của các Tổ chức Phi Chính phủ gồm có 10 dự án (trong đó 5 dự án quốc gia và 5 dự án đa quốc gia có hoạt động triển khai tại Việt Nam). Các lĩnh vực liên quan tới các dự án này là phát triển nông thôn, y tế, tài chính vi mô, môi trường, đào tạo nghề, hỗ trợ xã hội cho người dân khó khăn nhất.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Việt Nam

Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Việt Nam

Quy mô hoạt động: Quỹ đầu tư hiện đang có nguồn vốn rơi vào khoảng 100 triệu USD và tập trung đầu tư vào hơn 40 công ty hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, truyền thông, viễn thông và hàng tiêu dùng. Văn phòng của quỹ được phân bố đều ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Singapore. Giới thiệu chung: IDG Ventures Vietnam là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên ở Việt Nam về lĩnh vực công nghệ kĩ thuật. Kể từ năm 2004, IDG đã hợp tác phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mong muốn đưa các doanh nghiệp đó trở thành những công ty sáng chế dẫn đầu thị trường. Qũy đầu tư hiện đang có nguồn vốn rơi vào khoảng 100 triệu USD và tập trung đầu tư vào hơn 40 công ty hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, truyền thông, viễn thông và hàng tiêu dùng. Văn phòng của quỹ được phân bố đều ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Singapore. IDG Ventures Việt Nam được thành lập vào năm 2004, nhưng tập đoàn IDG đã hiện diện ở Việt Nam từ những năm 1992 khi tập đoàn đã xuất bản ấn phẩm về công nghệ thông tin mang tên PC World Vietnam. Năm 1994, nhà sáng lập của IDG là ông Patrick McGovern đã bắt đầu chuyến công tác đầu tiên đến Việt Nam, và sau này là hơn 24 chuyến đi nữa. IDG Ventures Vietnam được thành lập nhằm tận dụng được những thành công bước đầu của mô hình quỹ đầu tư nước ngoài, cụ thể là dựa trên thành công của IDG Ventures Trung Quốc, được thành lập vào năm 1993 và cũng là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên của Mỹ trên đất Trung Quốc. Đội ngũ của IDG Ventures Vietnam với 4 đối tác góp vốn chiến lược và 15 chuyên gia tư vấn hàng đầu đều là những người có tâm huyết với thị trường Việt Nam và thế giới. Đội ngũ đối tác có hơn 50 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư, hoạt động, thành lập doanh nghiệp ở khắp Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam á Nhà đầu tư chính là Tập đoàn International Data Group (IDG), công ty truyền thông và IT lớn nhất thế giới. Đại gia đình IDG Ventures bao gồm 5 quỹ địa phương ở Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc và Mỹ, hiện đang nắm giữ khoảng 3.7 tỉ USD. Là một trọng những quỹ đầu tư có quy mô hoạt động trên khắp thế giới, IDG Ventures hiện đã tham gia đầu tư vào hơn 350 công ty trong suốt 17 năm qua. IDG Ventures Vietnam tập trung đầu tư hợp tác với các công ty chất lượng cao từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn tăng trưởng, trong đó nhấn mạnh yếu tố người tiêu dùng, công nghệ, truyền thông và công nghệ thông tin viễn thông (ICT). Đây cũng là quỹ đầu tư hoạt động tích cực vào việc quản lí và tham gia điều hành các công ty nằm trong diện được nhận đầu tư của quỹ. Mỗi quan hệ hợp tác giữa quỹ với doanh nghiệp càng trở nên thắt chặt hơn sau khi hai bên kí thỏa thuận đầu tư. Thông qua việc kêu gọi vốn dựa trên hiểu biết về thị trường nội địa và tận dụng các nguồn lực thị trường, quỹ luôn xắn tay vào giúp sức cho các công ty. Qũy cung cấp và hỗ trợ tư vấn chiến lược, hoạch định phương hướng phát triển của doanh nghiệp, hỗ trợ marketing và tuyển dụng để giúp doanh nghiệp vươn lên tầm cao mới. Lịch sử lâu dài làm việc với các công ty startup cho phép IDG Ventures hiểu rõ hơn về những vấn đề họ phải đối mặt để cung cấp cho mỗi người kinh nghiệm giá trị gia tăng, nguồn lực và quan điểm. Thông qua việc đúc rút được kinh nghiệm của các đối tác nói chung và kinh nghiệm toàn cầu của tập đoàn IDG, đặc biệt là từ Trung Quốc, quỹ đóng góp vào việc thúc đẩy sự tăng trưởng của công ty đầu tư và giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn đầu. Thêm vào đó, sự tập trung cũng là một thế mạnh của quỹ: đầu tư theo hình thức một hệ sinh thái bổ trợ giúp để xây dựng một thị trường chung. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Project Lana, Lamdieu, Beyeu Tiêu chí xét duyệt: IDG Ventures Vietnam tập trung đầu tư hợp tác với các công ty chất lượng cao từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn tăng trưởng, trong đó nhấn mạnh yếu tố người tiêu dùng, công nghệ, truyền thông và công nghệ thông tin viễn thông (ICT). Đây cũng là quỹ đầu tư hoạt động tích cực vào việc quản lí và tham gia điều hành các công ty nằm trong diện được nhận đầu tư của quỹ.

Xem thêm
Quỹ đầu tư Mekong Capital

Quỹ đầu tư Mekong Capital

  Quy mô hoạt động: Mekong Capital là công ty quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng. Các công ty thuộc danh mục đầu tư của Mekong Capital đều nằm trong số những công ty phát triển nhanh nhất và dẫn đầu thị trường trong các ngành thúc đẩy tiêu dùng tại Việt Nam như bán lẻ, nhà hàng, hàng tiêu dùng, phân phối. Giới thiệu chung: Được thành lập năm 2001, Mekong Capital là công ty có bề dày thành tích sâu rộng nhất về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam. Các quỹ của Mekong Capital đã hoàn tất 32 khoản đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết, trong đó có 24 khoản thoái vốn hoàn toàn. Mekong Capital quản lý 4 quỹ, một trong số đó đang thực hiện những khoản đầu tư mới. Mekong Capital có đội ngũ hơn 25 nhân viên làm việc toàn thời gian tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với thời gian làm việc trung bình tại Mekong Capital khoảng 6 năm. Ba Tổng Giám đốc của Mekong Capital có tổng gộp 31 năm kinh nghiệm tại Mekong Capital. Chúng tôi đầu tư vào các công ty đang trên đà phát triển nhanh, với các kế hoạch mở rộng tham vọng và một cam kết vững chắc để xây dựng đội ngũ nhân viên thực hiện các kế hoạch đó. Các công ty này nằm trong số những công ty hàng đầu trong ngành nghề của họ, nhưng hoạt động trong thị trường bị phân khúc và phát triển nhanh dẫn đến cơ hội tăng trưởng hấp dẫn. Mekong Capital cam kết mạnh mẽ tạo giá trị tại các công ty mà Mekong Capital đầu tư - thông qua việc cải tiến hoạt động của công ty, xây dựng đội ngũ quản trị, giới thiệu những thực hành tốt nhất cũng như các chuyên gia giỏi trên thế giới, và áp dụng mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng của Mekong Capital. Các hoạt động nổi bật: Tiêu chí xét duyệt: 1. Chọn lọc đầu tư Chúng tôi tin rằng các kỹ năng về đánh giá thành công khả năng của đội ngũ quản lý cũng như nguyên tắc trong các điều khoản đầu tư là các yếu tố thành công trong giai đoạn tìm kiếm, tiếp cận và chọn lọc đầu tư. Xuất sắc trong Quản lý - Chúng tôi chọn lọc kỹ lưỡng những công ty có đội ngũ quản lý lãnh đạo cam kết vào một tầm nhìn to lớn cho tương lai của doanh nghiệp và không ngừng phát huy khả năng quản lý và lãnh đạo để đạt được thành công cho tầm nhìn đó. Các công ty với đội ngũ quản lý như vậy sẽ luôn năng động trong việc tìm kiếm và ứng dụng các thông lệ tốt nhất cho doanh nghiệp mình. Bề dày thành tích về đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam đem lại lợi thế cho chúng tôi trong việc đánh giá và tìm ra những đội ngũ quản lý thực sự có khả năng đạt được kết quả như mong đợi. Các ngành định hướng theo người tiêu dùng - Chúng tôi tập trung vào các ngành định hướng theo người tiêu dùng bắt kịp sức tiêu thụ ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng mạnh mẽ của Việt nam. Chúng tôi tin rằng các ngành nghề khác cũng có thể thành công nhưng chúng tôi chọn phát triển một khả năng cốt lõi thiết yếu trong các ngành hàng định hướng tiêu dùng bao gồm phát triển thương hiệu, phân phối và bán lẻ. Kinh doanh chuyên ngành - Chúng tôi đầu tư vào các công ty kinh doanh chuyên ngành, có khả năng mở rộng cao và đặc biệt là khi các doanh nghiệp này đang hoạt động trong các thị trường có nhiều phân khúc nơi có nhiều cơ hội cho phần lớn các công ty có được quản lý tốt đạt được thị phần đáng kể. Chúng tôi không đầu tư vào các doanh nghiệp đầu tư đa ngành nghề không cùng chức năng. 2. Tạo giá trị Mekong Capital là công ty tiên phong áp dụng mô hình "Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng" nhằm đem lại lợi nhuận đầu tư cao một cách ổn định. Triết lý hoạt động sau đầu tư của chúng tôi là đồng hành với các công ty thuộc danh mục đầu tư để cùng thống nhất và đạt được một tương lai lớn hơn so với tương lai mà công ty dự kiến trước khi hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi góp phần gia tăng giá trị vì chúng tôi chủ động cam kết, khích lệ và đạt được một tương lai tốt đẹp hơn cho các công ty thuộc danh mục đầu tư, khác với cách thức mà một nhà đầu tư thụ động thường làm. Mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng của chúng tôi: 3. Thoái vốn Cùng với các công ty thuộc danh mục đầu tư, chúng tôi sớm lập kế hoạch cho các cơ hội thoái vốn, thông qua hình thức niêm yết, bán cho nhà đầu tư chiến lược hay các nhà đầu tư tài chính. Chúng tôi tiến hành các bước được hoạch định cụ thể cho việc thoái vốn , bao gồm cả việc đặt ra và theo dõi các mốc thực hiện quan trọng. Chúng tôi đã hoàn tất 24 khoản thoái vốn toàn phần, từ các công ty thuộc danh mục đầu tư chưa được niêm yết tại thời điểm chúng tôi bắt đầu tiến hành đầu tư. Báo cáo tài chính và quản trị doanh nghiệp – Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các công ty thuộc danh mục đầu tư nhằm đảm bảo các công ty này áp dụng những thực tiễn tốt nhất trong quản trị doanh nghiệp và báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác đóng vai trò then chốt cho các khoản thoái vốn thành công. Chuẩn bị cho việc niêm yết và bán thương mại – Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các công ty thuộc danh mục đầu tư để chuẩn bị cho việc niêm yết hoặc bán thương mại. Hầu hết các công ty của chúng tôi đều là những công ty có thương hiệu, kênh phân phối, đội ngũ bán hàng hoặc mạng lưới bán lẻ mạnh và do đó, các công ty này rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược trong các giao dịch bán thương mại. Tuy nhiên, đa phần các công ty thuộc danh mục đầu tư của chúng tôi cũng có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi việc niêm yết tại Việt Nam được nới lỏng. Chúng tôi cùng các công ty phát triển kế hoạch thoái vốn một cách rõ ràng, ví dụ như các kế hoạch niêm yết, và thường xuyên trao đổi để đảm bảo các kế hoạch này được thực hiện đúng kế hoạch. Khi kế hoạch thoái vốn bao gồm cả việc bán thương mại, chúng tôi sớm hợp tác với các cố vấn M&A nhằm đảm bảo các công ty này chuẩn bị để có các thương vụ bán ra tốt nhất.

Xem thêm
Quỹ đầu tư DFJ VinaCapital

Quỹ đầu tư DFJ VinaCapital

  Quy mô hoạt động: Vina Capital hiện có 4 quỹ đầu tư tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ thông tin và viễn thông: Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng (2007), Vietnam Opportunity Fund, VinaLand (2006) và DFJ Vina Capital L.P (2006) – với tổng vốn trên 1 tỷ USD. Một trong những quỹ đầu tư thuộc Vinacapital thành công là DFJ Vina capital (Draper Fisher Jurvetson Vinacapital), đây cũng là quỹ duy nhất trong 4 quỹ của Vina Capital đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới. Danh mục các khoản đầu tư của DFJV chỉ đếm trên đầu ngón tay và được chia ra thành đèn xanh - đèn vàng - đèn đỏ, tập trung chủ yếu vào các công ty công nghệ thông tin và viễn thông đã được cổ phần hóa. Năm nay, trong 10 danh mục đầu tư của Quỹ, có khoảng 50% sẽ thoát ra khỏi vùng báo động đỏ. Cụ thể, có 3 công ty đang ở thế đèn xanh, có hoạt động kinh doanh tốt, nhiều nhà đầu tư muốn mua Giới thiệu chung: Vina Capital hiện có 4 quỹ đầu tư tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ thông tin và viễn thông: Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng (2007), Vietnam Opportunity Fund, VinaLand (2006) và DFJ Vina Capital L.P (2006) – với tổng vốn trên 1 tỷ USD. Một trong những quỹ đầu tư thuộc Vinacapital thành công là DFJ Vina capital (Draper Fisher Jurvetson Vinacapital), đây cũng là quỹ duy nhất trong 4 quỹ của Vina Capital đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới. Danh mục các khoản đầu tư của DFJV chỉ đếm trên đầu ngón tay và được chia ra thành đèn xanh - đèn vàng - đèn đỏ, tập trung chủ yếu vào các công ty công nghệ thông tin và viễn thông đã được cổ phần hóa. Năm nay, trong 10 danh mục đầu tư của Quỹ, có khoảng 50% sẽ thoát ra khỏi vùng báo động đỏ. Cụ thể, có 3 công ty đang ở thế đèn xanh, có hoạt động kinh doanh tốt, nhiều nhà đầu tư muốn mua. DFJ Vinacapital là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trong nước, DFJ VinaCapital kết hợp kinh nghiệm đầu tư quốc tế cùng sự am hiểu về thị trường nội địa để giúp các công ty trong quỹ phát triển thành công trong môi trường hoạt động tại Việt Nam. Ngay trước lễ khai trương DFJV đã đầu tư 2 triệu USD cho cổng internet quan trọng của Việt Nam là timnhanh.com. DFJ VinaCapital là một quỹ đầu tư trong VinaCapital và cũng là một thành viên trong mạng lưới đầu tư Draper Fisher Jurvetson (DFJ). VinaCapital là tập đoàn quản lý quỹ tiên phong tại Việt Nam với hơn 200 doanh nghiệp trong danh mục đầu tư. DFJ là mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu thế giới với vốn tham gia trong hơn 600 công ty trên toàn cầu. Hai mạng lưới đầu tư lớn này giúp DFJ VinaCapital trở thành một nhà hỗ trợ đắc lực và là một cầu nối quan hệ lý tưởng cho các doanh nghiệp trong quỹ. Đầu tư của DFJ VinaCapital vào các công ty được xây dựng dựa trên sự hợp tác lâu dài với những doanh nhân sáng lập. Quỹ là một nhân tố quan trọng trong tất cả các doanh nghiệp  được nhận đầu tư và hợp tác chặt chẽ với đội ngũ quản lý để đạt được những mục tiêu được đề ra. Mục tiêu của DFJ VinaCapital là thúc đẩy sự tăng trưởng và tiềm năng của các lĩnh vực khoa học kỹ thuật tại Việt Nam. DFJV cho biết sẽ xem xét các cơ hội đầu tư trong sự phát triển không ngừng của thị trường internet và kết nối không dây ở Việt Nam cũng như các cơ hội hấp dẫn ở các công ty cổ phần hóa. DFJV có chính sách ủng hộ phát triển CNTT, đẩy mạnh quá trình tư nhân hóa các doanh nghiệp (DN) nhà nước và sự bùng phát các công ty CNTT trong thời gian gần đây cho thấy tương lai của các dự án CNTT ở Việt Nam là rất khả quan. Quỹ tập trung đầu tư vào các công ty theo các tiêu chí sau: phục vụ người tiêu dùng Việt Nam; sử dụng nguồn nhân lực Việt Nam để cung cấp sản phẩm và dịch vụ; sáng lập bởi người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Đối tượng đầu tư Các doanh nghiệp DFJV hướng tới là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, có ý tưởng sáng tạo, có khả năng niêm yết trên thị trường chứng khoán và nhất là có thể được các công ty khác mua lại, nghĩa là các công ty có tính thanh khoản. Hiện DFJV đang thẩm định 20 dự án trong đó khoảng 10 dự án là của Việt kiều Mỹ về nước với mức đầu tư dự kiến cho mỗi dự án từ 500.000 USD đến 10 triệu USD. Các hoạt động nổi bật: Năm nay, trong 10 danh mục đầu tư của Quỹ, có khoảng 50% sẽ thoát ra khỏi vùng báo động đỏ. Cụ thể, có 3 công ty đang ở thế đèn xanh, có hoạt động kinh doanh tốt, nhiều nhà đầu tư muốn mua Tiêu chí xét duyệt: Đối tượng đầu tư : Các doanh nghiệp DFJV hướng tới là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, có ý tưởng sáng tạo, có khả năng niêm yết trên thị trường chứng khoán và nhất là có thể được các công ty khác mua lại, nghĩa là các công ty có tính thanh khoản. Hiện DFJV đang thẩm định 20 dự án trong đó khoảng 10 dự án là của Việt kiều Mỹ về nước với mức đầu tư dự kiến cho mỗi dự án từ 500.000 USD đến 10 triệu USD

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm PVNI

Quỹ đầu tư mạo hiểm PVNI

Giới thiệu chung: PVNI là một mạng lưới đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các công ty mới thành lập ở Việt Nam từ 2.000 - 7.000 USD trong giai đoạn tư tưởng và 20.000 - 45.000 USD ở giai đoạn hạt giống và lên đến 250.000 USD cho Serie A. Nhóm hiện tại của họ là hàng tiêu dùng chất lượng cao và dịch vụ, thực phẩm xanh, công nghệ, phương tiện truyền thông xã hội và giáo dục. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của PVNI sẽ giúp các dự án khởi nghiệp trở nên thực tế, khả thi, có tính thuyết phục cao trước khi được xem xét đầu tư từ mạng lưới MyProClub. Trọng tâm của PVNI là các ngành nghề liên quan đến hàng tiêu dùng chất lượng cao, dịch vụ, thực phẩm xanh, công nghệ, truyền thông xã hội và giáo dục.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm CyberAgent Ventures (Nhật Bản)

Quỹ đầu tư mạo hiểm CyberAgent Ventures (Nhật Bản)

  Quy mô hoạt động: CyberAgent Ventures có nhu cầu tìm kiếm các cơ hội sáng chế trên thế giới để đầu tư. Qũy tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Internet, chiếm một thị phần cao và được quản lí bởi những doanh nhân tài năng. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty bao gồm thương mại điện tử, dịch vụ Internet cho người dùng và Tài chính. Nguồn vốn dành cho đầu tư của công ty rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 10,700,000 USD. Các thị trường đầu tư chính của CAV bao gồm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Giới thiệu chung: CyberAgent Ventures có nhu cầu tìm kiếm các cơ hội sáng chế trên thế giới để đầu tư. Qũy tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Internet, chiếm một thị phần cao và được quản lí bởi những doanh nhân tài năng. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty bao gồm thương mại điện tử, dịch vụ Internet cho người dùng và Tài chính. Nguồn vốn dành cho đầu tư của công ty rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 10,700,000 USD. Các thị trường đầu tư chính của CAV bao gồm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Bây giờ chúng ta sử dụng dịch vụ Internet trong mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng tôi. Từ các dịch vụ dựa trên PC vào cuối những năm 90, có điện thoại đã xuất hiện trong những năm 2000, và bây giờ với sự lây lan nhanh chóng của điện thoại thông minh, mặc dù các thiết bị chúng tôi sử dụng có thể đã thay đổi, không có một thời điểm duy nhất mà chúng ta không sử dụng dịch vụ Internet tại cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Một số dịch vụ Internet, chúng tôi thường xuyên sử dụng ngày nay đã thay đổi đáng kể cuộc sống của chúng ta và thế giới của chúng tôi. Cũng như chúng tôi không còn có thể tưởng tượng được chờ đợi để gặp một ai đó mà không có một điện thoại di động, chúng ta không thể tưởng tượng sống mà không có dịch vụ Internet. Start-up công ty trên khắp thế giới liên tục cạnh tranh cho những ý tưởng và công nghệ để tạo ra các dịch vụ mới. CyberAgent Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm chuyên về các doanh nghiệp Internet. Chúng tôi chủ động cung cấp hỗ trợ cho các công ty mới thành lập có ảnh hưởng đáng kể trên thế giới. Chính sách đầu tư của chúng tôi không chỉ đơn giản là cung cấp vốn và tìm kiếm một lợi nhuận trên đầu tư. Chúng tôi mạnh mẽ giúp tối đa hóa giá trị của dịch vụ Internet nổi bật và mới nổi. Chúng tôi cung cấp chuyên môn về quy hoạch dịch vụ và các hoạt động cũng như tự tay hỗ trợ quản lý dựa trên kinh nghiệm kinh doanh của chúng tôi trong một loạt các dịch vụ Internet mà chúng tôi đã được tham gia vào. Chúng tôi cũng hỗ trợ triển khai toàn cầu dựa trên các văn phòng ở nước ngoài của chúng tôi tập trung chủ yếu ở châu Á, nơi trung đáng kể và tăng trưởng kinh tế dài hạn dự kiến ​​trong tương lai. Giá trị hiện tại của chúng tôi nằm trong việc cung cấp vốn mạo hiểm có ảnh hưởng lớn nhất trên thế hệ tiếp theo của các doanh nghiệp Internet ở châu Á. Để nhận ra giá trị tồn của chúng ta, sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục là một đầu tư mạo hiểm mà vô cùng tận tâm để mang lại sự đổi mới cho thế giới bằng cách làm việc chặt chẽ với các doanh nhân những người tạo ra các doanh nghiệp Internet gián đoạn và cung cấp cho họ với sự hỗ trợ đầy đủ của chúng tôi. CyberAgent Ventures không ngừng tìm kiếm cho sự đổi mới toàn cầu tiếp theo. Chúng tôi đầu tư vào các công ty liên doanh trong các doanh nghiệp liên quan đến Internet với tiềm năng thị trường toàn cầu xuất sắc dẫn đầu bởi các nhà doanh nghiệp với lãnh đạo quản lý xuất sắc. Chúng tôi chuyên về các ngành công nghiệp liên quan đến Internet ngày càng tăng. Hoạt động theo chủ đề là đối tác cho các doanh nhân và các công ty liên doanh, chúng tôi tích cực tài trợ cho các công ty liên doanh ở các giai đoạn khác nhau từ giai đoạn hạt giống nơi các doanh nhân chỉ là bắt đầu lên các doanh nghiệp của họ để những giai đoạn đầu mà các dịch vụ của họ đang bắt đầu có đà. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Medical Departure, Getlinks, StockRadars Tiêu chí xét duyệt: CyberAgent Ventures không ngừng tìm kiếm cho sự đổi mới toàn cầu tiếp theo. Chúng tôi đầu tư vào các công ty liên doanh trong các doanh nghiệp liên quan đến Internet với tiềm năng thị trường toàn cầu xuất sắc dẫn đầu bởi các nhà doanh nghiệp với lãnh đạo quản lý xuất sắc. Chúng tôi chuyên về các ngành công nghiệp liên quan đến Internet ngày càng tăng. Hoạt động theo chủ đề là đối tác cho các doanh nhân và các công ty liên doanh, chúng tôi tích cực tài trợ cho các công ty liên doanh ở các giai đoạn khác nhau từ giai đoạn hạt giống nơi các doanh nhân chỉ là bắt đầu lên các doanh nghiệp của họ để những giai đoạn đầu mà các dịch vụ của họ đang bắt đầu có đà.

Xem thêm
Công ty TNHH Kusto Management Việt Nam

Công ty TNHH Kusto Management Việt Nam

Giới thiệu chung: Kusto Vietnam là công ty đầu tư đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005. Công ty tập trung vào những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thừa hưởng những lợi thế từ chuyên môn và cách tiếp cận linh hoạt của công ty.​ Kusto Việt Nam thuộc một nhóm nhà đầu tư nước ngoài, hiện đang đầu tư sang các thị trường Kazakhstan, Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam. Kín tiếng, ít thông tin,  Kusto luôn khiến người khác tò mò khi được nhắc đến tên. Một số hoạt động đầu tư nổi bật của Kusto như Truongxua.vn, Everyday.vn, Wada.vn,… Năm 2005 Kusto Group thành lập công ty Quản lý đầu tư mạo hiểm BTA tại Việt Nam – tiền thân của Kusto Việt Nam ngày nay. Kusto Group đặt bước chân đầu tiên vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Cho đến nay, với nỗ lực không ngừng Kusto Group đã đạt được những bước tiến vượt bậc khi liên tục mở rộng danh mục đầu tư. Kusto Group đã ký hợp đồng hợp tác với Petro Việt Nam trong các dự án khai thác dầu mỏ, khoáng sản và trở thành đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn chuyên về xây dựng cơ sở hạ tầng, vật liệu xây dựng, dịch vụ logistics như Beton6, CotecCons, Descon, VCM, Cosevco.

Xem thêm
Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ Khởi nghiệp du lịch vùng Mekong

Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ Khởi nghiệp du lịch vùng Mekong

Giới thiệu chung: Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ Khởi nghiệp Du lịch vùng Mekong (MIST) đã được được thành lập với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Theo đó, các thành viên của MIST bao gồm Văn phòng Điều phối Du lịch vùng Mekong (MTCO) và Quỹ Sáng kiến Hỗ Trợ Khu vực Tư nhân vùng Mekong (MBI). Trong đó, MTCO là tổ chức được tiếp nhận nguồn ngân sách tài trợ từ các chính phủ Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, và Việt Nam, còn MBI tiếp nhận ngân sách từ Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Úc. Tại Việt Nam, MIST được thành lập với sự hỗ trợ của Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES). Các đối tác của MIST bao gồm Trung tâm khởi nghiệp Toàn cầu Seoul và Chương trình Doanh nhân SECO do Chính phủ Thuỵ Sĩ tài trợ. Các hoạt động nổi bật: MIST cung cấp các điều kiện cần thiết để startup có thể phát triển thành công, tạo ra lợi nhiuanaj, công ăn việc làm và tác động đến cộng đồng xã hội trong vùng Mekong. Cơ hội giành được tài trợ lên đến $10,000. Kết nối với hệ sinh thái địa phương và các bên liên quan. Tham gia mạng lưới các nhà đầu tư và chương trình thúc đẩy kinh doanh toàn cầu. Cũng như nhận được hỗ trợ kết nối và huấn luyện. 1. The MIST Startup Accelerator: Chương trình Thúc đẩy Khởi nghiệp dành cho các doanh nghiệp mới thành lập có sản phẩm ứng dụng cộng nghệ trong giao thông hay trong du lịch truyền thống. 2. The MIST Market Access Accelerator: Chương trình hỗ trợ  tiếp cận thị trường dành cho.các doanh nghiệp khởi nghiệp quốc tế đã trưởng thành.

Xem thêm
Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (Vietnam Innovative Startup Accelerator)

Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (Vietnam Innovative Startup Accelerator)

Giới thiệu chung: VIISA là một chương trình tăng tốc hợp tác với các tập đoàn hàng đầu. VIISA sẽ đầu tư 8 triệu USD để xây dựng các công ty khởi nghiệp sẵn sàng tại Việt Nam Với sự phát triển nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, tăng cường thâm nhập kỹ thuật số, tỷ lệ biết chữ cao và tài năng kỹ thuật tại Việt Nam, VIISA tin rằng các doanh nhân có thể tận dụng cơ hội và thay đổi thế giới từ Việt Nam! Các hoạt động nổi bật: 1. Các hội thảo, thảo luận: liên quan các chủ đề doanh nhân, phát triển sản phẩm, tư duy thiết kế và hơn thế nữa VIISA tổ chức hội thảo 3 giờ hoặc 3 ngày cho các trường Đại học, Tổng công ty và các cơ quan chính phủ. Giám đốc chương trình của chúng tôi là một huấn luyện viên chuyên nghiệp đã đào tạo hơn 1000 người tham gia và khách hàng từ các công ty như Google, Skyscanner, Bosch, Sivantos và hơn thế nữa. Một số chủ đề: Doanh nhân ở Đông Nam Á Khởi đầu cho các công ty Thiết kế lấy con người làm trung tâm Phát triển sản phẩm nhanh chóng 2. Tăng tốc tiếp cận thị trường: Phát triển startup tại Việt Nam Đông Nam Á là một nhóm đa dạng với 650 triệu người có nhu cầu và thị hiếu khác nhau. VIISA tổ chức một chương trình 3 tuần tại thành phố Hồ Chí Minh để giúp các công ty khởi nghiệp nước ngoài bắt đầu mở rộng: - Kiểm tra sản phẩm / thị trường phù hợp - Điều hướng cảnh quan pháp lý - Foster kết nối xã hội - Phát triển đội ngũ kỹ thuật - Sự bất ổn về văn hóa Derisk 3. Liên kết, xây dựng: Khởi chạy sản phẩm/dịch vụ mới của bạn với tư cách là một startup Thử nghiệm và Quy mô là Nghiên cứu và Phát triển mới. Trong bối cảnh kỹ thuật số và vòng đời sản phẩm nhanh, các doanh nghiệp truyền thống đang bị gián đoạn bởi các công ty khởi nghiệp nhanh. Chúng tôi giúp các tập đoàn lớn triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới của họ như là các công ty mới thành lập tại Việt Nam. Sử dụng phương pháp khởi động gọn gàng, xây dựng liên doanh cung cấp những hiểu biết thực sự không bị bắt bởi nghiên cứu thị trường truyền thống, tách khỏi quan liêu của công ty và tiềm năng trong việc sở hữu một doanh nghiệp tăng trưởng thực sự nhanh.  Tiêu chí xét duyệt: 1. Tăng tốc trước Các Startups được đưa vào danh sách sẽ được mời vào chương trình Pre-acceleration của VIISA. Nhóm sẽ đi sâu vào khám phá khách hàng và xác thực giả định của dự án và chứng minh sự phù hợp với giải pháp vấn đề. 2. Tăng tốc Giai đoạn 1 - Xây dựng VIISA sau đó sẽ thực hiện đánh giá cuối cùng của các đội trước khi hoàn thành các công ty niêm yết để tham gia chương trình tăng tốc đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Các công ty khởi nghiệp sẽ làm việc về thiết lập thị giác, học cách quảng cáo chiêu hàng, tìm hiểu về các vấn đề pháp lý và xây dựng sản phẩm khả thi tối thiểu của họ. Giai đoạn 2 - Biện pháp Startups sẽ làm việc với mục tiêu và kết quả chính (OKRs), tìm hiểu về doanh số bán hàng B2C/B2B và cách thực hiện kiểm tra và nghiên cứu của người dùng. Giai đoạn 3 - Tăng trưởng Các công ty khởi nghiệp sẽ thử nghiệm các kênh lực kéo để phát triển, tìm hiểu về xây dựng thương hiệu, cơ chế gây quỹ và chuẩn bị cho Ngày giới thiệu cuối cùng của họ.

Xem thêm
Công ty Liên doanh Quản lý đầu tư BIDV - Vietnam Partners

Công ty Liên doanh Quản lý đầu tư BIDV - Vietnam Partners

Giới thiệu chung: VIM là công ty quản lý quỹ có trụ sở tại Hà Nội. Được thành lập vào tháng 1 năm 2006, Công ty là liên doanh với tỷ lệ vốn góp là 50:50 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty TNHH Vietnam Partners. Ngoài nhiệm vụ làm cầu nối cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận các cơ hội đầu tư ở Việt Nam, BVIM còn hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân trong nước trong việc tiếp cận thị trường vốn tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh của họ.

Xem thêm
Quỹ hạt giống 500 Startups Việt Nam

Quỹ hạt giống 500 Startups Việt Nam

Quy mô hoạt động: 500 Startups là một Silicon Valley quỹ hạt giống đầu tư mạo hiểm và khởi động máy gia tốc được thành lập bởi cựu cựu sinh viên PayPal và Google. Chúng ta có ~ $ 200M thuộc quyền quản lý, và đã đầu tư vào hơn 1.400 công ty tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Một số các công ty thành công hơn của chúng tôi bao gồm tín dụng Karma, Twilio, GrabTaxi, Ipsy, Udemy, TalkDesk, Intercom, ToutApp, và Mayvenn. thoát lớn nhất của chúng tôi cho đến nay là MakerBot ($ 400M của Stratasys), Wildfire ($ 350M của Google), và Viki ($ 200M của Rakuten). Chúng tôi chạy chương trình gia tốc ở San Francisco và Thung lũng Silicon, nhấn mạnh thiết kế và kinh nghiệm người dùng, phân phối và mua lại của khách hàng, và thực hành khởi động nạc & số liệu. đội ngũ đầu tư của chúng tôi bao gồm ~ 100 người nói ~ 20 ngôn ngữ và hoạt động tại 18 quốc gia khác nhau. nhóm và cố vấn của chúng tôi đã có kinh nghiệm hoạt động tại các công ty như: PayPal, Google, YouTube, Yahoo, Microsoft, eBay, LinkedIn, Twitter, Apple và Facebook. Giới thiệu chung: 500 Startups là một Silicon Valley quỹ hạt giống đầu tư mạo hiểm và khởi động máy gia tốc được thành lập bởi cựu cựu sinh viên PayPal và Google. Chúng ta có ~ $ 200M thuộc quyền quản lý, và đã đầu tư vào hơn 1.400 công ty tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Một số các công ty thành công hơn của chúng tôi bao gồm tín dụng Karma, Twilio, GrabTaxi, Ipsy, Udemy, TalkDesk, Intercom, ToutApp, và Mayvenn. thoát lớn nhất của chúng tôi cho đến nay là MakerBot ($ 400M của Stratasys), Wildfire ($ 350M của Google), và Viki ($ 200M của Rakuten). Chúng tôi chạy chương trình gia tốc ở San Francisco và Thung lũng Silicon, nhấn mạnh thiết kế và kinh nghiệm người dùng, phân phối và mua lại của khách hàng, và thực hành khởi động nạc & số liệu. đội ngũ đầu tư của chúng tôi bao gồm ~ 100 người nói ~ 20 ngôn ngữ và hoạt động tại 18 quốc gia khác nhau. nhóm và cố vấn của chúng tôi đã có kinh nghiệm hoạt động tại các công ty như: PayPal, Google, YouTube, Yahoo, Microsoft, eBay, LinkedIn, Twitter, Apple và Facebook. Trong tháng 12 năm 2015, 500 Startups công bố  500 Falcons , một vi-quỹ khu vực bao gồm các khu vực MENA (Trung Đông + Bắc Phi). Ngay cả trước khi tung ra các quỹ, trong đó có một kích thước mục tiêu là $ 30 triệu, 500 Startups đã có những "khoảng 30 giao dịch", ông Hasan Haider , đối tác liên MENA 500. Như trong các hệ sinh thái mới nổi khác, ít nhà đầu tư trong khu vực có kinh nghiệm với phần khởi động, nhưng thông qua sự kết nối mạng, làm việc Haider để trau dồi một băng ghế dự bị sâu hơn các VC và thiên thần. "Một trong những điều chúng ta đang làm với bất kỳ album dài trong quỹ đang tích cực tìm kiếm để cung cấp và hợp tác đầu tư với họ", Haider nói. "Bằng cách hiển thị cho họ một số lượng giao dịch và cho họ tiếp cận đến những giao dịch tốt mà chúng ta đang đầu tư, chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích nhiều người hơn để đầu tư." Cuối tháng mười hai tại Bahrain, 500 Startups sản xuất Premoney MENA , một hội nghị một ngày cho các nhà đầu tư được công nhận quan tâm đến việc xây dựng danh mục đầu tư mạo hiểm. Khoảng 200-300 người tham dự, Haider nói. Để xây dựng thành công này, "có lẽ chúng ta sẽ làm cái gì khác trong năm tới về giáo dục đầu tư", Haider nói. "Chúng tôi cũng đang cố gắng để gửi người đến Unlocked VC khóa học tại Stanford, nơi mà chúng tôi thường có khá một thành phần lớn của người dân từ Trung Đông." Trước đây là một nhân viên ngân hàng, Haider lập Tenmou , một trong những tập đoàn đầu tư thiên thần đầu tiên trong khu vực vào năm 2010. "Kết quả là, tôi biết những người khác trong hệ sinh thái khá tốt, vì vậy tôi nhận được rất nhiều giới thiệu từ các quỹ khác.Chúng tôi có một mạng lưới khá mạnh mẽ và vững chắc ", ông nói. Có chỉ là không được tài trợ có sẵn cho các phần khởi động, vì vậy bất cứ ai là có thể mở rộng một cách hiệu quả nhất sẽ là một trong những người thành công. Thả Giá dầu Spur sáng kiến ​​đầu tư mới Từ 500 Falcons bắt đầu xây dựng danh mục đầu tư của mình ", rất nhiều quỹ VC đã đến trực tuyến và có được một số sáng kiến ​​của chính phủ dẫn đầu trên toàn quốc gia khác nhau trong khu vực nhằm tăng VC và đầu tư thiên thần", Haider nói. Sự sụt giảm toàn cầu trong giá dầu đã chắc chắn dẫn đến "một sự thay đổi trong tâm," ông nói thêm. "Các nước như UAE và Ả nhận ra rằng họ cần phải thay đổi sản lượng kinh tế của họ từ dầu đến công cụ dựa trên tri thức, do đó, họ đang bắt đầu xem xét thêm vào phần khởi động", Haider nói. Mặc dù sự sụp đổ đột ngột của giá dầu đã dẫn đến bất ổn kinh tế và chính trị ", đó là tích cực, trong đó nó được chuyển quá trình suy nghĩ đi từ dầu mỏ và sản xuất", ông lưu ý. Kể từ khi những cú sốc cho ngành năng lượng, số lượng của các máy gia tốc mới và các sự kiện mạng tăng mạnh, Haider nói. "Ngoài ra còn có một bó hơn quỹ Series A đã đưa ra trong năm qua, và có sự quan tâm nhiều hơn từ chính phủ." hệ sinh thái mới ra đời MENA đang được phục bởi nhiều của các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà hầu hết chúng ta đưa cho các cấp. Bởi vì Amazon và eBay không hoạt động trong khu vực ", tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều cơ hội trong thương mại điện tử;thanh toán, cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần ", Haider nói. "Chúng tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều tiềm năng trong nội dung tiếng Ả Rập ngôn ngữ, phương tiện, video, và giáo dục", cũng như tăng lãi suất trong phần cứng. ShopGo , một nền tảng thương mại MENA, là một trong 30 công ty trong danh mục đầu tư của Haider. Giám đốc điều hành Mohanad Ghashim là từ chiến tranh tàn phá Aleppo, Syria nhưng bắt đầu công ty của ông ở Amman, Jordan. Giống như bán sách trực tuyến Jamalon , một công ty danh mục đầu tư, ShopGo cũng nhận được tài trợ và hướng dẫn từ Oasis500, một gia tốc tạo ra bởi vua Abdullah II của Jordan . 500 Falcons ty Wuzzuf , trang web việc làm trực tuyến hàng đầu của Ai Cập, đã nhận được $ 1,7 triệu tháng tám vừa qua, một trong những giao dịch Series A lớn nhất của nước này năm ngoái. Haider cho biết đầu tư ra nước ngoài bắt đầu để biểu lộ, nhưng các nhà tài trợ địa phương đang bắt đầu để có được vào trò chơi. Theo Hiệp hội Private Equity MENA , gây quỹ cho năm 2014 đạt 1,2 tỷ đồng, "mức cao nhất kể từ năm 2008." của mình Hầu hết các quỹ chảy đến UAE và Ả-rập Xê-út, một sự phản ánh của sự không chắc chắn được tạo ra bởi sự bất ổn trong khu vực. Nhiều phần khởi động đã bootstrapped mình cho lợi nhuận và sau đó, bắt đầu đi và nâng cao kinh phí. Founders Tìm kiếm sự bền vững, Không thoát Sự khác biệt giữa MENA và Thung lũng Silicon được vô số, nhưng một trong những khác biệt lớn nhất là cách tiếp cận sáng lập doanh nghiệp, Haider quan sát. "Rất nhiều các phần khởi động được hình thành nhằm mục đích tạo ra các doanh nghiệp ổn định, trong khi đó ở Silicon Valley, họ có thể sẽ được đốt cháy thông qua rất nhiều tiền để tìm kiếm sự tăng trưởng," ông nói. "Rất nhiều các phần khởi động MENA đang suy nghĩ về làm thế nào để làm cho mình bền vững." Nếu không có một hệ sinh thái vốn mạnh mẽ, "lối thoát hiểm từ việc mua lại rất ít và xa giữa", Haider nói. "Đã có rất nhiều trong năm qua hơn có lịch sử có được, nhưng nó vẫn không phải là rất nhiều." Kết quả là, "nhiều phần khởi động đã bootstrapped mình cho lợi nhuận và sau đó, bắt đầu đi và nâng cao kinh phí để đoạn đường nối lên tăng trưởng ". Ví dụ, Haider đã nhìn thấy một vài phần khởi động cũng hoạt động như nhà dev và thuê mình ra để làm cho các trang web và các ứng dụng cho các khách hàng. "Rất nhiều những sáng lập đang tạo doanh nghiệp thực tế họ muốn phát triển và thậm chí xem một số lối thoát hiểm, nhưng chúng tôi không biết khi nào các hoạt động mua lại sẽ bắt đầu chọn lên đáng kể trong khu vực." Khu vực như Ấn Độ, Mỹ và châu Âu thường thấy nhiều công ty cạnh tranh cho một phần của một khu vực duy nhất, nhưng MENA "vẫn còn quá trẻ cho rằng loại chồng chéo", Haider nói. "Chúng tôi có sự kiện khác nhau và các công ty bán vé cho Ai Cập, Jordan và Lebanon", nhưng mỗi người đều tập trung vào "thống trị thị trường của họ, và sau đó mở rộng sang các thị trường khác sau đó," ông giải thích. Rất nhiều các phần khởi động trong khu vực không có tiền để đốt như những kẻ trong SV làm, vì vậy họ không chi tiêu quá nhiều tiền vào extras. Bởi vì MENA sáng lập không có sẵn sàng tiếp cận VC, họ không thi đua văn hóa Silicon Valley, Haider nói. "Tôi nghĩ rằng điều chính là rất nhiều các phần khởi động trong khu vực không có tiền để đốt như những kẻ trong SV làm, vì vậy họ không chi tiêu quá nhiều tiền vào tính năng bổ sung" như đồ ăn nhẹ và bóng tập thể dục, ông nói . Đồng thời, "làm việc trong một khởi động không phải là một sự lựa chọn công việc ưa thích cho hầu hết mọi người, vì vậy hầu hết các môi trường làm việc là niềm vui, một mức độ nào," ông nói thêm. "Họ khác nhau để làm việc tại hơn các nơi khác trong khu vực, nhưng tôi không nghĩ rằng họ là cực như Silicon Valley." Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa văn hóa khởi động MENA và Thung lũng Silicon là gì? Tại sao có quá nhiều phụ nữ trong công nghệ ở MENA? "Tại sao không có nhiều phụ nữ trong công nghệ ở Silicon Valley, tôi nghĩ là câu hỏi." "Chúng tôi có một sự cân bằng về giới tốt hơn trong các khu vực so với tất cả các bạn làm", Haider nói. "Hội nghị PreMoney của chúng tôi, chúng tôi đã có loa nữ nhiều hơn chúng ta đã từng có ở San Francisco", ông tự hào. "Trong điều kiện của các phần khởi động của chúng tôi đã đầu tư vào, tôi nghĩ rằng có một 50/50 từ nữ sang nam sáng lập tỷ lệ mà chúng ta thấy. Vấn đề giới tính ở đây không phải là thực sự là một vấn đề lớn. " Tại sao có quá nhiều phụ nữ trong công nghệ ở MENA? "Tại sao không có nhiều phụ nữ trong công nghệ ở Silicon Valley, tôi nghĩ là câu hỏi," ông nói. "Đối với chúng tôi, không có thiên vị đối với phụ nữ thiết lập khởi động", mặc dù cơ quan của một người phụ nữ "thực sự phụ thuộc vào một phần của khu vực bạn đang nói về", ông thừa nhận. "Ả là hạn chế hơn, nhưng thậm chí bất chấp thực tế rằng, vẫn còn một tấn các nữ doanh nhân và người sáng lập thành lập doanh nghiệp có và xây dựng những điều quan trọng." Các hoạt động nổi bật: - 500 Startups sản xuất Premoney MENA  - Haider lập Tenmou....

Xem thêm
Quỹ Hỗ trợ Mekong Angel Investors Network

Quỹ Hỗ trợ Mekong Angel Investors Network

Giới thiệu chung: MAIN được thực hiện với sự hỗ trợ của Sáng kiến ​​Doanh nghiệp Mêkông (MBI), một chương trình trong Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do chính phủ Úc tài trợ. MAIN dựa trên ý tưởng đơn giản để thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các thị trường mới nổi, chúng ta cần phải có những người đã thành công trong kinh doanh ở bất cứ nơi nào trên thế giới để tham gia và cam kết trong giai đoạn đầu. MAIN tin rằng cách tốt nhất để thực hiện những cam kết lâu dài đó là để mọi cá nhân đầu tư vào các công ty. MAIN khuyến khích đầu tư bằng cách tổ chức cho các đoàn của các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới sang Đông Nam Á để tham gia với các doanh nhân và nhà đầu tư địa phương. Các đại biểu tham dự có thể dành tối đa 2 tuần để tổ chức các tour du lịch và tham gia với các doanh nhân và nhà đầu tư địa phương. Hệ sinh thái có lợi từ 2 tuần tập huấn bao gồm cam kết, khuyến khích, chuyển giao kiến ​​thức cũng như các khoản đầu tư mà mỗi đại biểu cam kết thực hiện.

Xem thêm
Quỹ đầu tư hỗ trợ Rebright Partners (Nhật Bản)

Quỹ đầu tư hỗ trợ Rebright Partners (Nhật Bản)

Quy mô hoạt động: Rebright Partners là một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore và Tokyo, tập trung hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực Internet và Di động ở Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Giới thiệu chung: Rebright Partners là một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore và Tokyo, tập trung hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực Internet và Di động ở Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Các lĩnh vực khác mà công ty quan tâm như Quảng cáo, Giải trí Kĩ thuật số, Truyền thông kĩ thuật số, Sàn giao dịch thương mại điện tử, Thời trang, Dịch vụ tài chính, Logistics, vân vân. Rebright Partners là một liên doanh cơ sở vững chắc về vốn giữa Singapore và Nhật Bản. Được hỗ trợ bởi các công ty Internet niêm yết công khai tại Nhật và các nhà đầu tư thiên thần cũng như doanh nhân nổi bật, quỹ luôn cố gằng đầu tư vào công ty Internet giai đoạn đầu trên khắp châu Á. Rebright chủ yếu đầu tư vào Internet, Điện thoại di động Phần mềm, Đông Nam Á và Ấn Độ, hạt giống để khởi động giai đoạn đầu. Ngoài các kiến thức và năng lực trong kinh doanh liên quan đến internet, mạng lưới vững chắc của chúng tôi trong khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Nhật Bản có thể là một bàn đạp cho các phần khởi động mà đều mong muốn mở rộng đến các khu vực và xây dựng quan hệ đối tác với các công ty công nghệ lớn nhất ở đó. Rebright Partners có trụ sở tại Tokyo, Singapore và Bangalore. Các hoạt động nổi bật: LetsTransport.in, Elanic, Inshorts (News in Shorts) Tiêu chí xét duyệt: Rebright Partners là một liên doanh cơ sở vững chắc về vốn giữa Singapore và Nhật Bản. Được hỗ trợ bởi các công ty Internet niêm yết công khai tại Nhật và các nhà đầu tư thiên thần cũng như doanh nhân nổi bật, quỹ luôn cố gằng đầu tư vào công ty Internet giai đoạn đầu trên khắp châu Á.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures (Singapore)

Quy mô hoạt động: Golden Gate Ventures tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến dành cho người dùng tại Đông Nam Á. Golden Gate Ventures thường xuyên hoạt động tại các quốc gia như Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippin, Thái Lan và Việt Nam. Qũy này ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp đã có sản phẩm được tung ra thị trường (sản phẩm ẩn cũng thuộc diện được đầu tư) hoặc đã thiết lập được hệ thống phân phối toàn khu vực. Giới thiệu chung: Golden Gate Ventures tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến dành cho người dùng tại Đông Nam Á. Golden Gate Ventures thường xuyên hoạt động tại các quốc gia như Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippin, Thái Lan và Việt Nam. Qũy này ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp đã có sản phẩm được tung ra thị trường (sản phẩm ẩn cũng thuộc diện được đầu tư) hoặc đã thiết lập được hệ thống phân phối toàn khu vực. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: MyMusicTaste, Xfers, Aptoide

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Rakuten Ventures (Nhật Bản)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Rakuten Ventures (Nhật Bản)

  Quy mô hoạt động: Quỹ được thành lập vào năm 2013 và hiện đang hợp tác đầu tư với một số doanh nghiệp trẻ như Carousell, Visenze, Coda Payments, và Send Anywhere. Bên cạnh dịch vụ Internet, quỹ Rakuten cũng đầu tư vào các lĩnh vực khác như Nhân sự, Chợ điện tử, Quảng cáo qua di động, Các phần mềm nâng cao năng suất, Dịch vụ tìm kiếm ảo. Năm 2014, Rakuten Ventures đã triển khai gói đầu tư trị giá 100 triệu USD dành cho các doanh nghiệp tại Israel, Châu Á – Thái Bình Dương và Mĩ, trong đó tập trung chủ yếu vào các công ty chuyên về nâng cao trải nghiệm người dùng. Giới thiệu chung: Rakuten Ventures – một công ty con của tập đoàn thương mại điện tử Rakuten của Nhật Bản – là quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên về các doanh nghiệp mới thành lập, có mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ sinh thái start-up toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ Internet. Qũy được thành lập vào năm 2013 và hiện đang hợp tác đầu tư với một số doanh nghiệp trẻ như Carousell, Visenze, Coda Payments, và Send Anywhere. Bên cạnh dịch vụ Internet, quỹ Rakuten cũng đầu tư vào các lĩnh vực khác như Nhân sự, Chợ điện tử, Quảng cáo qua di động, Các phần mềm nâng cao năng suất, Dịch vụ tìm kiếm ảo. Năm 2014, Rakuten Ventures đã triển khai gói đầu tư trị giá 100 triệu USD dành cho các doanh nghiệp tại Israel, Châu Á – Thái Bình Dương và Mĩ, trong đó tập trung chủ yếu vào các công ty chuyên về nâng cao trải nghiệm người dùng.  Kể từ khi nền tảng của chúng tôi vào năm 1997 nó đã được sứ mệnh của công ty chúng tôi để trao quyền cho người dân và xã hội thông qua mạng Internet, trong khi mục tiêu trở thành các dịch vụ Internet công ty số 1 thế giới. Nhiều trang web mua sắm trực tuyến tại thời điểm nền tảng của chúng tôi là ít hơn catalog web trực tuyến, và ít ai nghĩ rằng mọi người sẽ mua những thứ trên Internet. Đó là trong một thời gian mà chúng tôi đưa ra các trung tâm mua sắm Internet Rakuten Ichiba. trang web của chúng tôi đã được tạo ra dựa trên khái niệm của việc không có 'người hệ thống am hiểu chạy của doanh nghiệp nhưng việc tạo ra một nền tảng cho phép "những người bình thường có tay nghề cao trong bán lẻ' để mở cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Rakuten Ichiba là người tiên phong toàn cầu trong thị trường B2B2C, trong đó cung cấp các nền tảng, giao thông và chuyên môn để trao quyền cho các nhà bán lẻ thậm chí quy mô nhỏ để thành lập doanh nghiệp của mình trên Internet. Qua Ichiba, Rakuten nhằm mục đích giới thiệu người tiêu dùng "niềm vui của sự khám phá" thông qua mua sắm Internet và tạo ra một môi trường nơi mà các thương nhân và người tiêu dùng có thể tương tác trong cùng một cách mà họ có thể trong một thị trường thế giới thực, nơi giao dịch có thể được hấp dẫn, thú vị, thông tin, và cá nhân. Ngoài hàng đầu thương mại điện tử kinh doanh của chúng tôi Rakuten Ichiba, Tập đoàn Rakuten đã mở rộng thành một mảng đa dạng của các dịch vụ trực tuyến, bao gồm ebook & eReading, du lịch, ngân hàng, chứng khoán, thẻ tín dụng, tiền điện tử, truyền thông cổng thông tin, tiếp thị trực tuyến, và thể thao chuyên nghiệp . Sự tích hợp của tất cả các dịch vụ của chúng tôi, được neo xung quanh chương trình lòng trung thành thành viên của chúng tôi, Rakuten Siêu điểm, là hệ sinh thái Rakuten và chiến lược cốt lõi của việc mở rộng tiềm năng quốc tế của chúng tôi. Ở Rakuten, chúng tôi đang đẩy nhanh việc mở rộng toàn cầu của các hệ sinh thái Rakuten vào châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương, mở đầu với việc hợp tác với các doanh nghiệp thương mại điện tử, ebook & eReading, và các doanh nghiệp du lịch. Bằng cách giới thiệu triết lý công ty của chúng tôi độc đáo của trao quyền cho người dân và xã hội thông qua Internet chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát triển Tập đoàn Rakuten trên toàn cầu và để cuối cùng nhận ra tầm nhìn của chúng ta về một Rakuten hệ sinh thái toàn cầu. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Send Anywhere Tiêu chí xét duyệt: Ở Rakuten, chúng tôi đang đẩy nhanh việc mở rộng toàn cầu của các hệ sinh thái Rakuten vào châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương, mở đầu với việc hợp tác với các doanh nghiệp thương mại điện tử, ebook & eReading, và các doanh nghiệp du lịch. Bằng cách giới thiệu triết lý công ty của chúng tôi độc đáo của trao quyền cho người dân và xã hội thông qua Internet chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát triển Tập đoàn Rakuten trên toàn cầu và để cuối cùng nhận ra tầm nhìn của chúng ta về một Rakuten hệ sinh thái toàn cầu.

Xem thêm
 Quỹ đầu tư Spiral Ventures (Nhật Bản)

Quỹ đầu tư Spiral Ventures (Nhật Bản)

Giới thiệu chung: Spiral Ventures, là một công ty đầu tư mạo hiểm hoạt động ở cả châu Á và Nhật Bản, sẽ hướng đến việc tạo ra giá trị thông qua các khoản đầu tư trong từng khu vực. Đối tác đầu tư cũ của chúng tôi “IMJ Investment Partners” được thành lập vào năm 2012 bởi IMJ Corporation (“IMJ”), một công ty tiếp thị kỹ thuật số lớn, như một công ty con đầu tư mạo hiểm độc lập tại Nhật Bản. Sau khi IMJ được CLB Tiện lợi Văn hóa (CCC) mua lại vào năm 2013, chúng tôi tiếp tục hoạt động đầu tư độc lập, và cuối cùng chuyển văn phòng của chúng tôi sang Singapore để thay đổi chiến lược và bắt đầu một quỹ đầu tư mạo hiểm cho thị trường Đông Nam Á. Năm 2015, chúng tôi thành lập văn phòng Nhật Bản và bắt đầu một quỹ đầu tư mạo hiểm cho thị trường Nhật Bản. Song song với việc mở rộng kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi rời khỏi CCC Group, đổi tên thành "Spiral Ventures" vào năm 2017, và khởi đầu mới như một công ty đầu tư mạo hiểm độc lập.    

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Intel Capital (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Intel Capital (Singapore)

  Quy mô hoạt động: Từ năm 1991, quỹ đã đầu tư tổng cộng 11.6 tỉ USD vào hơn 1,440 công ty trên khắp thế giới, trải đều trên khắp 57 quốc gia. Giới thiệu chung: Intel Capital là một bộ phận liên doanh của Intel. Quỹ này đầu tư vào các công ty từ giai đoạn tăng trưởng trở lên.. Deepak Natarajan – Giám đốc tại chi nhánh Singapore, phụ trách quản lý các khoản đầu tư trong khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand. Từ năm 1991, quỹ đã đầu tư tổng cộng 11.6 tỉ USD vào hơn 1,440 công ty trên khắp thế giới, trải đều trên khắp 57 quốc gia. Trong suốt khoảng thời gian ấy, 212 công ty đã lên sàn chứng khoán trên khắp thế giới, và hơn 383 công ty đã được mua lại hoặc sát nhập. Mục tiêu đầu tư chính của Intel là xây dựng hệ sinh thái công nghệ. Các lĩnh vực đầu tư chính bao gồm điện toán, công nghệ dữ liệu đám mây, truyền thông kĩ thuật số, internet, phòng thí nghiệm và xưởng chế tạo, an ninh bảo mật, thiết bị thông minh, thiết bị đeo tay. Tháng 6 năm 2014: Đầu tư vào dự án quản lý tập thể dục New Zealand và huấn luyện viên ảo Performance Lab. Tháng 6 năm 2014: Dẫn đầu thương vụ đầu tư giai đoạn serie A vào nền tảng CRM trên ứng dụng di động của Ấn Độ, Helpshift. Tháng 10 năm 2013: Đầu tư vào công ty tư vấn dịch vụ Cloud CloudFx có trụ sở tại Singapore. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: VC Corp, Reebonz, CloudFX

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm SoftBank Capital (Indonesia)

Quỹ đầu tư mạo hiểm SoftBank Capital (Indonesia)

SoftBank Capital mang đến nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và hỗ trợ chiến lược dành cho các doanh nghiệp đang xây dựng một công ty ổn định lâu dài. Quỹ quản lí số vốn lên đến 600 triệu USD và đầu tư vào tất cả các giai đoạn phát triển của 1 công ty, từ giai đoạn khởi đầu đến giai đoạn mở rộng quy mô. Thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực công nghệ, di động và internet, SoftBank Capital mang đến trình độ và kinh nghiệm quản lí cho các doanh nghiệp muốn thâm nhập vào thị trường Châu Á. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm có giải pháp cho doanh nghiệp, dịch vụ chuyên gia và công nghệ ứng dụng trong tài chính. Các thị trường đầu tư chủ yếu bao gồm Singapore, Indonesia và Việt Nam.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Life.SREDA (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Life.SREDA (Singapore)

Quy mô hoạt động: Vốn đầu tư chủ yếu của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 15,000,000 USD. Các thị trường đầu tư trọng điểm gồm có Singapore, Philippines và Việt Nam. Giới thiệu chung: Qũy đầu tư mạo hiểm Life.SREDA được thành lập vào khoảng 3 năm trước. Gần đâu công ty đã chuyển trụ sở về Singapore và đang tham gia rất nhiệt tình vào lĩnh vực dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực tài chính tại Châu Á. Đây là một trong 3 quỹ đầu tư nổi tiếng trên thế giới chuyên về lĩnh vực công nghệ trong tài chính, bằng chứng thông qua các thương vụ đầu tư thành công như Simple, Moven, Fidor, SumUp, Anthemis, v.v. Qũy cũng đã xuất bản bài nghiên cứu có tên “Money of the future” cũng như tổ chức hội thảo, thu hút được lượng lớn các chuyên gia ngành tài chính, các nhà đầu tư mạo hiểm, nhà phát minh, các doanh nghiệp startup và những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính. Vốn đầu tư chủ yếu của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 15,000,000 USD. Các thị trường đầu tư trọng điểm gồm có Singapore, Philippines và Việt Nam. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Ayannah, SoftPay Mobile International, Mobikon 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Monk’s Hill Ventures (Indonesia)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Monk’s Hill Ventures (Indonesia)

Quy mô hoạt động: Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 2,500,000 USD đến 5,000,000 USD. Giới thiệu chung: Monk’s Hill Ventures là đối tác của các doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm, hiện đang điều hành và tư vấn cho các doanh nghiệp toàn cầu có trụ sở tại thung lũng Silicon và Châu Á. Quỹ đầu tư này tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ với mục tiêu tận dụng lợi thế của thị trường sản phẩm công nghệ đang lên ở Châu Á. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm game và nền tảng web, chợ điện tử. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 2,500,000 USD đến 5,000,000 USD. Những thị trường trọng điểm của quỹ này là Singapore, Thái Lan và Philippines. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Playlab, Zipmatch, Compare88 

Xem thêm
Quỹ đầu tư Transcosmos Investments & Business Development (Mỹ)

Quỹ đầu tư Transcosmos Investments & Business Development (Mỹ)

Transcosmos Investments & Business Development, Inc. ra đời vào ngày 28 tháng 3 năm 2009. Đây là một nhánh đầu tư của Trans Cosmos, Inc. chuyên về vốn hóa các liên doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, các mối quan hệ chiến lược, nhân sự và nội địa hóa cho các công ty. Công ty thường đầu tư vào công nghệ dựa trên Internet, phương tiện truyền thông mới, thương mại điện tử, chăm sóc khách hàng và các công ty dịch vụ tiếp thị. Nó chủ yếu đầu tư vào các công ty từ Mỹ và châu Âu mở rộng sang thị trường Nhật Bản. Công ty trước đây được biết đến với tên gọi Trans Cosmos USA Inc. Transcosmos Investments & Business Development, Inc. được thành lập năm 1966 và có trụ sở tại Redwood City, California với các văn phòng bổ sung tại Mountain View, California, Bellevue, Washington và Aventura, Florida.

Xem thêm
Quỹ đầu tư khởi nghiệp ESP Capital (Singapore)

Quỹ đầu tư khởi nghiệp ESP Capital (Singapore)

Quy mô hoạt động: 20 triệu USD Giới thiệu chung: Đây là quỹ khởi nghiệp có trụ sở chính được đặt ở Singapore và văn phòng chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. ESP Capital có tên đầy đủ là Công ty cổ phần ESP Capital, thành lập ngày 28/3/2017. Vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ đồng, do 6 cá nhân và 1 tổ chức nắm giữ. Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Nam và ông Nguyễn Minh Nhật. 2 doanh nhân này đều rất trẻ, ông Nam sinh năm 1985 và ông Nhật sinh năm 1983. Các hoạt động nổi bật: Một trong những mục tiêu chính của Quỹ là thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo thay đổi xã hội tốt hơn. Quỹ sẽ không chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ về mặt tài chính mà còn đồng hành đem lại cho các công ty khởi nghiệp cơ hội tiếp cận, gặp gỡ với các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực cũng như các đối tác kinh doanh phù hợp để có thể cùng xây dưng giá trị dài hạn. Không chỉ dừng lại ở đó, Quỹ cũng đem lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư khác, những người sẵn sàng hợp tác vì một môi trường khởi nghiệp năng động, phát triển hơn. Dù thành lập cách đây không lâu nhưng tính đến thời điểm này, ESP Capital đang đầu tư vào 3 startups: Jamja.vn, Homedy.vn và Luxstay.net  Tiêu chí xét duyệt: Với số tiền 20 triệu USD thành lập quỹ, ESP Capital tập trung tìm kiếm cơ hội ở những công ty khởi nghiệp công nghệ (tech-driven startups) đang ở giai đoạn đầu (vòng gọi vốn pre-seed và seed) với số tiền đầu tư từ 50.000 USD đến 300.000 USD. ESP Capital sẽ đầu tư trong khoảng thời gian ít nhất từ 5 đến 15 năm.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Convergence Ventures (Indonesia)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Convergence Ventures (Indonesia)

Quy mô hoạt động: Convergence Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ, chuyên tập trung vào các doanh nghiệp giai đoạn khởi đầu, đặc biệt là các doanh nghiệp ở Indonesia và Singapore. Đối tác của công ty là các doanh nhân giỏi và giàu kinh nghiệm, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực dịch vụ Internet tại các thị trường mới nổi. Số vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 8,000,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chủ đạo bao gồm công nghệ thực phẩm, công nghệ ứng dụng trong tài chính và công nghệ quảng cáo. Giới thiệu chung: Convergence Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ, chuyên tập trung vào các doanh nghiệp giai đoạn khởi đầu, đặc biệt là các doanh nghiệp ở Indonesia và Singapore. Đối tác của công ty là các doanh nhân giỏi và giàu kinh nghiệm, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực dịch vụ Internet tại các thị trường mới nổi. Số vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 8,000,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chủ đạo bao gồm công nghệ thực phẩm, công nghệ ứng dụng trong tài chính và công nghệ quảng cáo.  Convergence Ventures là quỹ liên doanh công nghệ giai đoạn đầu tập trung vào đầu tư ở Indonesia. Quỹ này được dẫn dắt bởi các đối tác của chúng tôi Adrian Li và Donald Wihardja là những doanh nhân dày dạn với kinh nghiệm điều hành sâu rộng trong các doanh nghiệp Internet tại các thị trường mới nổi. Chúng tôi tìm kiếm để hỗ trợ các nhà sáng lập đặc biệt bằng cách tận dụng kinh nghiệm, mạng lưới và nguồn lực của chúng tôi để trao quyền cho họ để xây dựng doanh nghiệp lâu dài và ảnh hưởng lớn đối với Indonesia và khu vực Đông Nam Á. Ban cố vấn của chúng tôi và số lượng có hạn các đối tác từ Mỹ, Trung Quốc và Indonesia đã sao hàng trăm doanh nghiệp công nghệ trong thập kỷ qua với những thành công đáng chú ý và mang mạng sâu sắc địa phương và các nguồn lực trong phương tiện truyền thông và các ngành công nghiệp liên quan đến thành viên sáng lập của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng các doanh nhân đi đầu quá trình tạo ra giá trị trong các doanh nghiệp mới và vai trò của chúng tôi là để hỗ trợ họ trong mọi cách có thể trong cuộc hành trình của họ. Chúng tôi tìm kiếm những người sáng lập có kinh nghiệm sâu sắc và hiểu biết công việc họ đang tạo ra cùng với niềm đam mê và sự kiên trì để mang nó đến thành công. Với kinh nghiệm hoạt động của chúng tôi, chúng tôi hợp tác với nhà sáng lập của chúng tôi và đội bóng của họ để giải quyết các vấn đề khó khăn - không chỉ là những câu hỏi chiến lược trong các phòng ban. Chúng tôi cũng khuyến khích các sáng lập để giúp đỡ lẫn nhau, và qua Quad và thường xuyên gặp nhau thăng phối hợp kiến ​​thức và chia sẻ kinh nghiệm để tăng cường học tập và tiến bộ cho cộng đồng danh mục đầu tư của chúng tôi. Convergence Ventures chủ yếu đầu tư vào các công ty tập trung vào Indonesia hay chiến lược mở rộng cho thị trường Indonesia. Thông thường chúng tôi sẽ xem xét cho các mô hình kinh doanh đã chỉ ra thực hiện thành công trong thị trường công nghệ trưởng thành hơn trên thế giới như Mỹ và Trung Quốc là tốt. Indonesia với dân số hơn 250 triệu người có một trong những nhân khẩu học thị trường mới nổi hấp dẫn nhất và với hơn một thập kỷ tăng trưởng bền vững mạnh là một trong những thị trường đầy hứa hẹn cho đầu tư công nghệ hiện nay. Chúng tôi là một tay vào công ty liên doanh và đến từ một nền kinh doanh và điều hành chúng tôi thích làm việc cùng với người sáng lập của chúng tôi. Chúng tôi cũng xây dựng chuyên môn trong nhà trong các chức năng cụ thể như tiếp thị kỹ thuật số và SEO, tìm kiếm tài năng và phát triển và thử nghiệm sản phẩm để hỗ trợ danh mục đầu tư của chúng tôi khi họ phát triển doanh nghiệp của họ. Convergence Ventures mang lại mạng lưới địa phương sâu trong phương tiện truyền thông và các ngành công nghiệp liên quan đến danh mục đầu tư của chúng tôi. Thông qua các mạng này, chúng tôi có thể hỗ trợ danh mục đầu tư của chúng tôi trong việc sắp xếp giới thiệu đến nhà truyền thông hàng đầu cũng như nhiều ngành công nghiệp khác. Chúng tôi cũng mang lại sự thông minh xuyên biên giới mạnh mẽ và liên lạc thông qua các cố vấn của chúng tôi và LP chiến lược của Mỹ và Trung Quốc. Cho dù đó là xây dựng một Hội đồng tư vấn với những người có kinh nghiệm hay bày cho một quỹ liên Silicon Valley để theo về vốn, chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Black Garlic, Xfers, Ematic Solutions  Tiêu chí xét duyệt: Convergence Ventures chủ yếu đầu tư vào các công ty tập trung vào Indonesia hay chiến lược mở rộng cho thị trường Indonesia. Thông thường chúng tôi sẽ xem xét cho các mô hình kinh doanh đã chỉ ra thực hiện thành công trong thị trường công nghệ trưởng thành hơn trên thế giới như Mỹ và Trung Quốc là tốt. Indonesia với dân số hơn 250MM người có một trong những nhân khẩu học thị trường mới nổi hấp dẫn nhất và với hơn một thập kỷ tăng trưởng bền vững mạnh là một trong những thị trường đầy hứa hẹn cho đầu tư công nghệ hiện nay

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Incubate Fund (Nhật Bản)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Incubate Fund (Nhật Bản)

Quy mô hoạt động: Incubate Fund là quỹ ươm mầm và đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực đầu tư cho các doanh nghiệp ở giai đoạn khởi đầu. Tổng cộng quỹ đã đầu tư khoảng 17 tỉ yen vào hơn 156 startup lớn nhỏ khác nhau. Số vốn đầu tư của quỹ dao động từ 500,000 USD đến 1,300,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chính bao gồm game và dịch vụ tìm kiếm. Thị trường đầu tư chủ đạo của quỹ gồm có Singapore và Malaysia. Giới thiệu chung: Incubate Fund là quỹ ươm mầm và đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực đầu tư cho các doanh nghiệp ở giai đoạn khởi đầu. Tổng cộng quỹ đã đầu tư khoảng 17 tỉ yen vào hơn 156 startup lớn nhỏ khác nhau. Số vốn đầu tư của quỹ dao động từ 500,000 USD đến 1,300,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chính bao gồm game và dịch vụ tìm kiếm. Thị trường đầu tư chủ đạo của quỹ gồm có Singapore và Malaysia. Đầu tiên và trước hết, chúng ta tồn tại để giúp các doanh nhân xây dựng các công ty mang tính cách mạng. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm các người có tầm nhìn, những người nhiều chuyện và những người xây dựng ngày mai của chúng tôi và cung cấp cho họ với các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu của họ. Là một trong những công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn hạt giống tích cực và giàu kinh nghiệm nhất ở Nhật Bản, chúng tôi đã đầu tư hoặc đồng sáng lập 156 phần khởi động và đã có kinh nghiệm mọi giai đoạn của việc xây dựng một công ty. Từ khởi động để IPO, chúng tôi đã giúp các doanh nghiệp chuyển tầm nhìn của mình thành hiện thực, đứng với nguồn lực tài chính không chỉ, mà còn huấn luyện, nghiên cứu, tuyển dụng, và phát triển kinh doanh. Chúng tôi muốn hợp tác với các doanh nhân ngay khi các công ty của họ vẫn còn trong giai đoạn phôi thai. Trong hầu hết các trường hợp chúng tôi là những nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên và cung cấp hỗ trợ liên tục như một thành viên trong nhóm chứ không phải chỉ là một nhà đầu tư. Trong suốt những kinh nghiệm rộng lớn của chúng tôi, chúng tôi hiểu được những thách thức đến với cuộc hành trình kinh doanh, và đang chuẩn bị để gắn bó với doanh nghiệp thông qua các thời điểm khó khăn. Chúng tôi đặt người sáng lập của chúng tôi đầu tiên, bởi vì các nhà doanh nghiệp, không phải nhà đầu tư, xây dựng công ty lớn. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Hostel Hunting, goGame, MotionElements  Tiêu chí xét duyệt: Hàng năm chúng tôi nhận được hàng ngàn bài thuyết trình, nhưng chỉ đầu tư vào một vài dự án. Mặc dù không phải là "dành cho tất cả" lý do đằng sau quyết định của chúng tôi, chúng tôi có xu hướng xem xét sâu sắc ba lĩnh vực sau: năng lực, thị trường, và niềm đam mê. Năng lực Điều gì làm cơ sở kinh doanh cho người sáng lập ? Nó có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng tại sao họ là những người đi đầu với ý tưởng đó? Liệu những người sáng lập đã tích cóp đủ một số kỹ năng đặc biệt hay kinh nghiệm mà cung cấp cho họ một lợi thế nhất định không? Thị trường Nếu những người sáng lập thực sự thành công với ý tưởng đó, liệu thành công đó lớn đến mức nào? Liệu phương pháp tiếp cận thị trường này có phù hợp với phương châm đầu tư hiện tại của chúng tôi? Một số rủi ro thị trường là gì? Niềm đam mê Khi xây dựng một startup, từ chối và nghi ngờ sẽ là thách thức lớn nhất khi tạo ra một cái gì đó từ hai bàn tay trẳng. Tại sao những người sáng lập xây dựng startup này, và vì sao họ có một niềm tin cháy bỏng rằng nó sẽ tồn tại? Startups luôn trải qua những giai đoạn tồi tệ, và nếu không có một niềm đam mê từ doanh nghiệp, sẽ là vô cùng khó khăn để vượt qua.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm SB ISAT (Indonesia)

Quỹ đầu tư mạo hiểm SB ISAT (Indonesia)

Quy mô hoạt động: Quỹ chủ yếu sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty Indonesia trong giai đoạn tăng trưởng, là nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, phương tiện truyền thông kỹ thuật số và xã hội và công nghệ tài chính di động. Indosat sẽ là mỏ neo đầu tư hàng đầu của Quỹ. Quỹ sẽ được quản lý bởi một đội ngũ các chuyên gia đầu tư quốc tế và địa phương từ SoftBank khi cả hai đối tác nói chung và một đối tác hạn chế và sẽ có các đối tác hạn chế khác với chuyên môn trong khu vực và lĩnh vực đầu tư. Quỹ này sẽ tìm cách tận dụng chuyên môn đầu tư mở rộng của SoftBank đầu tư mạo hiểm cũng như kiến thức và sự hiện diện trên thị trường địa phương của Indosat. Số vốn của quỹ có thể lên đến tối đa là 4,000,000 USD. Giới thiệu chung: Quỹ chủ yếu sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty Indonesia trong giai đoạn tăng trưởng, là nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, phương tiện truyền thông kỹ thuật số và xã hội và công nghệ tài chính di động. Indosat sẽ là mỏ neo đầu tư hàng đầu của Quỹ. Quỹ sẽ được quản lý bởi một đội ngũ các chuyên gia đầu tư quốc tế và địa phương từ SoftBank khi cả hai đối tác nói chung và một đối tác hạn chế và sẽ có các đối tác hạn chế khác với chuyên môn trong khu vực và lĩnh vực đầu tư. Quỹ này sẽ tìm cách tận dụng chuyên môn đầu tư mở rộng của SoftBank đầu tư mạo hiểm cũng như kiến thức và sự hiện diện trên thị trường địa phương của Indosat. Số vốn của quỹ có thể lên đến tối đa là 4,000,000 USD.  Indosat đã công bố gần thành công đầu tiên và ra mắt của một Quỹ đầu tư mạo hiểm với số vốn 50 triệu $ của Mỹ phối hợp với SoftBank được gọi là Quỹ ISAT SB. Quỹ chủ yếu sẽ nhắm đến mục tiêu các công ty Indonesia trong giai đoạn tăng trưởng, đồng thời là nhà lãnh đạo nhóm trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, phương tiện truyền thông kỹ thuật số và xã hội và công nghệ tài chính di động. Indosat sẽ là một người thuê nhà neo và đầu tư hàng đầu của Quỹ. Quỹ sẽ được quản lý bởi một đội ngũ các chuyên gia đầu tư quốc tế và địa phương từ SoftBank khi cả hai đối tác nói chung và một đối tác hạn chế và sẽ có các đối tác hạn chế khác với chuyên môn trong khu vực và lĩnh vực đầu tư. Quỹ này sẽ tìm cách tận dụng chuyên môn đầu tư mở rộng của SoftBank đầu tư mạo hiểm và sự hiện diện trên thị trường địa phương Indosat và kiến ​​thức. "Indosat được cam kết đầu tư và phát triển các hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật số ở Indonesia và đã xây dựng một cơ sở hạ tầng dịch vụ kỹ thuật số mạnh mẽ bao gồm một mạng tốc độ cao di động băng thông rộng và các đơn vị kinh doanh dành riêng tập trung vào tài chính di động, thanh toán, quảng cáo và thương mại điện tử để cung cấp quyền truy cập cho khách hàng ngoài truyền thông truyền thống, "Alexander Rusli, Giám đốc điều hành và Giám đốc Indosat của Tổng thống cho biết. "Chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ tài chính mạnh cho các doanh nhân Indonesia thông qua cuộc thi ý tưởng IWIC của chúng tôi, và tăng tốc khởi động hàng đầu của Indonesia, Ideabox. Các quỹ đầu tư ISAT SB sẽ cho phép Indosat để ở phía trước của những thay đổi cơ bản trong sự phát triển viễn thông và ngành công nghiệp Internet và lái xe. Chúng tôi mong muốn hợp tác với SoftBank, và không chỉ cung cấp tài trợ nhưng cũng thương mại, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ chiến lược cho các công ty công nghệ Indonesia hứa hẹn. " Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Tech in Asia, Qerja, Dealoka Tiêu chí xét duyệt: Quỹ chủ yếu sẽ nhắm đến mục tiêu các công ty Indonesia trong giai đoạn tăng trưởng, đồng thời là nhà lãnh đạo nhóm trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, phương tiện truyền thông kỹ thuật số và xã hội và công nghệ tài chính di động.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm TNF Ventures (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm TNF Ventures (Singapore)

Quy mô hoạt động: TNF Ventures đã hợp tác, thành lập và ươm tạo rất nhiều doanh nghiệp, ngoài ra có kinh nghiệm thoái vốn, mua lại và sát nhập một số lượng không ít các công ty, một trong số đó đang là đối tác cho các quỹ đầu tư lớn trị giá hàng tỉ USD. Công ty muốn chia sẻ kinh nghiệm cũng như khả năng của mình cho các doanh nhân mong muốn tạo nên ảnh hưởng đến thế giới để mở rộng quan hệ hợp tác. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm có giải pháp cho doanh nghiệp, dịch vụ chuyên gia và công nghệ ứng dụng trong tài chính. Số vốn đầu tư vào khoảng từ 432,000 USD đến 800,000 USD. Hiện tại công ty mới chỉ đang tập trung đầu tư vào thị trường Singapore. Giới thiệu chung: TNF Ventures đã hợp tác, thành lập và ươm tạo rất nhiều doanh nghiệp, ngoài ra có kinh nghiệm thoái vốn, mua lại và sát nhập một số lượng không ít các công ty, một trong số đó đang là đối tác cho các quỹ đầu tư lớn trị giá hàng tỉ USD. Công ty muốn chia sẻ kinh nghiệm cũng như khả năng của mình cho các doanh nhân mong muốn tạo nên ảnh hưởng đến thế giới để mở rộng quan hệ hợp tác. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm có giải pháp cho doanh nghiệp, dịch vụ chuyên gia và công nghệ ứng dụng trong tài chính. Số vốn đầu tư vào khoảng từ 432,000 USD đến 800,000 USD. Hiện tại công ty mới chỉ đang tập trung đầu tư vào thị trường Singapore.  Chúng tôi hiểu các hoạt động của một sự khởi đầu lên, hồi hộp của sự tăng trưởng và sự nguy hiểm của đường băng. Ở đó, các nhà đầu tư that.Our Xong bao gồm quản lý các đối tác trong Series A, quỹ B, C, người đã đầu tư vào các công ty như Baidu, GrabTaxi, Ctrip vv Chúng tôi là vào cảnh giới không đổi. Bạn sẽ là kỳ lân tiếp theo? Chúng tôi được thành lập trong lĩnh vực CNTT, truyền thông xã hội, phần cứng, fintech và không gian y tế và có mạng lưới rộng panning từ các nước ASEAN với Trung Quốc và Ấn Độ. Chúng tôi có thể kết nối bạn. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Lomotif, Higher Identity, Zyllem Tiêu chí xét duyệt: Chúng tôi sẽ tập trung vào các công ty liên doanh Singapore với khát vọng muốn phát triển thị trường bên ngoài lãnh thổ Singapore. Ngoài ra, công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi cũng cần phải có bản quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi chào đón tất cả các công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau, nhưng những công ty thuộc các lĩnh vực thế mạnh của chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm cũng như mạng lưới đối tác. 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Kejora Ventures (Indonesia)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Kejora Ventures (Indonesia)

Quy mô hoạt động: Kejora Ventures cam kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ lớn nhất Đông Nam Á. Những hoạt động chính của quỹ bao gồm xây dựng dự án đầu tư mạo hiểm, chương trình ươm tạo startup, không gian làm việc chung và tổ chức hội thảo. Tất cả về Kejora chỉ gói gọn trong sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Những lĩnh vực đầu tư chính bao gồm Công nghệ quảng cáo, dịch vụ tìm kiếm, thương mại điện tử. Số vốn đầu tư là khoảng từ 500,000 USD đến 5,000,000 USD. Những thị trường đầu tư tiềm năng là Singapore và Indonesia. Giới thiệu chung: Kejora Ventures cam kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ lớn nhất Đông Nam Á. Những hoạt động chính của quỹ bao gồm xây dựng dự án đầu tư mạo hiểm, chương trình ươm tạo startup, không gian làm việc chung và tổ chức hội thảo. Tất cả về Kejora chỉ gói gọn trong sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Những lĩnh vực đầu tư chính bao gồm Công nghệ quảng cáo, dịch vụ tìm kiếm, thương mại điện tử. Số vốn đầu tư là khoảng từ 500,000 USD đến 5,000,000 USD. Những thị trường đầu tư tiềm năng là Singapore và Indonesia. Chúng tôi bao gồm một nhóm những người cùng chí hướng trong ngành công nghiệp công nghệ cao, nảy ra ý tưởng thiết lập một môi trường cho startup. Bắt đầu chỉ với vài người từ năm 2008, để thiết lập một nền tảng cho các cầu thủ công nghiệp để họp mặt và chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi mong muốn giúp bạn, các nhà doanh nghiệp và làm tăng cơ hội của bạn được thành công. Trụ sở chính đặt tại Jakarta, tận dụng thị trường Indonesia với 255 triệu dân và mở rộng ra toàn khu vực Đông Nam Á và các thị trường mới nổi. Chúng tôi hiện đang tổ chức hơn 350 thành viên sáng lập, đại diện cho các doanh nghiệp startup từ giai đoạn khác nhau với văn phòng rộng 3.000 mét vuông. Chúng tôi cung cấp cho cư dân của chúng tôi với các yếu tố cần thiết như bàn làm việc, dịch vụ in ấn, họp rút thẻ vàng / phòng ban, và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, các cư dân của chúng tôi có được lợi ích cho tất cả các sự kiện, hội thảo và sự tương tác với các cố vấn. Người dân cũng có thể được tiếp cận với kỹ thuật, thiết kế và tiếp thị tài biếu không của riêng đội ngũ trong nhà của chúng tôi. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Etobee, ProSehat, Compare88 Tiêu chí xét duyệt: Những lĩnh vực đầu tư chính bao gồm Công nghệ quảng cáo, dịch vụ tìm kiếm, thương mại điện tử

Xem thêm
Quỹ đầu tư GMO Venture Partners (Nhật Bản)

Quỹ đầu tư GMO Venture Partners (Nhật Bản)

Quy mô hoạt động: Đây là quỹ đầu tư đóng vai trò tái cấu trúc lại khái niệm “giá trị” và “chất lượng”. Việc cung cấp nguồn vốn đầu tư lớn không phải là thứ giá trị chính mà quỹ muốn hướng đến. Qũy có mong muốn được trở thành người bạn đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tư duy phản biện và cùng doanh nghiệp vạch định chiến lược kinh doanh. Số vốn đầu tư của GMO rơi vào khoảng từ 1,500,000 USD đến 7,000,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là Công nghệ ứng dụng trong tài chính, Chợ điện tử và nền tảng web. Những thị trường đầu tư chủ yếu bao gồm Singapore, Indonesia và Thái Lan. Giới thiệu chung: Đây là quỹ đầu tư đóng vai trò tái cấu trúc lại khái niệm “giá trị” và “chất lượng”. Việc cung cấp nguồn vốn đầu tư lớn không phải là thứ giá trị chính mà quỹ muốn hướng đến. Qũy có mong muốn được trở thành người bạn đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tư duy phản biện và cùng doanh nghiệp vạch định chiến lược kinh doanh. Số vốn đầu tư của GMO rơi vào khoảng từ 1,500,000 USD đến 7,000,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là Công nghệ ứng dụng trong tài chính, Chợ điện tử và nền tảng web. Những thị trường đầu tư chủ yếu bao gồm Singapore, Indonesia và Thái Lan. Chúng tôi đã đầu tư vào phần khởi động của tầng trên cùng của Nhật Bản bao gồm, freakout, Lancer, MERCARI, Kaizen Platform, UZABASE, Sansan, Raksul, tiền Forward, Vasily, Renoveru và khởi động cấp hàng đầu tại Indonesia và Thái Lan bao gồm Indotrading cho Quỹ 3 mà chúng tôi thành lập hai năm trước. Trọng tâm chính của chúng tôi cho Quỹ 3 là nền tảng kinh doanh. Chúng tôi đã hoàn thành việc đầu tư của mình cho Quỹ 3 hai năm trước khi lịch trình của chúng tôi và chúng tôi chỉ thành lập quỹ mới của chúng tôi: Qũy 4.   Chúng tôi sẽ kích thích ngành công nghiệp Nhật Bản thông qua "Chuyển đổi Internet" (phát triển công nghiệp sử dụng internet) và bằng cách phát triển một khẩu hiệu mới "toàn cầu chuyển đổi", chúng tôi đẩy nhanh sự phát triển các phần khởi động mà sẽ nhập vào thị trường Mỹ và châu Á. Đối với danh mục đầu tư đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã đầu tư vào công cụ giao tiếp kinh doanh lớn nhất của Nhật Bản mang tên ChatWork và khởi động phương tiện truyền thông video, C Channel được thành lập bởi Akira Morikawa, Giám đốc điều hành cũ của LINE. Cả hai startup ấy có một tầm nhìn mạnh mẽ và quyền lực cho việc mở rộng toàn cầu và phù hợp với chủ đề đầu tư của chúng tôi.   GMO VenturePartners Silicon Valley Lab, cơ sở hạ tầng kinh doanh của tập đoàn Internet GMO hiện có mặt tại hơn ba mươi quốc gia khác nhau, là quỹ thanh toán toàn cầu trong đó tập trung đầu tư các phần khởi động thanh toán trong khu vực châu Á, Chúng tôi sẽ sử dụng các nguồn lực và thế mạnh để hỗ trợ các startup mở rộng trên toàn cầu.   Chúng tôi sẽ cung cấp kiến ​​thức và các nguồn lực của chúng tôi có kinh nghiệm trong IPO của nhiều nhóm các công ty bao gồm GMO Internet, GMO Cổng thanh toán, v.v Đặc biệt, Cổng thanh toán GMO có thể cung cấp các hệ thống thanh toán và lựa chọn đó là cần thiết cho việc kiếm tiền cho phần khởi động. Mitsui Sumitomo Ngân hàng đã đầu tư cho đóng cửa đầu tiên của chúng tôi và nhiều người khổng lồ ngành công nghiệp đang có một kỳ vọng lớn trong quỹ mới của chúng tôi. Thông qua quỹ mới của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm cho một liên minh với gã khổng lồ ngành công nghiệp. Cho năm tiếp theo, chúng tôi đang tìm kiếm các nhà đầu tư có một sự quan tâm mạnh mẽ trong tầm nhìn của chúng tôi "Internet chuyển đổi" và "chuyển đổi toàn cầu". Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Xfers, 2C2P, IndoTrading Tiêu chí xét duyệt: Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là Công nghệ ứng dụng trong tài chính, Chợ điện tử và nền tảng web. Những thị trường đầu tư chủ yếu bao gồm Singapore, Indonesia và Thái Lan.

Xem thêm
Quỹ đầu tư Crystal Horse Investments (Singapore)

Quỹ đầu tư Crystal Horse Investments (Singapore)

Quy mô hoạt động: Crystal Horse Investments được thành lập ở Singapore và chủ yếu tập trung vào mảng đầu tư thiên thần. Qũy mong muốn hỗ trợ những nhà sáng lập có hoài bão kinh doanh, thực tế, chăm chỉ, cần cù, đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ, có suy nghĩ sáng tạo vượt ra khỏi khuân khổ và biết đối nhân xử thế. Qũy có một đội ngũ nhân viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nhân trẻ trong việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, kiến thức khởi nghiệp cũng mạng lưới các mối quan hệ. Số vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng 78,000 USD đến 710,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu bao gồm thương mại điện tử, mạng xã hội & truyền thông, du lịch. Những thị trường đầu tư trong điểm gồm có Singapore, Malaysia và Indonesia. Giới thiệu chung: Crystal Horse Investments được thành lập ở Singapore và chủ yếu tập trung vào mảng đầu tư thiên thần. Qũy mong muốn hỗ trợ những nhà sáng lập có hoài bão kinh doanh, thực tế, chăm chỉ, cần cù, đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ, có suy nghĩ sáng tạo vượt ra khỏi khuân khổ và biết đối nhân xử thế. Qũy có một đội ngũ nhân viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nhân trẻ trong việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, kiến thức khởi nghiệp cũng mạng lưới các mối quan hệ. Số vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng 78,000 USD đến 710,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu bao gồm thương mại điện tử, mạng xã hội & truyền thông, du lịch. Những thị trường đầu tư trong điểm gồm có Singapore, Malaysia và Indonesia. Có trụ sở tại Singapore và Malaysia, chúng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi dẫn đầu các dự án ở đó. Crystal Horse cũng đầu tư vào công ty lớn ở các nước Đông Nam Á khác, nơi mà thường những giao dịch được dẫn dắt bởi quỹ đầu tư hiểm nổi tiếng khác. Crystal Horse muốn đầu tư vào các công ty công nghệ có thể mở rộng quy mô tại một quốc gia và sau đó có thể mở rộng ra quy mô khu vực. các khoản đầu tư của chúng tôi sẽ dành cho các công ty đang trong giai đoạn thiên thần hay hạt giống. Chúng tôi cũng tham gia vào đầu tư Series A. Chúng tôi muốn đầu tư vào mạng Internet, điện thoại di động và dữ liệu không gian. Các công ty công nghệ đòn bẩy để mở rộng quy mô và những nhà sáng lập là những người có vốn hiểu biết về kinh tế doanh nghiệp, nền kinh tế của quy mô và mạng lưới. Chúng tôi rất ủng hộ người sáng lập và ủng hộ tinh thần kinh doanh. Điều này không chỉ phản ánh về đầu tư của chúng tôi mà còn ở cách chúng ta đối xử với các doanh nhân. Chúng tôi luôn mở rông vòng tay chào đón những người sáng lập và đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi khi được hỗ trợ và hướng dẫn bạn. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: ProperHands, Capital Match, Beaupass Tiêu chí xét duyệt: Crystal Horse muốn đầu tư vào các công ty công nghệ có thể mở rộng quy mô tại một quốc gia và sau đó có thể mở rộng ra quy mô khu vực. các khoản đầu tư của chúng tôi sẽ dành cho các công ty đang trong giai đoạn thiên thần hay hạt giống. Chúng tôi cũng tham gia vào đầu tư Series A. Chúng tôi muốn đầu tư vào mạng Internet, điện thoại di động và dữ liệu không gian. Các công ty công nghệ đòn bẩy để mở rộng quy mô và những nhà sáng lập là những người có vốn hiểu biết về kinh tế doanh nghiệp, nền kinh tế của quy mô và mạng lưới

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Vertex Ventures (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Vertex Ventures (Singapore)

Quy mô hoạt động: Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 3,270,000 USD đến 65,000,000 USD. Những thị trường đầu tư trọng điểm bao gồm Singapore và Indonesia. Giới thiệu chung: Vertex Ventures là công ty sở hữu toàn phần của tập đoàn Temasek Holdings, chuyên đầu tư vào các công ty mới thành lập và là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu tại Châu Á cũng như trên thế giới. Lĩnh vực đầu tư chủ đạo của quỹ là mạng xã hội & truyền thông, logistics và vận tải, thương mại điện tử. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 3,270,000 USD đến 65,000,000 USD. Những thị trường đầu tư trọng điểm bao gồm Singapore và Indonesia. Với đội ngũ nhân viên có trụ sở tại Singapore, Đài Loan và Ấn Độ, Vertex Ventures Đông Nam Á và Ấn Độ là một phần của một mạng lưới quỹ mạo hiểm toàn cầu, dưới sự bảo trợ của Vertex Venture Holdings, một trong những công ty vốn hoạt động liên doanh dài nhất châu Á và là thành viên của Temasek Holdings. Ngoài Đông Nam Á / Ấn Độ, Mạng lưới toàn cầu Vertex gồm Silicon Valley, Trung Quốc và Israel, cung cấp một nền tảng duy nhất cho công ty đầu tư của chúng tôi để nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ bằng cách tận dụng các kinh nghiệm kết hợp và nguồn lực của mạng lưới rộng lớn của chúng ta về các đối tác của chúng tôi trên toàn cầu. Qũy thường đầu tư vào các công ty Series-A, và chúng tôi được mở cho cả hàng đầu và đồng đầu tư với các nhà đầu tư giá trị gia tăng khác. Chúng tôi tin tưởng vào việc phải xắn tay vào làm việc với các doanh nhân và cung cấp thông tin giá trị và kinh nghiệm để giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của họ bắt đầu-up. Chúng tôi cũng cam kết tiếp tục đầu tư vào danh mục đầu tư của chúng tôi trong các giai đoạn tiếp theo, với vai trò dẫn dắt hoặc tham gia hỗ trợ tích cực. Và chúng tôi đã giúp các công ty thành công trong việc được nhận vào các vòng tài trợ sau đầu tư ban đầu của chúng tôi (như GrabTaxi, Paktor và Reebonz,). Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: HappyFresh, Paktor, theAsianparent

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm SPH Media Fund (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm SPH Media Fund (Singapore)

Quy mô hoạt động: Vốn đầu tư của công ty rơi vào khoảng từ 475,000 USD đến 6,000,000 USD. Giới thiệu chung: SPH Media Fund là quỹ đầu tư chủ lực của tập đoàn Singapore Press Holdings – một trong những tập đoàn hàng đầu Châu Á về lĩnh vực truyền thông – hỗ trợ kết nối ý tưởng và làm giàu cho cuộc sống thông qua nhiều ngôn ngữ và nền tảng khác nhau. Vốn đầu tư của công ty rơi vào khoảng từ 475,000 USD đến 6,000,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chủ đạo của công ty bao gồm dịch vụ chuyên nghiệp, logistics và vận tải. Các thị trường đầu tư trọng điểm bao gồm Singapore, Philippines và Malaysia. Truyền thông bằng tiếng Anh / Malay / nhóm Tamil bao gồm các bản in và các hoạt động kỹ thuật số của The Straits Times, The Business Times, The New Paper, Berita Harian, giấy của tôi (phần tiếng Anh) và hai ấn phẩm sinh IN và Little Red Dot. Nó cũng bao gồm Tamil Murasu Ltd, công ty xuất bản Tamil Murasu và tabla!; Cuốn sách xuất bản cánh tay Straits Times báo chí; SPH Data Services, nào cấp giấy phép sử dụng các chỉ số Straits Times, trong sự hợp tác với Sở Giao dịch Singapore và FTSE Ltd; dữ liệu tài chính công ty ShareInvestor; và hai trạm tiếng Anh của SPH Radio - Kiss92 và ONE FM 91.3. Nhóm Truyền thông Trung Quốc xuất bản ba tờ báo Trung Quốc - Lianhe Zaobao, Lianhe Wanbao và Shin Min Daily News; các phiên bản kỹ thuật số của Lianhe Zaobao và Lianhe Wanbao, bốn báo tuần sinh viên - zbCOMMA, Thumbs Up, Thumbs Up Junior và Thumbs up ít Junior, ZBBZ Newsgazine và giấy của tôi (phần Trung Quốc). Nó cũng hoạt động trạm SPH Radio Trung Quốc phát thanh, UFM100.3, và Focus xuất bản, trong đó sản xuất một loạt các cuốn sách và tạp chí bao gồm U-Weekly. Sáng kiến ​​truyền thông mới khác SPH gồm AsiaOne, Stomp, zaobao.sg, omy.sg và SPH Razor. Một ngày trung bình 2,8 triệu cá nhân hoặc 68 phần trăm của những người trên 15 tuổi, đọc một ấn phẩm tin tức SPH trong bản in hoặc một trong các nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi. Tạp chí SPH, công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của SPH, xuất bản hơn 100 cuốn tạp chí và có các trang web trực tuyến khác nhau, như hardwarezone.com, herworldplus.com và luxuryinsider.com ở Singapore và trong khu vực, bao gồm một loạt các lợi ích từ lối sống để công nghệ thông tin. Nó cũng đã đầu tư vào quầy thông tin kỹ thuật số Magzter. SPH cũng cung cấp out-of-home (OOH) tùy chọn quảng cáo mà nó quản lý các màn hình lớn và biển quảng cáo tĩnh tại các vị trí chủ chốt trong các quận trung tâm thương mại, Orchard Road, thành phố Fringe cũng như các trung tâm khu trung tâm lớn. SPH Buzz là một chuỗi tiện bán lẻ hiện đại với một mạng lưới các cửa hàng xung quanh đảo. SPH có 20 phần trăm cổ phần của MediaCorp TV Holdings Pte Ltd, hoạt động miễn phí-đối-không kênh 5, 8 và U, và 40 phần trăm cổ phần của MediaCorp Press Limited, công ty xuất bản tờ báo miễn phí, Hôm nay. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: TheLorry, Snapcart, Burpple

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm InVent (Thái Lan)

Quỹ đầu tư mạo hiểm InVent (Thái Lan)

Quy mô hoạt động: InVent có quỹ đầu tư hàng năm rơi vào khoảng 7 triệu USD. Giới thiệu chung: Thành lập vào năm 2012, InVent là dự án quỹ đầu tư mạo hiểm của tập đoán InTouch Holdings PLC, một tập đoàn quản lí tài sản ở Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin và nội dung số. InVent tập trung đầu tư vào các công ty công nghệ có trụ sở tại Thái Lan cũng như các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, hiện đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng, bất kể lĩnh vực hoạt động – từ chợ điện tử, nền tảng hỗ trợ, dịch vụ tài chính cho đến giáo dục, nội dung số và dịch vụ Internet. Với các mối quan hệ đối tác toàn diện xuyên suốt khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, InVent cam kết hỗ trợ tuyệt đối cho các doanh nghiệp, thông qua việc cung cấp kiến thức quản lí, cơ sở hạ tầng, và mạng lưới hợp tác nhằm giúp doanh nghiệp có thể thâm nhập vào thị trường cũng như mở rộng quá trình thương mại hóa sản phẩm. Là doanh nghiệp tiên phong kể từ những ngày đầu hình thành của hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ở Thái Lan, InVent có quỹ đầu tư hàng năm rơi vào khoảng 7 triệu USD. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: ShopSpot, Golfdigg, Playbasis 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Sinar Mas Digital Ventures (Indonesia)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Sinar Mas Digital Ventures (Indonesia)

Quy mô hoạt động Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng 1,000,000 USD đến 15,000,000 USD. Giới thiệu chung: Thương hiệu Sinar Mas hoạt động trong 6 lĩnh vực chính: bột giấy và giấy; kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm; dịch vụ tài chính; phát triển bất động sản; viễn thông; năng lượng và cơ sở hạ tầng. Những lĩnh vực này được phát triển chậm rãi nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững. Điều đó chỉ có thể được thực hiện khi liên tục đảm bảo và nâng cao trình độ, sức khỏe, khả năng sáng tạo, và tinh thần làm việc nhóm giữa các nhân viên, giám đốc và nhà cung ứng. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng 1,000,000 USD đến 15,000,000 USD. Các thị trường chính gồm có Thái Lan và Indonesia. Chúng tôi tự hào về sự trung thực và công bằng trong tất cả các hoạt động của chúng tôi. Một nền văn hóa của công ty được nuôi dưỡng trong đó khuyến khích nhân dân phát triển, nâng cao sự chuyên nghiệp và năng lực cá nhân trong tổ chức. Bản chất của tính toàn vẹn là ở hành động, chứ không phải bằng lời. Nó là quan trọng để giành được niềm tin của những người khác trong kinh doanh và đã làm tròn lời hứa. Một quá trình có sự tham gia và đối thoại giúp phát triển một môi trường làm việc hai bên đánh giá cao và thân thiện với đó là tiếp tục được hỗ trợ bởi sự phát triển của con người thông qua đào tạo. nỗ lực hết mình từ tất cả các nhân viên xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực và duy trì kỷ luật về mặt thời gian sẽ giúp đỡ trong sự tăng trưởng của các nhân viên và các công ty. Sáu trụ cột kinh doanh hoạt động dưới tên thương hiệu Sinar Mas: Bột giấy & Giấy, Agri-kinh doanh & Thực phẩm, dịch vụ tài chính, Phát triển địa ốc, Viễn thông và Năng lượng & Cơ sở hạ tầng. Chúng tôi phát triển các doanh nghiệp này một cách dần dần để đảm bảo thành công bền vững. thành công như vậy chỉ có thể có khi liên tục đảm bảo và nâng cao kỹ năng, tính toàn vẹn, sức khỏe, tính sáng tạo và tinh thần đội ngũ quản lý, nhân viên và các nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng làm việc trong sự hiệp nhất với các xã hội cho sự phát triển của họ hỗ trợ sự thành công của các doanh nghiệp của Sinar Mas. Làm việc theo nhóm góp phần đáng kể vào kết quả tốt hơn và các giải pháp đó là vì lợi ích tốt nhất của người lao động và công ty. thông tin liên lạc thường xuyên và cơ hội cho tăng trưởng cũng đi kèm với trách nhiệm và ý thức sở hữu cho tất cả nhân viên, là một phần của một gia đình lớn - Sinar Mas. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Orami, Snapcart, HappyFresh 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm NSI Ventures (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm NSI Ventures (Singapore)

Quy mô hoạt động: Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 6,500,000 USD đến 11,500,000 USD. Thị trường đầu tư trọng điểm nằm ở Singapore, Indonesia và Myanmar. Giới thiệu chung: NSI Ventures đầu tư vào các công ty công nghệ mới thành lập có trụ sở tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu đầu tư chính là nhằm vào các startup thuộc giai đoạn A hoặc B, thời điểm mà công ty đang bắt đầu gây dựng doanh số và yêu cầu về vốn trở nên cấp thiết nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Đối tác sáng lập của chúng tôi đã được tham gia vào việc tạo, mở rộng quy mô và thoát khỏi các công ty trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều kĩ năng cũng như kinh nghiệm đa dạng từ kinh doanh, tiếp thị sản phẩm, quản lý hoạt động, chiến lược công nghệ, làm hợp đồng và gây dựng vốn. Các doanh nhân có thể dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi, và chúng tôi cam kết, để giúp họ chuyển các biển động của việc xây dựng một startup công nghệ cao. Không một cá nhân hay nhóm nhỏ có tất cả các câu trả lời. Những hiểu biết sâu sắc và hỗ trợ dạng hạt cực để giải quyết vấn đề này là rất quan trọng để thành công doanh nghiệp của chúng tôi (và kết quả đầu tư của chúng tôi). Chúng tôi đang có trụ sở tại Singapore và tập trung vào khu vực Đông Nam Á. các nhà đầu tư của chúng tôi đồng ý với quan điểm của chúng tôi về tiềm năng đầu tư duy nhất của khu vực. Chúng tôi là một phần của Tập đoàn Northstar, một công ty cổ phần hàng đầu khu vực Đông Nam Á tin. Mục đích của chúng tôi là trở lại và xây dựng một làn sóng mới của các nhà lãnh đạo công nghệ trong khu vực. Chúng ta có thể tận dụng các nguồn tài nguyên địa phương, khu vực và toàn cầu để giúp làm cho điều này xảy ra. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm có sản xuất phần cứng, công nghệ thực phẩm và dịch vụ tìm kiếm. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 6,500,000 USD đến 11,500,000 USD. Thị trường đầu tư trọng điểm nằm ở Singapore, Indonesia và Myanmar. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Jualo, Grain, Zimplistic 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Emtek Group (Indonesia)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Emtek Group (Indonesia)

Quy mô hoạt động: Vốn đầu tư của tập đoàn này rơi vào khoảng 45,000,000 USD đến 129,300,000 USD. Các thị trường đầu tư trọng điểm của tập đoàn là Indonesia, Malaysia và Singapore. Giới thiệu chung: Được thành lập vào năm 1983 với tên gọi là PT Elang Mahkota Teknologi, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ máy tính cá nhân, tập đoàn Emtek đã phát triển trở thành một tập đoàn đa ngành, hiện đại với rất nhiều công ty con, hoạt động trong 3 mảng chính là truyền thông, viễn thông, giải pháp công nghệ thông tin và kết nối. Vốn đầu tư của tập đoàn này rơi vào khoảng 45,000,000 USD đến 129,300,000 USD. Các thị trường đầu tư trọng điểm của tập đoàn là Indonesia, Malaysia và Singapore. Bộ phận truyền thông bao gồm hai kênh truyền hình free-to-air (FTA). SCTV là một trong những của Indonesia free-to-air kênh quốc hàng đầu với khán giả vượt quá 160 triệu người xem trong hơn 240 thành phố trên khắp đất nước. Các Kênh O cung cấp các chương trình free-to-air về cách sống và giải trí miễn phí cho thủ đô. Các Bộ phận Giải pháp cung cấp một loạt các cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông và giải pháp công nghệ cho ngành viễn thông, ngân hàng và các ngành công nghiệp thanh toán bán lẻ, bao gồm các giải pháp dịch vụ VSAT tích hợp, cơ sở hạ tầng thẻ thông minh và phân phối bán lẻ của các dịch vụ viễn thông. Bộ phận kết nối bao gồm các sáng kiến ​​mới đang được phát triển trong các dịch vụ truyền hình và Internet, bao gồm một dịch vụ không dây kỹ thuật số truyền hình trả tiền cho khu vực Jakarta, và dịch vụ internet băng thông rộng không dây cho các khu vực Jakarta và Surabaya. Công ty mẹ Emtek lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) với 10% vốn thanh toán đầy đủ của nó trên thị trường chứng khoán Indonesia vào ngày 12 Tháng Một năm 2010 để gây quỹ để đầu tư thêm tác trong kinh doanh của mình. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: iFlix, HijUp.com, PropertyGuru 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Majuven (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Majuven (Singapore)

Giới thiệu chung: Quỹ đầu tư mạo hiểm này thường quan tâm đến các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu và đang tăng trưởng. Các đối tác của quỹ này là: Lim Ho Kee – Chủ tịch của SingPost; Lee Hsien Yang, cựu CEO của SingTel và là anh em của Thủ tướng Chính phủ Singapore; Low Teck Seng, Giám đốc điều hành của NRF; và Lu Yoh Chie, người sáng lập của Biosensors International. Quỹ này hiện đầu tư tại Singapore và châu Á. Khairu Rejal là một trong những nhà quản lý đầu tư. Majuven tập trung vào những ngành đang phát triển dựa trên các xu hướng công nghệ, dân cư hoặc sự thịnh vượng. Những công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực sau cũng được ưu tiên đầu tư: Khoa học y sinh, Xu hướng kết hợp số giữa công nghệ và dịch vụ, các công nghệ bền vững (sử dụng năng lượng sạch, thực phẩm sạch và nước sạch).  Tháng 3 năm 2014: Tham gia vòng đầu tư Serie D với số một số vốn không được công khai vào Rigel Technology, công ty sản xuất nhà vệ sinh tiết kiệm năng lượng và nước. Tháng 12 năm 2013: Tham gia đầu tư vào serie D trị giá 2 triệu đô-la vào công ty phần mềm ERP Anacle Systems. Tháng 2 năm 2013: Tham gia đầu tư vào serie A trị giá 1,6 triệu đô-la vào startup công nghệ than thiện với môi trường BioMax. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Innolight Technology, Crown Bioscience, Alpha Supply Group

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Hera Capital Partners (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Hera Capital Partners (Singapore)

Quy mô hoạt động: Quỹ đầu tư có “máu” khởi nghiệp này thường đầu tư vào các công ty hướng đến người tiêu dung, truyền thông, bán lẻ, và công nghệ. Họ đầu tư trong khoảng từ 1 triệu đô-la đến 10 triệu đô-la cho mỗi công ty. Giới thiệu chung: Quỹ đầu tư có “máu” khởi nghiệp này thường đầu tư vào các công ty hướng đến người tiêu dung, truyền thông, bán lẻ, và công nghệ. Họ đầu tư trong khoảng từ 1 triệu đô-la đến 10 triệu đô-la cho mỗi công ty. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm là tập trung vào việc tạo điều kiện cho các doanh nhân đam mê biến tầm nhìn của họ vào các công ty lớn. Họ làm điều đó bằng cách phổ biến thông lệ tốt nhất, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ, thêm giá trị chiến lược, và làm việc chặt chẽ với các nhà đầu tư quan tâm để tài trợ cho việc mở rộng của các công ty có tiềm năng lớn có trụ sở tại Đông Nam Á. Qũy sử dụng một quá trình chấm điểm để đánh giá chất lượng các dự án đầu tư và xác định lộ trình nâng cao giá trị để chuẩn bị điều kiện xuất cảnh tối ưu hóa cho công ty đầu tư thuộc danh mục đầu tư của họ. Hera cam kết đầu tư vào các công ty hoặc đã sẵn sàng cho việc đầu tư ngay bây giờ hoặc có khả năng đạt đến mức này trong thời gian 6 tháng tới, "Sẵn sàng mở rộng". Tháng 12 năm 2012: Đầu tư vào Công ty The Stakeholder, một quỹ kinh doanh thông minh. Tháng 11 năm 2013: Rót vốn 2 triệu đô-la vào Wildfire, công ty social media có trụ sở tại Trung Quốc và Singapore. Tháng 4 năm 2014: Đầu tư 2,6 triệu đô-la vào Reworld Media, một công ty truyền thông ở Pháp. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Linkfluence, Sophie Paris, Bel Perfumes 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Infocomm Investments (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Infocomm Investments (Singapore)

Quy mô hoạt động: Công ty này quản lý khoản tiền trị giá hơn 200 triệu đô-la. Giới thiệu chung: Infocomm Investments là một công ty thuộc quyền sở hữu của liên doanh vốn của cơ quan chính phủ Singapore – IDA. Công ty này quản lý khoản tiền trị giá hơn 200 triệu đô-la. Infocomm Investments đầu tư vào các startup ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, và là một nhà đầu tư của JFDI Accelerator. Thông qua mạng lưới danh mục đầu tư, các chương trình hợp tác với khối tư nhân cũng như khối công lập, Infocomm đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và bền vững ở Singapore. Tháng 3 năm 2014: Quản lý thương vụ đầu tư vào JFDI Accelerator có giá trị 2.1 triệu đô-la. Tháng 4 năm 2013: Tham gia vòng đầu tư ở giai đoạn serie B trị giá 12 triệu đô-la của dịch vụ dịch tiếng Nhật Gengo. Tháng 5 năm 2013: Tham gia vòng đầu tư trị giá 40 triệu đô-la vào Reebonz. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Reebonz, TreeBox Solutions, Glints

Xem thêm
Quỹ đầu tư hỗ trợ Kickstart Ventures (Philippines)

Quỹ đầu tư hỗ trợ Kickstart Ventures (Philippines)

Quy mô hoạt động: Hiện nay vốn đầu tư của quỹ dao động từ 350,000 USD đến 5,000,000 USD. Giới thiệu chung: Kickstart Ventures là công ty con của Globe Telecom, được bảo trợ bởi Signtel và Tập đoàn Ayala. Kickstart Ventures tận dụng những nguồn lực của công ty – vốn, cơ sở vật chất, trình độ quản lí, các mỗi quan hệ đối tác – để hỗ trợ các startup nhằm giúp các doanh nhân trẻ có thể tung sản phẩm ra thị trường sớm nhất có thể, mở rộng được quy mô và đạt được lợi nhuận trong thời gian sớm nhất. Những lĩnh vực đầu tư chủ yếu của Kickstart gồm dịch vụ chuyên gia, thương mại điện tử và phần cứng. Các quốc gia đầu tư chủ yếu gồm có: Philippines, Singapore và Thái Lan. Hiện nay vốn đầu tư của quỹ dao động từ 350,000 USD đến 5,000,000 USD. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Lifetrack Medical Systems, Squadzip, LoanSolutions

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Jungle Ventures (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Jungle Ventures (Singapore)

Quy mô hoạt động: Vốn đầu tư rơi vào khoảng 500,000 USD đến 7,500,000 USD. Những lĩnh vực chú trọng đầu tư bao gồm thương mại điện tử, du lịch và nền tảng web & chợ điện tử. Giới thiệu chung: Jungle Ventures là quỹ đầu tư có trụ sở tại Singapore và được bảo hộ bởi các doanh nhân trong nước, có nhiệm vụ giúp đỡ các startup mở rộng quy mô ra khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Những startup thuộc diện được nhận đầu tư phải giải quyết những vấn đề nhức nhối tại thị trường Châu Á – Thái Bình Dương. Hiện tại quỹ đang tham gia đầu tư tại các quốc gia như Mĩ, Signapore, Ấn Độ, Úc, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Hệ thống đối tác của Jungle Ventures có hàng chục năm kinh nghiệm tại các startup nổi tiếng như Google, Facebook cũng như các doanh nghiệp công nghệ kĩ thuật hàng đầu Châu Á như Lazada và Komli Media. Vốn đầu tư rơi vào khoảng 500,000 USD đến 7,500,000 USD. Những lĩnh vực chú trọng đầu tư bao gồm thương mại điện tử, du lịch và nền tảng web & chợ điện tử. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: SnapBizz, CatchThatBus

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Ideosource (Indonesia)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Ideosource (Indonesia)

Quy mô hoạt động: Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 22,000,000 USD.   Giới thiệu chung: Ideosource là vườn ươm doanh nghiệp hoạt động tại Indonesia, đồng thời cũng là một quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực nội dung web, truyền thông, thương mại điện tử và phát triển cơ sở hạ tầng. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 22,000,000 USD. Ideosource trở thành môi trường ươm tạo cho doanh nghiệp bằng cách hướng dẫn trực tiếp thông qua các hoạt động ươm tạo, đưa ra các lời khuyên bổ ích và kèm theo đó là cơ hội tiếp cận với mạng lưới đối tác rộng khắp của quỹ. Công ty cũng giúp đỡ các doanh nghiệp khác đang hoạt động trong các lĩnh vực như hợp tác chiến lược, bản quyền sở hữu trí tuệ và marketing. Các thị trường đầu tư chủ đạo là Indonesia và Malaysia. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Qlapa, Bhinneka, Stockbit

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Ardent Capital (Thái Lan)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Ardent Capital (Thái Lan)

Quy mô hoạt động: Vốn đầu tư vào khoảng từ 350,000 USD đến 15,000,000 USD. Giới thiệu chung: Ardent Capital tập hợp các doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thoái vốn thành công ở các thị trường như Đông Nam Á cũng như toàn cầu. Các lĩnh vực đầu tư chủ đạo của quỹ bao gồm vận tải – logistics, thương mại điện tử, nền tảng web và chợ điện tử. Vốn đầu tư vào khoảng từ 350,000 USD đến 15,000,000 USD. Bên cạnh đó, quỹ còn mang đến những yếu tố chính làm nên một doanh nghiệp thành công: khả năng làm việc nhóm, chiến lược kinh doanh, cơ cấu hoạt động, marketing, kĩ thuật công nghệ, vốn và đam mê. Ardent hiện nay đang tập trung đầu tư vào các quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Vietnam, Malaysia, Hong Kong và Singapore. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Orami, HUBBA Coworking Space, HappyFresh 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Axiata Digital Innovation Fund (Malaysia)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Axiata Digital Innovation Fund (Malaysia)

Quy mô hoạt động: Tổng số vốn đầu tư mà công ty đã bỏ ra đến nay rơi vào khoảng 12,000,000 USD. Sau 3 năm, quỹ đã hợp tác được với gần 28 doanh nghiệp hoạt động liên quan đến kĩ thuật số, hiện đang cung ứng dịch vụ trong các lĩnh vực như dịch vụ tiền di dộng, quảng cáo qua điện thoại, thương mại điện tử, giải trí và giáo dục. Các thị trường đầu tư trọng điểm của Axiata Digital Innovation Fund là Malaysia và Singapore. Giới thiệu chung: Axiata Group Berhad là một trong những nhóm viễn thông hàng đầu ở châu Á với khoảng 290 triệu thuê bao trong mười quốc gia. Trong việc theo đuổi tầm nhìn trở thành nhà cung cấp viễn thông thế hệ mới vào năm 2020, Axiata tập hợp các nguồn lực tốt nhất trong khu vực về kết nối, công nghệ và tài năng. Với một danh mục đầu tư đa dạng trong các lĩnh vực như mạng điện thoại di động, cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và các dịch vụ kỹ thuật số, Axiata thông qua các công ty điều hành của chúng tôi, cung cấp một loạt các dịch vụ kỹ thuật số tiên tiến. Axiata đã kiểm soát lợi ích dưới tên thương hiệu của 'Celcom' tại Malaysia, 'XL' ở Indonesia, 'Dialog' ở Sri Lanka, 'Robi' ở Bangladesh, 'thông minh' ở Campuchia và 'Ncell' ở Nepal, với lợi ích chiến lược trong 'Idea' ở Ấn Độ và 'M1' tại Singapore. "Edotco", công ty cơ sở hạ tầng trực thuộc tập đoàn, hoạt động trong sáu quốc gia để cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng viễn thông, tích lũy một danh mục đầu tư của hơn 16.000 tháp và 12.000 km cáp quang. Công ty này hướng tới việc trở thành một trong những công ty hàng đầu trong khu vực tháp và cam kết hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và bền vững. Trong năm 2012, thành lập công ty kỹ thuật số Axiata để nắm bắt sự phát triển nhanh chóng trong các doanh nghiệp dựa trên internet. Trong thời hạn ba năm, Axiata kỹ thuật số đã xây dựng một danh mục đầu tư của 24 nhãn hiệu kỹ thuật số, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng trong tiền điện thoại di động, điện thoại di động chặp, thương mại điện tử, giải trí và giáo dục. Doanh thu Tập đoàn cho năm 2015 là RM19.9 tỷ đồng (5,1 tỷ USD) trong khi vốn hóa thị trường đạt trên RM56.5 tỷ (USD13.1 tỷ đồng) vào cuối năm 2015. Chúng tôi cung cấp việc làm cho hơn 25.000 người trên khắp châu Á. Axiata Digital Innovation Fund được thành lập bởi tập đoàn viễn thông Axiata Group Berhad vào năm 2012 với mục tiêu là nắm bắt được xu hướng phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp ứng dụng internet. Các lĩnh vực chính mà công ty đầu tư bao gồm thương mại điện tử, du lịch và giáo dục. Tổng số vốn đầu tư mà công ty đã bỏ ra đến nay rơi vào khoảng 12,000,000 USD. Sau 3 năm, quỹ đã hợp tác được với gần 28 doanh nghiệp hoạt động liên quan đến kĩ thuật số, hiện đang cung ứng dịch vụ trong các lĩnh vực như dịch vụ tiền di dộng, quảng cáo qua điện thoại, thương mại điện tử, giải trí và giáo dục. Các thị trường đầu tư trọng điểm của Axiata Digital Innovation Fund là Malaysia và Singapore. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Tripfez, EasyParcel, Supahands 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Fenox Venture Capital (Mỹ)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Fenox Venture Capital (Mỹ)

Quy mô hoạt động: Quỹ mô vốn đầu tư rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 5,300,000 USD. Giới thiệu chung: Fenox Venture Capital là một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, được lập ra bởi một đội ngũ sáng lập viên xuất sắc bao gồm các doanh nhân có kinh nghiệm và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tầm cỡ quốc tế. Fenox hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ mới trên thế giới và chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp ở Bắc Mĩ đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa đến các thị trường Châu Á, Châu Âu và Trung Đông. Các lĩnh vực chủ đạo của quỹ bao gồm truyền thông, nền tảng giao dịch online và chợ điện tử, thương mại điện tử. Fenox cung cấp các nguồn vốn dành cho những doanh nghiệp mới thành lập cũng như các doanh nghiệp sắp hoàn thiện khả năng kinh doanh, đồng thời phối hợp tương tác giữa các nhà đầu tư thiên thần và các quỹ đầu tư mạo hiểm khác. Qũy mô vốn đầu tư rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 5,300,000 USD. Hiện tại các thị trường đầu tư chính của Fenox bao gồm Malaysia, Indonesia và Singapore. Fenox Venture Capital thu hẹp khoảng cách giữa các danh nghiệp startup táo bạo và đột phá và các tập đoàn lớn tìm cách để làm việc với họ. Thông qua mạng lưới đối tác lớn, chúng tôi kết nối các công ty nằm trong danh mục đầu tư cho các đối tác chiến lược đúng đắn để phát triển kinh doanh, tích hợp sản phẩm, phân phối và mở rộng toàn cầu. Fenox là một VC toàn cầu thực sự. Chúng tôi nghĩ được một "nhà đầu tư toàn cầu" cấu thành đầu tư vào nhiều hơn một thị trường nước ngoài duy nhất. Danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm các công ty có hoạt động mà nhiều từ địa phương đến trọng tâm đa quốc gia và các trụ sở khác nhau từ Silicon Valley đến Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Bangladesh, và xa hơn nữa. Bằng cách giúp những ý tưởng và công nghệ mới tránh rào cản địa lý và nhập các thị trường mới, Fenox giúp kết nối các hệ sinh thái khởi nghiệp của Đông và bán cầu Tây, 2 địa điểm thường xuyên bị giới hạn địa lí với nhau. Fenox áp dụng một cách tiếp cận hợp tác và minh bạch để làm việc với đội ngũ quản lý danh mục đầu tư. Là một người ủng hộ mô hình khởi nghiệp, Fenox được dành để giúp những ý tưởng phát triển một cách nhanh chóng, thu thập thông tin phản hồi của thị trường, và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tung ra sản phẩm mới trên quy mô toàn cầu. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Jurnal, Bemalas, Evolable Asia

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Wavemaker Partners (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Wavemaker Partners (Singapore)

Quy mô hoạt động: Nguồn vốn đầu tư từ Wavemaker rơi vào khoảng từ 200,000 USD đến 1,500,000 USD và tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như Công nghệ Quảng cáo, Công nghệ ứng dụng trong tài chính và giải pháp cho doanh nghiệp. Các thị trường đầu tư chính của Wavemaker bao gồm Singapore, Philippines và Indonesia. Giới thiệu chung: Wavemaker Partners tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ ở Mĩ và khu vực Đông Nam Á. Công ty đóng vai trò như chất xúc tác cho sự thay đổi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường và tạo ra giá trị thật có tính sáng tạo cao. Nguồn vốn đầu tư từ Wavemaker rơi vào khoảng từ 200,000 USD đến 1,500,000 USD và tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như Công nghệ Quảng cáo, Công nghệ ứng dụng trong tài chính và giải pháp cho doanh nghiệp. Các thị trường đầu tư chính của Wavemaker bao gồm Singapore, Philippines và Indonesia. Chúng tôi có một cách tiếp cận danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn đầu tư ban đầu. Nói cách khác, chúng ta làm nhiều hơn cược hơn VC của kích thước của chúng tôi nhất khác. Nó không phải khá "ném bừa và cầu nguyện," như các nhà đầu tư Ghế muốn nói. Chúng tôi muốn làm nhiều hơn thế. Chúng tôi chỉ đơn giản tin rằng do tính chất không thể đoán trước và bất định của giai đoạn đầu tư ban đầu, nó là tốt hơn để có một danh mục đầu tư lớn hơn. Nếu các công ty tốt nhất trên thế giới có cơ hội 2% đầu tư vào một khởi động mà trả về quỹ, tại sao bạn sẽ chỉ làm cho 10 hoặc 20 đầu tư? Chúng tôi đã làm điều này trong 20 năm gần đây, trong đó 13 năm đầu dưới vai trò là nhà đầu tư giai đoạn đầu và 7 năm sau dưới vai trò là nhà sáng lập - vì vậy chúng tôi đã thấy nhiều lên và xuống chu kỳ. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế vì vậy chúng tôi chỉ có được một chút ít chính xác và một chút may mắn để đạt lợi nhuận ngoại cỡ. Mặt khác, ngay cả khi chúng tôi hoàn toàn sai về một số các giao dịch của chúng tôi, họ sẽ không ảnh hưởng đáng kể hiệu suất tổng thể của chúng tôi. Khoảng một phần ba của danh mục đầu tư tập thể của chúng tôi được thực hiện dưới dạng đầu tư đầy đủ (toàn bộ) hoặc đầu tư một phần (thoái vốn một phần). Trong khi không phải tất cả trong số họ là kết quả lý tưởng, chúng ta đã chính xác hơn rất nhiều lần so với chúng ta đã sai (nói trước) và đã quản lý để mang lại lợi nhuận trong nhóm 25% hàng đầu. Chúng tôi cũng tin tưởng công thức riêng của mình vì vậy chúng tôi tất cả các nhà đầu tư có ý nghĩa trong quỹ riêng của chúng tôi cùng với các đối tác của chúng tôi giới hạn, nhiều người trong số đó đã được với chúng tôi từ quỹ đầu tiên của chúng tôi. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Wavecell, Snapcart, Ematic Solutions Tiêu chí xét duyệt: Wavemaker Partners tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ ở Mĩ và khu vực Đông Nam Á. Công ty đóng vai trò như chất xúc tác cho sự thay đổi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường và tạo ra giá trị thật có tính sáng tạo cao. Nguồn vốn đầu tư từ Wavemaker rơi vào khoảng từ 200,000 USD đến 1,500,000 USD và tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như Công nghệ Quảng cáo, Công nghệ ứng dụng trong tài chính và giải pháp cho doanh nghiệp. Các thị trường đầu tư chính của Wavemaker bao gồm Singapore, Philippines và Indonesia.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm SEGNEL Ventures (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm SEGNEL Ventures (Singapore)

Quy mô hoạt động: Mục tiêu của quỹ là cung cấp nguồn hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thu hút vốn, quản lí, phát triển chi nhánh quốc tế cũng như cơ hội được tiếp cận mạng lưới đối tác của SEGNEL. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 10,000 USD đến 500,000 USD. Giới thiệu chung: SEGNEL cung cấp nguồn vốn hạt giống dành cho các doanh nhân tài năng trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Các lĩnh vực chủ đạo bao gồm Chăm sóc sắc đẹp, Fitness, Internet TV, Chợ điện tử, Quảng cáo thông qua video online,… Mục tiêu của quỹ là cung cấp nguồn hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thu hút vốn, quản lí, phát triển chi nhánh quốc tế cũng như cơ hội được tiếp cận mạng lưới đối tác của SEGNEL. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 10,000 USD đến 500,000 USD.   Sứ mệnh của chúng tôi là để cung cấp cho các doanh nhân với sự hỗ trợ tuyệt vời trong tài trợ, quản lý, phát triển kinh doanh ở nước ngoài và tiếp xúc với mạng lưới đối tác của của SEGNEL  Trước khi thành lập SEGNEL, Hideki là người đồng sáng lập của COENT Venture Partners. COENT cung cấp vốn hạt giống và vốn liên doanh giai đoạn để các doanh nhân xuất sắc và các công ty trên khắp các lĩnh vực khác nhau ở châu Á.   Hideki là giám đốc chiến lược kinh doanh tại GREE, inc., một trong những công ty game mạng xã hội di động lớn nhất. Tại công ty ông đảm nhận chức vụ quản lý công ty và đã tham gia vào đầu tư chiến lược trong lĩnh vực game di động, trong đó tập trung vào các thị trường Nhật Bản và Trung Quốc.   Hideki đã từng làm việc tại JAFCO, Công ty TNHH công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất tại Nhật Bản. Ông đã tham gia trong việc cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp có triển vọng, phát triển chúng thành các khoản đầu tư thành công, đáng chú ý nhất Full Speed Inc (TSE: 2159), tin nhắn SMS Co Ltd (TSE: 2175) và Rentracks Co Ltd (TSE: 6045). Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: POKKT, CodersTrust, KFit Tiêu chí xét duyệt: SEGNEL cung cấp nguồn vốn hạt giống dành cho các doanh nhân tài năng trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Các lĩnh vực chủ đạo bao gồm Chăm sóc sắc đẹp, Fitness, Internet TV, Chợ điện tử, Quảng cáo thông qua video online,… 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm IMJ Investment Partners (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm IMJ Investment Partners (Singapore)

Quy mô hoạt động: Quỹ mô vốn đầu tư rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 2,000,000 USD. Hiện tại các thị trường đầu tư chính của IMJ bao gồm Malaysia, Indonesia và Philippines. Giới thiệu chung: IMJ Investment Partners, có trụ sở chính đặt tại Singapore, là một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên hợp tác với các startup ở khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản. Các lĩnh vực chủ đạo của quỹ bao gồm thương mại điện tử, đời sống và dịch vụ Internet dành cho người dùng. Ở đây các doanh nghiệp đối tác được ươm tạo theo quy tắc hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp, tính công bằng và tầm nhìn hướng ra thế giới. Bên cạnh đó, các startup còn được tiếp cận với các nguồn lực bổ sung hiện có của tập đoàn IMJ. Qũy mô vốn đầu tư rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 2,000,000 USD. Hiện tại các thị trường đầu tư chính của IMJ bao gồm Malaysia, Indonesia và Philippines.   Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Carsome, PawnHero, Fabelio

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm New Asia Investments (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm New Asia Investments (Singapore)

Quy mô hoạt động: New Asia Investments là một nhà đầu tư công nghệ có uy tín ở Châu Á, có trụ sở tại Singapore, và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y sinh, công nghệ sạch (cụ thể là tài nguyên nước và năng lượng) và sáng chế công nghiệp. Giới thiệu chung: New Asia Investments là một nhà đầu tư công nghệ có uy tín ở Châu Á, có trụ sở tại Singapore, và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y sinh, công nghệ sạch (cụ thể là tài nguyên nước và năng lượng) và sáng chế công nghiệp. Trong bối cảnh những nền kinh tế mới nổi ở Châu Á đang phát triển không ngừng trong những thập kỉ gần đây, nghiên cứu chế tạo và phát triển công nghệ cao đóng một vai trò vô cùng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đó cũng là hướng đầu tư chủ đạo mà New Asia Investments hướng đến. Những đối tượng mà quỹ hướng đến không chỉ gói gọn trọng các cơ hội đầu tư mạo hiểm mà còn là các dự án cơ sở hạ tầng có liên quan đến công nghệ. Trong khi tập trung vào các lĩnh vực này, công ty còn đầu tư vào hai mảng bộ phận: quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ sở hạ tầng công nghệ. Trong bộ phận đầu tư mạo hiểm, New Asia Investments đầu tư vào các công ty có tính sáng tạo đối với cổ phiếu. Trong cơ sở hạ tầng công nghệ, tập trung vào các dự án hứa hẹn để cung cấp dòng tiền mạnh và ổn định. Tiềm năng lợi nhuận vượt trội của rủi ro cao hơn và đầu tư vốn liên doanh theo chu kỳ hơn kết hợp rất tốt với các dòng tiền ổn định hơn và ít mang tính chu kỳ từ bộ phận cơ sở hạ tầng công nghệ. Điều này cho phép New Asia Investments trở thành một trong những trường hợp đầu tư rất độc đáo. Có trụ sở chính tại Singapore, New Asia Investments nằm ở vị trí lý tưởng để hưởng lợi từ sự phát triển này. Singapore là một quốc gia hàng đầu trong nghiên cứu và phát triển và đổi mới ở châu Á. Quốc gia này đã dành một lượng tiền lớn để thiết lập cơ sở nghiên cứu đẳng cấp thế giới và thu hút các chuyên gia tốt nhất của thế giới để hướng dẫn họ. Điều này cho phép New Asia Investments cơ hội để chọn những sản phẩm mới tốt nhất để đầu tư. Đồng thời, công ty nằm khá gần với các thị trường mới nổi như Indonesia, Việt Nam, Philippines hay Trung Quốc. New Asia Investments có sự linh hoạt để đầu tư trực tiếp thông qua bảng cân đối của nó hoặc thông qua các quỹ phụ riêng biệt và tập trung.   Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Nhà máy xử lí nước Đức Hòa, Long An; Nhà máy xử lí nước Vinh, Nghệ An Tiêu chí xét duyệt: Trong khi tập trung vào các lĩnh vực này, công ty còn đầu tư vào hai mảng bộ phận: quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ sở hạ tầng công nghệ. Trong bộ phận đầu tư mạo hiểm, New Asia Investments đầu tư vào các công ty có tính sáng tạo đối với cổ phiếu. Trong cơ sở hạ tầng công nghệ, tập trung vào các dự án hứa hẹn để cung cấp dòng tiền mạnh và ổn định.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Singtel Innov8 (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Singtel Innov8 (Singapore)

Quy mô hoạt động: Quy mô của quỹ đầu tư này rơi vào khoảng 250 triệu USD. Bên cạnh việc cấp vốn, Singtel Innov8 còn trao cơ hội cho các start-up được tiếp cận với cơ sở vật chất và trình độ quản lí của tập đoàn Singtel, ngược lại tập đoàn cũng có cơ hội được tiếp cận với các công nghệ mới đến từ các doanh nghiệp đối tác của Singtel Innov8. Giới thiệu chung: Singtel Innov8 là chi nhánh đầu tư mạo hiểm của tập đoàn viễn thông Singtel, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nguồn vốn cho các doanh nghiệp công nghệ kĩ thuật trẻ. Quy mô của quỹ đầu tư này rơi vào khoảng 250 triệu USD. Bên cạnh việc cấp vốn, Singtel Innov8 còn trao cơ hội cho các start-up được tiếp cận với cơ sở vật chất và trình độ quản lí của tập đoàn Singtel, ngược lại tập đoàn cũng có cơ hội được tiếp cận với các công nghệ mới đến từ các doanh nghiệp đối tác của Singtel Innov8. Singtel Innov8 tập trung vào đầu tư vào các công nghệ và giải pháp góp phần tạo ra những thay đổi về lượng đối với khả năng kết nối mạng lưới, các thiết bị thế hệ mới, các dịch vụ kĩ thuật số và các tính năng nâng cao trải nghiệm của người dùng. Ngoài việc có trụ sở chính tại Singapore, Singtel Innov8 cũng có các văn phòng đại diện tại San Francisco và Tel Aviv. Singtel Innov8 là một quỹ đầu tư mạo hiểm của công ty với các thiết lập riêng của mình ra quyết định, phê duyệt và các quy trình tài trợ. Nó có kích thước quỹ của Mỹ 250 $ triệu, với sự hiện diện tại Singapore, Thung lũng Silicon, Tel Aviv và các thị trường khác. Innov8 tập trung đầu tư vào công nghệ và giải pháp dẫn đến thay đổi lượng tử trong khả năng kết nối mạng, các thiết bị thế hệ tiếp theo, các dịch vụ nội dung số và vật hỗ trợ để nâng cao kinh nghiệm của khách hàng. Nó làm việc chặt chẽ với các hệ sinh thái của nhà sáng tạo hàng đầu, các nhà phát triển, các cơ quan chính phủ, R&D và các nhà cung cấp vốn để mang những công nghệ và giải pháp tiên tiến cho các thị trường khác nhau của Tập đoàn Singtel hoạt động. Trong một thế giới cạnh tranh cao, việc thương mại của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ là rất quan trọng cho sự tồn tại và thành công cuối cùng của các dự án mới. Và chính đó là tiếp cận thị trường. Innov8 là một nền tảng tốt để tận dụng cơ sở khách hàng điện thoại di động của Tập đoàn Singtel từ cả hai thị trường phát triển và đang nổi lên tại 25 quốc gia và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới các văn phòng trên khắp châu Á Thái Bình Dương, châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, tài sản của Tập đoàn Singtel, bao gồm cả chuyên gia vấn đề và cơ sở hạ tầng cũng sẽ là nguồn tài nguyên có giá trị trong các giai đoạn phát triển của bất kỳ doanh. Mục tiêu của chúng tôi là xác định các công ty sáng tạo với công nghệ có tiềm năng có thể tăng cường khả năng của các đối tác của Tập đoàn Singtel trong việc cung cấp các giải pháp trên các phân khúc sản phẩm khác nhau và ngành dọc. Bằng cách tận dụng kinh nghiệm và mạng lưới công nghiệp mạnh mẽ, chúng tôi giúp các công ty ở mọi giai đoạn tăng trưởng từ phát triển sản phẩm sớm để thương mại hóa cuối cùng trong các thị trường khác nhau. Khi nhận được một cuộc điều tra, giấy giới thiệu hoặc một đề nghị, chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc sơ bộ để xác định xem các công nghệ hoặc ý tưởng đáp ứng các tiêu chí đầu tư của chúng tôi và nằm trong khu vực trọng tâm của chúng tôi. Nếu có, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn cho một cuộc họp, thuyết trình hay cuộc gọi hội nghị giới thiệu để xác định nếu chúng ta muốn theo đuổi các cơ hội hơn nữa. Trong khi quyết định đầu tư của chúng tôi có thể được thực hiện một cách nhanh chóng, kinh doanh do quá trình thẩm định rằng sau bao gồm cả phân tích thị trường, đánh giá của đối thủ cạnh tranh của công ty, phân tích về công nghệ và tài liệu tham khảo khách hàng các cuộc gọi-thường mất 2-4 tuần để hoàn thành. Sau đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị một tờ hạn cho đầu tư đề xuất và sau đó tiến hành do-siêng năng tài chính và pháp lý và chuẩn bị các thỏa thuận dứt khoát, có thể mất 4-6 tuần để hoàn thành tùy thuộc vào sự phức tạp của sự tích cực và những khó khăn trong nhận được sự đồng thuận đối với các thỏa thuận dứt khoát. Sau khi ký kết các văn bản đầu tư, chúng tôi sẽ tiến hành đóng cửa giao dịch và có tiền làm sẵn có cho các công ty. Để đánh giá tốt hơn cơ hội đầu tư của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn mô tả ý tưởng của bạn một cách súc tích và cụ thể như sau: Sản phẩm hoặc dịch vụ - Công ty bạn làm gì? Nhu cầu thị trường - Những lĩnh vực "nhức nhối" hay nhu cầu chưa được đáp ứng không địa chỉ sản phẩm và công nghệ của bạn? Có điều gì đó người dùng mục tiêu của bạn hoàn toàn cần phải có? Lựa chọn thay thế của họ là gì? Điều gì làm cho ý tưởng của bạn là duy nhất? - Có ý tưởng nào của bạn được bảo hộ? Nếu vậy, bạn đã bắt đầu tìm kiếm cách đăng kí bằng sáng chế chưa? Nếu không, chiến lược của bạn để phân biệt sản phẩm là gì? Kích thích thị trường, tăng trưởng, & Phân đoạn - Làm thế nào lớn là thị trường sản phẩm của bạn và công nghệ được giải quyết? Làm thế nào nhanh chóng được thị trường này ngày càng tăng? Liệu thị trường một cách hợp lý chia thành các đoạn khác nhau ví dụ người tiêu dùng, doanh nghiệp điện thoại di động? Bạn có kế hoạch để đi xa hơn những thị trường đầu tiên và nơi nào bạn muốn mở rộng vào? bối cảnh cạnh tranh - kích thước của các đối thủ cạnh tranh là gì và ai là những người chơi chính trong lĩnh vực này? thị phần tương đối cũng có ích Đội ngũ quản lý - Mô tả các hình nền của người sáng lập, đội ngũ quản lý hiện hành và các thành viên hội đồng quản trị. Kế hoạch kinh doanh - tài chính lịch sử của bạn trên bản quyết toán, báo cáo thu nhập, và dòng tiền quan điểm là gì? bạn sẽ có những gì chi phí lớn? lợi nhuận gộp của bạn sẽ được những gì? kế hoạch thực tế của bạn liên quan đến thực hiện mốc và quản lý tiền mặt là gì? mô hình kinh doanh của bạn là gì? Tài trợ - cơ cấu vốn hiện tại của bạn là gì? Làm thế nào nhiều đã được đầu tư vào doanh nghiệp của bạn để cập nhật không? tài trợ bao nhiêu là bạn tìm kiếm, từ ai, bao lâu nó sẽ qua và làm thế nào nó sẽ được sử dụng? Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: ShopSpot, Teridion, DataTorrent Tiêu chí xét duyệt: Để đánh giá tốt hơn cơ hội đầu tư của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn mô tả ý tưởng của bạn một cách súc tích và cụ thể như sau: Sản phẩm hoặc dịch vụ - Công ty bạn làm gì? Nhu cầu thị trường - Những lĩnh vực "nhức nhối" hay nhu cầu chưa được đáp ứng không địa chỉ sản phẩm và công nghệ của bạn? Có điều gì đó người dùng mục tiêu của bạn hoàn toàn cần phải có? Lựa chọn thay thế của họ là gì? Điều gì làm cho ý tưởng của bạn là duy nhất? - Có ý tưởng của bạn được bảo hộ? Nếu vậy, bạn đã bắt đầu tìm kiếm sự bảo vệ bằng sáng chế? Nếu không, chiến lược của bạn để phân biệt sản phẩm là gì? Kích thích thị trường, tăng trưởng, & Phân đoạn - Làm thế nào lớn là thị trường sản phẩm của bạn và công nghệ được giải quyết? Làm thế nào nhanh chóng được thị trường này ngày càng tăng? Liệu thị trường một cách hợp lý chia thành các đoạn khác nhau ví dụ người tiêu dùng, doanh nghiệp điện thoại di động? Bạn có kế hoạch để đi xa hơn những thị trường đầu tiên và nơi nào bạn muốn mở rộng vào? bối cảnh cạnh tranh - kích thước của các đối thủ cạnh tranh là gì và ai là những người chơi chính trong lĩnh vực này? thị phần tương đối cũng có ích Đội ngũ quản lý - Mô tả các hình nền của người sáng lập, đội ngũ quản lý hiện hành và các thành viên hội đồng quản trị. Kế hoạch kinh doanh - tài chính lịch sử của bạn trên bản quyết toán, báo cáo thu nhập, và dòng tiền quan điểm là gì? bạn sẽ có những gì chi phí lớn? lợi nhuận gộp của bạn sẽ được những gì? kế hoạch thực tế của bạn liên quan đến thực hiện mốc và quản lý tiền mặt là gì? mô hình kinh doanh của bạn là gì? Tài trợ - cơ cấu vốn hiện tại của bạn là gì? Làm thế nào nhiều đã được đầu tư vào doanh nghiệp của bạn để cập nhật không? tài trợ bao nhiêu là bạn tìm kiếm, từ ai, bao lâu nó sẽ qua và làm thế nào nó sẽ được sử dụng?

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm JAIC Asia Capital (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm JAIC Asia Capital (Singapore)

Quy mô hoạt động: Japan Asia Investment Co., Ltd (JAIC) được thành lập vào năm 1981 bởi Hiệp hội Nhật Bản của công ty điều hành (Keizai Doyukai). Kể từ khi thành lập, JAIC đã góp phần vào việc mở rộng đầu tư trực tiếp tại châu Á từ Nhật Bản. Trong khi đó, ở Nhật Bản, là một công ty đầu tư mạo hiểm JAIC đã tập trung vào nuôi trồng, bồi dưỡng và hỗ trợ các công ty liên doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản. JAIC sẽ tiếp tục các hoạt động đầu tư vốn liên doanh để đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của ngành công nghiệp mới, việc tạo ra các thị trường mới, và độ phân giải của các vấn đề xã hội thông qua đổi mới. Giới thiệu chung: Japan Asia Investment Co., Ltd (JAIC) được thành lập vào năm 1981 bởi Hiệp hội Nhật Bản của công ty điều hành (Keizai Doyukai). Kể từ khi thành lập, JAIC đã góp phần vào việc mở rộng đầu tư trực tiếp tại châu Á từ Nhật Bản. Trong khi đó, ở Nhật Bản, là một công ty đầu tư mạo hiểm JAIC đã tập trung vào nuôi trồng, bồi dưỡng và hỗ trợ các công ty liên doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản. JAIC sẽ tiếp tục các hoạt động đầu tư vốn liên doanh để đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của ngành công nghiệp mới, việc tạo ra các thị trường mới, và độ phân giải của các vấn đề xã hội thông qua đổi mới. Ngoài ra, phù hợp với sự phát triển gần đây kinh tế ở châu Á, các dòng vốn, thông tin và nguồn nhân lực từ các nước châu Á Nhật Bản đã phát triển mạnh, với dòng chảy hai chiều ngày càng trở nên phổ biến. Giữa những thay đổi lớn như vậy trong môi trường kinh doanh, JAIC sẽ tiếp tục tập trung vào việc kinh doanh liên quan đến châu Á. Điều này bao gồm hỗ trợ qua biên giới và hai chiều giữa Nhật Bản và các nước châu Á: hỗ trợ các công ty Nhật Bản để mở rộng sang các thị trường châu Á và cũng chỉ đạo các công ty châu Á khi họ đột nhập vào thị trường Nhật Bản. Nền kinh tế Nhật Bản chỉ có thể đổi mới chỉ khi các nền kinh tế khu vực là nền tảng của nền kinh tế Nhật Bản trở nên năng động hơn. Gần đây, JAIC đã được xúc tiến đầu tư vào các dự án sản xuất điện năng lượng tái tạo, bao gồm cả phát điện siêu năng lượng mặt trời, như là phương tiện mới góp phần vào sự kích hoạt của các nền kinh tế khu vực. JAIC sẽ đóng góp không chỉ để cung cấp ổn định năng lượng và giải quyết các vấn đề môi trường mà còn để kích hoạt nền kinh tế khu vực, nơi các nhà máy điện được đặt thông qua đầu tư vào các dự án sản xuất điện năng lượng tái tạo. Là một công ty đầu tư toàn diện bao gồm Nhật Bản và châu Á, JAIC sẽ xem xét đến tất cả các cơ hội đầu tư, mục tiêu trở thành một công ty được tin cậy của tất cả các bên liên quan của chúng tôi. Các hoạt động nổi bật: Thị trường mục tiêu chúng tôi là những nơi có văn phòng đại diện của JAIC (Nhật Bản và các nước châu Á khác) .Theo chỉ đạo của chính sách đầu tư nuôi dưỡng sự phát triển từ khởi đầu nhỏ, chúng tôi đặt tầm quan trọng vào chất lượng của các doanh nhân và tính chất sáng tạo của các doanh nghiệp, và chúng tôi đóng góp vào sự tăng trưởng của họ dựa về bí quyết phát triển trong những năm qua. Một số các đội quản lý các quỹ đầu tư mạo hiểm của công ty, trong đó đã theo đuổi không chỉ hiệu quả tài chính mà còn thực hiện các liên minh chiến lược liên doanh giữa các công ty lớn. Chúng tôi đầu tư một khối lượng đáng kể các nguồn vốn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty tầm trung để hỗ trợ tăng trưởng của họ. Chúng tôi cung cấp những công ty hỗ trợ xuyên biên giới và hai chiều giữa Nhật Bản và các nước châu Á. Sự ủng hộ bao gồm hỗ trợ cho việc triển khai thị trường nước ngoài, tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, và hỗ trợ cho chiến lược tăng trưởng như chuyển dịch cơ cấu kinh doanh và mở rộng kinh doanh thông qua M&A. Chúng tôi đầu tư vào doanh nghiệp đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng đem lại lợi nhuận ổn định trong một thời gian dài, chẳng hạn như các doanh nghiệp lớn về lĩnh vực năng lượng mặt trời và ESCO. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ gây vốn thông qua một chương trình sử dụng quỹ có một hồ sơ theo dõi chặt chẽ về các doanh nghiệp cổ phần tư nhân, và cũng cung cấp hỗ trợ xuyên biên giới thông qua việc sử dụng nguồn tài nguyên của chúng tôi. Dự án tiêu biểu: Aoi.Co Tiêu chí xét duyệt: Chúng tôi đầu tư vào doanh nghiệp đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng đem lại lợi nhuận ổn định trong một thời gian dài, chẳng hạn như các doanh nghiệp lớn về lĩnh vực năng lượng mặt trời và ESCO. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ gây vốn thông qua một chương trình sử dụng quỹ có một hồ sơ theo dõi chặt chẽ về các doanh nghiệp cổ phần tư nhân, và cũng cung cấp hỗ trợ xuyên biên giới thông qua việc sử dụng nguồn tài nguyên của chúng tôi.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm JAFCO Asia (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm JAFCO Asia (Singapore)

Quy mô hoạt động: JAFCO châu Á đã giúp thành lập các doanh nghiệp kinh doanh từ năm 1990 tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao cho sự thành công lâu dài đáng kể trong các lĩnh vực cụ thể, tập trung vào môi trường kinh doanh liên quan đến ứng dụng công nghệ. Với đội ngũ nhân viên độc đáo đến từ 5 văn phòng khác nhau, kiến thức địa phương và hoạt động di sản trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi có thể cung cấp sự tiếp cận đến mạng lưới rộng lớn của các đối tác cũng như quá khứ và các doanh nghiệp hiện nay để tăng tốc độ mở rộng của mình trên thị trường châu Á và quốc tế. Chúng tôi hiểu được rằng quan hệ đối tác thực sự đóng vai trò quan trọng, vì vậy chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với các doanh nhân của chúng tôi để thực hiện tầm nhìn của bạn với các nguồn tài nguyên rộng lớn, mạng và hỗ trợ của chúng tôi. Giới thiệu chung: JAFCO châu Á đã giúp thành lập các doanh nghiệp kinh doanh từ năm 1990 tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao cho sự thành công lâu dài đáng kể trong các lĩnh vực cụ thể, tập trung vào môi trường kinh doanh liên quan đến ứng dụng công nghệ. Với đội ngũ nhân viên độc đáo đến từ 5 văn phòng khác nhau, kiến ​​thức địa phương và hoạt động di sản trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi có thể cung cấp sự tiếp cận đến mạng lưới rộng lớn của các đối tác cũng như quá khứ và các doanh nghiệp hiện nay để tăng tốc độ mở rộng của mình trên thị trường châu Á và quốc tế. Chúng tôi hiểu được rằng quan hệ đối tác thực sự đóng vai trò quan trọng, vì vậy chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với các doanh nhân của chúng tôi để thực hiện tầm nhìn của bạn với các nguồn tài nguyên rộng lớn, mạng và hỗ trợ của chúng tôi. Công ty mẹ của JAFCO châu Á là JAFCO Co., Ltd ( "JAFCO"), một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản và là công ty cổ phần tư nhân lớn nhất. Lợi thế từ Nhật Bản này giúp cho JAFCO châu Á có thể mang lại lợi thế chiến lược quan trọng đối với khách hàng của mình. Các cách tiếp cận theo định hướng chất lượng của tất cả nhân viên JAFCO châu Á đều được thúc đẩy nhờ quyết tâm cũng như nhiệt huyết muốn mang lại trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho khách hàng. Mối quan hệ của chúng tôi với các công ty có uy tín của Nhật Bản cho phép chúng tôi để giới thiệu công ty thuộc danh mục đầu tư là đối tác kinh doanh tiềm năng, do đó tăng cường vị thế của mình trên thị trường và tạo ra giá trị cho họ. JAFCO Asia là đối tác đầu tư mạo hiểm của các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến công nghệ như Quảng cáo, Sàn Thương mại Điện tử, Công nghệ giáo dục, Phần mềm doanh nghiệp, Games, v.v Với tư cách là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tiên phong trong lĩnh vực này, mục tiêu của JAFCO Asia là rất rõ ràng: tạo ra giá trị thông qua kinh nghiệm, chuyên môn về phát triển doanh nghiệp, cùng với các doanh nhân xây dựng các start-up tiềm năng, từ đó thu lại được lượng lợi nhuận lớn từ đầu tư vào các doanh nghiệp đó cho các nhà đầu tư của JAFCO Asia. Là một tập đoàn đầu tư mạo hiểm lớn trên thế giới, công ty có 3 văn phòng lớn tại Châu Á, Nhật Bản và Mĩ, hoạt động đồng thời và phối hợp với nhau trong việc mang lại thành công cho các doanh nghiệp đối tác. JAFCO Asia tập trung đầu tư vào các công ty công nghệ có liên quan đến tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn phát triển đầu. Các lĩnh vực được ưu đãi bao gồm điện thoại di động và Internet công nghệ, tiêu dùng và dịch vụ liên quan, an ninh mạng, y tế / chăm sóc sức khỏe và năng lượng tái tạo. JAFCO châu Á cũng có một thành tích ấn tượng của trong các thương vụ IPO, M&A và thoái vốn đầu tư.  Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: GlowPick, Appier (沛星互动), Teabox Với triệu $ 650 quỹ được quản lý hiện nay (hơn 1,3 tỷ $ tích lũy cho đến nay), chúng tôi đã đầu tư vào hơn 450 công ty và thoái vốn đầu tư từ hơn 350 công ty trong đó có hơn 110 công ty đã được niêm yết công khai. Tiêu chí xét duyệt: JAFCO Asia tập trung đầu tư vào các công ty công nghệ có liên quan đến tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn phát triển đầu. Các lĩnh vực được ưu đãi bao gồm điện thoại di động và Internet công nghệ, tiêu dùng và dịch vụ liên quan, an ninh mạng, y tế / chăm sóc sức khỏe và năng lượng tái tạo. JAFCO châu Á cũng có một thành tích ấn tượng của trong các thương vụ IPO, M&A và thoái vốn đầu tư. 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Gobi Partners (Trung Quốc)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Gobi Partners (Trung Quốc)

Quy mô hoạt động: Gobi Partners là một quỹ đầu tư mạo hiểm mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông kĩ thuật số tại Trung Quốc. Đối với họ, truyền thông kĩ thuật số là một phương thức truyền thông mới ra đời từ sự giao thoa giữa viễn thông, truyền thông truyền thống và công nghệ kĩ thuật. Các doanh nghiệp nằm trong diện đầu tư của Gobi phần lớn là những doanh nghiệp có ý tưởng táo bạo, phá ra khỏi khuân khổ thông thường, lấp đầy và cung cố sự chắc chắn của chuỗi giá trị trong ngành truyền thông kĩ thuật số. Giới thiệu chung: Gobi Partners là một quỹ đầu tư mạo hiểm mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông kĩ thuật số tại Trung Quốc. Đối với họ, truyền thông kĩ thuật số là một phương thức truyền thông mới ra đời từ sự giao thoa giữa viễn thông, truyền thông truyền thống và công nghệ kĩ thuật. Các doanh nghiệp nằm trong diện đầu tư của Gobi phần lớn là những doanh nghiệp có ý tưởng táo bạo, phá ra khỏi khuân khổ thông thường, lấp đầy và cung cố sự chắc chắn của chuỗi giá trị trong ngành truyền thông kĩ thuật số. Kể từ khi thành lập vào năm 2002, Gobi luôn tin tưởng vào các dự án đầu tư trên cơ sở giả thuyết. Thay vì đi theo xu hướng thị trường, hay bắt kịp những xu hướng nóng nhất, chúng tôi ở lại đúng với cốt lõi của chúng tôi, luôn gắn liền với thế mạnh của bản thân, và chỉ đầu tư vào những gì chúng ta tin tưởng. Điều này được phản ánh hàng ngày trong cách làm kinh doanh của chúng tôi. Gobi Partners lần đầu tiên được thành lập cách đây hơn 14 năm để tập trung vào việc đổi mới nhà đã trưởng thành mà đã nổi lên từ CNTT, TMT hội tụ, và cuộc cách mạng kỹ thuật số phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. Trong suốt 14 năm trở lại đây, không chỉ có toàn bộ hệ sinh thái vốn liên doanh có những bước tiến lớn, mà chúng tôi cũng đã phát triển được một trong những nhà đầu tư giai đoạn đầu hàng đầu trong lĩnh vực CNTT ở Trung Quốc. Hiện nay, Gobi đang quản lý khoảng bảy quỹ trực thuộc, và đã mở đến bảy văn phòng trên toàn Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia và Singapore. Chúng tôi duy trì trọng tâm đầu tư của chúng tôi vào các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, công ty IT và phương tiện truyền thông kỹ thuật số ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Là nhà tiên phong trong lĩnh vực này, chúng tôi tin rằng chìa khóa để thành công là phải có một triết lý đầu tư phù hợp: tập trung vào năng lực cốt lõi và đón đầu xu thế. Giá trị của quan hệ đối tác chiến lược là không thể phủ nhận - nó rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào nếu muốn đạt được thành công. Mạng lưới đối tác chiến lược của Gobi tập hợp nhiều công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tương ứng của họ, bao gồm cả IBM, NTT Docomo, McGraw-Hill, Nokia, và Disney (thông qua Steamboat). Trong nhiều trường hợp, các mối quan hệ đã dẫn đến sự hợp tác kinh doanh đáng kể hoặc thậm chí các cơ hội M&A với các công ty nằm trong danh mục đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi đã được đặc biệt may mắn trong việc xây dựng các mối quan hệ, và thực sự rất biết ơn sự ủng hộ kiên định từ những đối tác của chúng tôi. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Qraved, Tripvisto Tiêu chí xét duyệt: Gobi Partners là một quỹ đầu tư mạo hiểm mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông kĩ thuật số tại Trung Quốc. Đối với họ, truyền thông kĩ thuật số là một phương thức truyền thông mới ra đời từ sự giao thoa giữa viễn thông, truyền thông truyền thống và công nghệ kĩ thuật. Các doanh nghiệp nằm trong diện đầu tư của Gobi phần lớn là những doanh nghiệp có ý tưởng táo bạo, phá ra khỏi khuân khổ thông thường, lấp đầy và cung cố sự chắc chắn của chuỗi giá trị trong ngành truyền thông kĩ thuật số.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Gree Ventures (Nhật Bản)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Gree Ventures (Nhật Bản)

Quy mô hoạt động: Gree Ventures tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi đầu (tiền Series A và Series A) hoạt động trong lĩnh vực Internet và dịch vụ di động. Những doanh nghiệp nhằm trong tầm ngắm của Gree Ventures là những công ty có trình độ quản lí cao, tiềm năng phát triển thị phần ổn định và không bị bó buộc với các hoạt động đầu tư chiến lược của công ty. Gree hoạt động tại Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á cũng như các quốc gia Châu Á khác nhằm tìm kiếm những doanh nghiệp nhỏ có tiềm năng mở rộng quy mô ra toàn khu vực. Giới thiệu chung: Gree Ventures tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi đầu (tiền Series A và Series A) hoạt động trong lĩnh vực Internet và dịch vụ di động. Những doanh nghiệp nhằm trong tầm ngắm của Gree Ventures là những công ty có trình độ quản lí cao, tiềm năng phát triển thị phần ổn định và không bị bó buộc với các hoạt động đầu tư chiến lược của công ty. Gree hoạt động tại Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á cũng như các quốc gia Châu Á khác nhằm tìm kiếm những doanh nghiệp nhỏ có tiềm năng mở rộng quy mô ra toàn khu vực. Chúng tôi tin tưởng trong việc tìm kiếm và hỗ trợ các công ty tốt nhất tại Nhật Bản và châu Á đang sử dụng công nghệ và internet để giúp giải quyết các vấn đề của thế giới. Chúng tôi tích cực hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp với tư duy chiến lược và tiếp cập để biến đổi các nguồn lực để cho phép phát triển nhanh và mở rộng thị trường. Mục tiêu của chúng tôi là làm việc với các công ty mới nổi sáng để đánh thức sự đổi mới trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi sẽ cung cấp số vốn vào khoảng $500,000 đến 3 triệu $ cho mỗi doanh nghiệp ở khu vực Đông Á và từ $300,000 đến 2 triệu $ cho mỗi doanh nghiệp ở Đông Nam Á, dưới dạng gói đầu tư lần một. Dưới đây là năm tiêu chí quan trọng nhất đối với chúng tôi khi xem xét đầu tư. Nhu cầu của sản phẩm: Những vấn đề gì mà những khách hàng tiềm năng của sản phẩm đang gặp phải? Tiềm năng thị trường: Có bao nhiêu khách hàng đang gặp phải vấn đề đó? Giải pháp: Doanh nghiệp xác định phương hướng tiếp cận và giải quyết vấn đề như thế nào? Đội ngũ nhân viên: Ai sẽ là người giải quyết vấn đề đó? Chiến lược thoái vốn của doanh nghiệp như thế nào? Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Ayannah Tiêu chí xét duyệt: Dưới đây là năm tiêu chí quan trọng nhất đối với chúng tôi khi xem xét đầu tư. Nhu cầu của sản phẩm: Những vấn đề gì mà những khách hàng tiềm năng của sản phẩm đang gặp phải? Tiềm năng thị trường: Có bao nhiêu khách hàng đang gặp phải vấn đề đó? Giải pháp: Doanh nghiệp xác định phương hướng tiếp cận và giải quyết vấn đề như thế nào? Đội ngũ nhân viên: Ai sẽ là người giải quyết vấn đề đó? Chiến lược thoái vốn của doanh nghiệp như thế nào?

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm EDBI (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm EDBI (Singapore)

Quy mô hoạt động: EDBI là cánh tay phải về lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp của Hội đồng Phát triển Kinh tế thuộc Chính phủ Singapore. Đầu tư của công ty đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các ngành công nghiệp tri thức và sáng tạo của Singapore như khoa học y sinh, công nghệ thông tin và truyền thông, bên cạnh đó công ty cũng có tiếng nói trong việc lựa chọn các cụm công nghiệp chính để đầu tư. Với kinh nghiệm 25 năm trong lĩnh vực đầu tư, cùng với mối quan hệ hợp tác với các tập đoàn lớn trên thế giới với nhiều tiềm năng phát triển, EDBI hướng tới việc mở rộng, phát triển và chuyển đổi mô hình các ngành công nghiệp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho người dân ở Singapore. Giới thiệu chung: EDBI là cánh tay phải về lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp của Hội đồng Phát triển Kinh tế thuộc Chính phủ Singapore. Đầu tư của công ty đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các ngành công nghiệp tri thức và sáng tạo của Singapore như khoa học y sinh, công nghệ thông tin và truyền thông, bên cạnh đó công ty cũng có tiếng nói trong việc lựa chọn các cụm công nghiệp chính để đầu tư. Tầm nhìn của EDBI mong muốn là nhà đầu tư hàng đầu trong việc xây dựng những trụ cột tương lai của Singapore. Chúng tôi đầu tư vào các doanh nghiệp cạnh tranh trên toàn cầu để tạo ra ngành công nghiệp thành công, bền vững và để đạt được giá trị cổ đông dài hạn. Chúng tôi đầu tư để hình thành các ngành công nghiệp tương lai của Singapore trong lĩnh vực kiến ​​thức và sự sáng tạo chuyên sâu về Khoa học y sinh, Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Công nghệ thông minh và bền vững và chọn các cụm công nghiệp theo Chương trình tăng trưởng chiến lược của chúng tôi. Là một doanh nghiệp đầu tư với hơn 25 năm kinh nghiệm đầu tư, chúng tôi hỗ trợ sự tăng trưởng của cá công ty nằm trong danh mục đầu tư ở châu Á và trên toàn cầu, thông qua Singapore bằng cách tận dụng trên mạng lưới rộng lớn, nguồn lực và kinh nghiệm của chúng tôi. Các doanh nghiệp đối tác của chúng tôi đánh giá cao triển vọng dài hạn của chúng tôi trong việc vượt chu kỳ đầu tư điển hình. Các doanh nghiệp đối tác tận dụng kiến ​​thức sâu rộng của chúng ta về môi trường hoạt động châu Á và Singapore, chuyên gia khoa học và kỹ thuật, quản lý giàu kinh nghiệm và thương mại cho các cơ hội kinh doanh mới. Ngoài sự kết hợp tích cực với các thương hiệu Singapore, công ty đầu tư của chúng tôi cũng phát triển mạnh trong môi trường kinh doanh năng động và an toàn của Singapore, và được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ. Thông qua danh mục đầu tư của chúng ta về các công ty cạnh tranh trên toàn cầu với tiềm năng tăng trưởng cao, chúng tôi thúc đẩy sự phát triển, mở rộng và biến đổi của các ngành công nghiệp thành công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo cơ hội việc làm tại Singapore. Với kinh nghiệm 25 năm trong lĩnh vực đầu tư, cùng với mối quan hệ hợp tác với các tập đoàn lớn trên thế giới với nhiều tiềm năng phát triển, EDBI hướng tới việc mở rộng, phát triển và chuyển đổi mô hình các ngành công nghiệp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho người dân ở Singapore. Những gì chúng tôi làm có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế Singapore cũng như các ngành công nghiệp Singapore. Chúng tôi nỗ lực để tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan để thúc đẩy sự quan tâm của Singapore, đó là tối quan trọng. Chúng tôi là một tập thể mạnh với mục đích làm việc đa dạng hướng tới một mục tiêu chung, làm việc với nhau để thể hiện được tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi làm được điều này là nhờ có đội ngũ nhân lực phù hợp, là tài sản có giá trị nhất của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn cống hiến, tràn đầy đam mê và luôn tự hào hết sức trong công việc của chúng tôi, với một ý thức mạnh mẽ về quyền sở hữu, trách nhiệm và hiệu quả. Chúng tôi xây dựng lòng tin và phát triển các mối quan hệ lâu dài với các đồng nghiệp của chúng tôi và các đối tác kinh doanh. Chúng tôi luôn phấn đấu xuất sắc trong bất cứ điều gì chúng tôi làm. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp, trung thực, liêm chính và ứng xử. Chúng tôi cam kết và sẽ kiên trì để cung cấp kết quả. Chúng tôi đánh giá từng thành viên của nhóm chúng tôi và đánh giá cao quan điểm và những đóng góp của nhau. Chúng tôi đối xử với nhau với sự tôn trọng, trong một môi trường tin tưởng và hợp tác. Những tiêu chí lựa chọn đối tác đầu tư của quỹ là doanh nghiệp phải: Có một đội ngũ quản lý tài năng và giàu kinh nghiệm có thể mang lại thành công thương mại cho công ty Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường hoặc giải quyết được vấn đề hiện tại của thị trường. Có mô hình kinh doanh thương mại hữu hiệu và khả năng mở rộng có thể duy trì một lợi thế cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Có nền tảng vững chắc và tầm nhìn rộng để cạnh tranh trên toàn cầu thông qua Singapore. Có đội ngũ lãnh đạo công nghệ tiên tiến và mới nổi trong lĩnh vực mới với các giải pháp và công nghệ có thể tham gia trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Singapore. Có thể tăng cường hệ sinh thái công nghiệp hiện có của chúng tôi hoặc đào sâu khả năng. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Coursera, CounterTack Tiêu chí xét duyệt: Những tiêu chí lựa chọn đối tác đầu tư của quỹ là doanh nghiệp phải: Có một đội ngũ quản lý tài năng và giàu kinh nghiệm có thể mang lại thành công thương mại cho công ty Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường hoặc giải quyết được vấn đề hiện tại của thị trường. Có mô hình kinh doanh thương mại hữu hiệu và khả năng mở rộng có thể duy trì một lợi thế cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Có nền tảng vững chắc và tầm nhìn rộng để cạnh tranh trên toàn cầu thông qua Singapore. Có đội ngũ lãnh đạo công nghệ tiên tiến và mới nổi trong lĩnh vực mới với các giải pháp và công nghệ có thể tham gia trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Singapore. Có thể tăng cường hệ sinh thái công nghiệp hiện có của chúng tôi hoặc đào sâu khả năng.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm East Ventures (Nhật Bản)

Quỹ đầu tư mạo hiểm East Ventures (Nhật Bản)

Quy mô hoạt động: East Ventures tìm kiếm thành công trong việc cung cấp các khoản vốn đầu tư mạo hiểm vào các start-up mới nổi nhưng có nhiều tiềm năng phát triển. Hiện đã có 6 văn phòng đại diện tại 3 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Jakarta, Tokyo và San Francisco, đội ngũ nhân viên toàn cầu của công ty đã tham gia hợp tác với hơn 150 doanh nghiệp ở Châu Á và Mĩ. Các doanh nghiệp nhận được vốn đầu tư của East Ventures hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, xã hội, game, dịch vụ phần mềm và dịch vụ di động. East Ventures còn mở văn phòng ươm tạo tại Jakarta và Tokyo. Giới thiệu chung: East Ventures tìm kiếm thành công trong việc cung cấp các khoản vốn đầu tư mạo hiểm vào các start-up mới nổi nhưng có nhiều tiềm năng phát triển. Hiện đã có 6 văn phòng đại diện tại 3 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Jakarta, Tokyo và San Francisco, đội ngũ nhân viên toàn cầu của công ty đã tham gia hợp tác với hơn 150 doanh nghiệp ở Châu Á và Mĩ. Các doanh nghiệp nhận được vốn đầu tư của East Ventures hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, xã hội, game, dịch vụ phần mềm và dịch vụ di động. East Ventures còn mở văn phòng ươm tạo tại Jakarta và Tokyo. Những lĩnh vực đầu tư chủ đạo của East Ventures bao gồm dịch vụ Internet dành cho người dùng, dịch vụ di động và phần mềm. Các thị trường trọng điểm mà quỹ quan tâm gồm có Khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản và Mĩ. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 100,000-500,000 USD. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: AlgoMerchant, Ruangguru, Sociolla Tiêu chí xét duyệt: Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp đầu tư gồm có: Doanh nghiệp phải có đội ngũ nhà sáng lập có trình độ vững vàng Danh mục sản phẩm đa dạng Sản phẩm có sức ảnh hưởng với thị trường 

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm DMP (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm DMP (Singapore)

Quy mô hoạt động: DMP là quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động tại các thị trường mới nổi về kĩ thuật số, chủ yếu là khu vực Đông Nam Á. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp dịch vụ Internet cho người dân, cùng với đó là đồng bộ cơ sở vật chất phụ trợ. Kể từ năm 2011, quỹ đầu tư này đã hỗ trợ thành lập nên các công ty kĩ thuật số có khả năng chống chịu được sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế, cũng như có tham vọng vươn lên từ một doanh nghiệp nội địa trở thành một doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu khu vực. Giới thiệu chung: DMP là quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động tại các thị trường mới nổi về kĩ thuật số, chủ yếu là khu vực Đông Nam Á. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp dịch vụ Internet cho người dân, cùng với đó là đồng bộ cơ sở vật chất phụ trợ. Kể từ năm 2011, quỹ đầu tư này đã hỗ trợ thành lập nên các công ty kĩ thuật số có khả năng chống chịu được sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế, cũng như có tham vọng vươn lên từ một doanh nghiệp nội địa trở thành một doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu khu vực. Digital Media Partners là công ty đầu tư tập trung vào các thị trường gần đây đã tham gia vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số toàn cầu đang nổi lên. Chúng tôi tin rằng sự xuất hiện của các kết nối cao, sức mạnh xử lý và kết quả tương tác trong thời kì bùng nổ các dịch vụ kỹ thuật số, một số trong đó đã được tìm thấy ở những nơi khác, nhưng một số khác lại mang đặc điểm riêng biệt của địa phương đó. Quỹ đầu tiên của chúng tôi, hoạt động từ tháng 5 năm 2011, đã tập trung vào khu vực Đông Nam Á. Trong suốt thập kỷ qua, 600 triệu dân số mạnh của Đông Nam Á đã nhanh chóng nắm bắt phương tiện truyền thông kỹ thuật số và truyền thông. Do cải tiến cơ sở hạ tầng, giảm chi phí kết nối và sự gia tăng của các thiết bị giá cả phải chăng, đến năm 2015 khu vực đã có khoảng 250 triệu người sử dụng internet và 150 triệu người sử dụng điện thoại thông minh. Những người tiêu dùng kỹ thuật số mới đang thúc đẩy nhu cầu ngày càng cao về nội dung và dịch vụ, và Đông Nam Á đang mở ra một ngành công nghiệp phương tiện truyền thông kỹ thuật số phát triển mạnh, sau những con đường của Trung Quốc, Brazil và Nga. Khu vực này cũng chào đón một số công ty truyền thông kỹ thuật số thành công đạt được thành công. Những doanh nghiệp thuộc hạng mục đầu tư của chúng tôi phải có các đặc điểm sau: khả năng tồn tại và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt hiện nay ở hầu hết các nước trong khu vực; phù hợp độc đáo và địa phương để có thể bảo vệ chống lại sự cạnh tranh toàn cầu; khả năng mở rộng trên nhiều khu vực địa lý. DMP làm việc với những người sáng lập, nhằm thực hiện tham vọng của sự hiện diện toàn khu vực và thành công. phạm vi đầu tư của chúng tôi là điển hình trong phạm vi của Mỹ $ 500,000 đến $ 1.500.000 Mỹ, cho phép một công ty để mở rộng hoạt động đến một hoặc hai thị trường mới ở Đông Nam Á, trong quá trình thử nghiệm các mô hình kinh doanh đối với những áp lực của việc mở rộng. DMP cung cấp hỗ trợ tích cực với chiến lược và cơ cấu, phát triển kinh doanh tại các thị trường mới, tuyển dụng tài năng cao cấp, theo dõi về việc gây quỹ và kế hoạch thoát. Là một doanh nhân, việc mở ra mối quan hệ với chúng tôi sẽ là hiệu quả nhất nếu bạn có: Có một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có hiểu biết về địa phương và đoàn kết với ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc cùng nhau và trải qua nhiều biến chuyển trong những môi trường kinh doanh ít thân thiện như Đông Nam Á Có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường nội địa - và một số doanh thu từ mô hình kinh doanh chính của mình. Chúng tôi không quan tâm đến lịch sử lợi nhuận của công ty - nhưng nó là tốt hơn để hợp tác với DMP một khi doanh nghiệp có thể cử đội ngũ quản lý cấp cao của mình đi khắp Đông Nam Á mà không có một tác động tiêu cực đến hoạt động liên tục của công ty. Có sự đam mê sâu sắc đối với việc tìm ra những đặc điểm và hoàn cảnh liên quan đến doanh nghiệp của bạn để tiếp cận với các thị trường khác nhau như Băng Cốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Jakarta, Kuala Lumpur và Manila nhằm mở rộng thị trường kinh doanh. Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: Grain, WearYouWant Tiêu chí xét duyệt: Là một doanh nhân, việc mở ra mối quan hệ với chúng tôi sẽ là hiệu quả nhất nếu bạn có: Có một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có hiểu biết về địa phương và đoàn kết với ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc cùng nhau và trải qua nhiều biến chuyển trong những môi trường kinh doanh ít thân thiện như Đông Nam Á Có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường nội địa - và một số doanh thu từ mô hình kinh doanh chính của mình. Chúng tôi không quan tâm đến lịch sử lợi nhuận của công ty - nhưng nó là tốt hơn để hợp tác với DMP một khi doanh nghiệp có thể cử đội ngũ quản lý cấp cao của mình đi khắp Đông Nam Á mà không có một tác động tiêu cực đến hoạt động liên tục của công ty. Có sự đam mê sâu sắc đối với việc tìm ra những đặc điểm và hoàn cảnh liên quan đến doanh nghiệp của bạn để tiếp cận với các thị trường khác nhau như Băng Cốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Jakarta, Kuala Lumpur và Manila nhằm mở rộng thị trường kinh doanh.

Xem thêm
Quỹ đầu tư mạo hiểm Bioveda Capital (Singapore)

Quỹ đầu tư mạo hiểm Bioveda Capital (Singapore)

Quy mô hoạt động: Bioveda là công ty chuyên đầu tư vào các công ty y tế và chăm sóc sức khỏe có thị phần lớn trong thị trường, tự chủ và làm chủ công nghệ cao, cũng như có trình độ cao về quản lí và khoa học công nghệ. Bioveda đóng vai trò cầu nối về kinh doanh công nghệ giữa các doanh nghiệp phương Đông và phương Tây, kết nối môi trường kinh doanh công nghệ cũng như thị trường tiêu thụ rộng lớn về sản phẩm khoa học công nghệ. Giới thiệu chung: Bioveda là công ty chuyên đầu tư vào các công ty y tế và chăm sóc sức khỏe có thị phần lớn trong thị trường, tự chủ và làm chủ công nghệ cao, cũng như có trình độ cao về quản lí và khoa học công nghệ. Bioveda đóng vai trò cầu nối về kinh doanh công nghệ giữa các doanh nghiệp phương Đông và phương Tây, kết nối môi trường kinh doanh công nghệ cũng như thị trường tiêu thụ rộng lớn về sản phẩm khoa học công nghệ. BioVeda tập trung chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi tìm kiếm các công ty xuất sắc trong các vị trí trên thị trường với các sản phẩm và dịch vụ mà mục tiêu thị trường lớn, nhu cầu chưa được đáp ứng và lối sống phát triển của xã hội hiện đại hàng đầu. Chúng tôi đầu tư vào các công ty trong giai đoạn phát triển, mở rộng. Chúng tôi đầu tư vào các công ty công cộng, cũng như các công ty tư nhân ở giai đoạn gây dựng tài chính. Công ty chúng tôi muốn sẽ có các đặc điểm sau: - Đội ngũ quản lý mạnh mẽ - Công nghệ độc quyền - Lợi thế cạnh tranh đáng kể - Thị trường vị trí mạnh hoặc cơ hội thị trường rõ ràng Các hoạt động nổi bật: Dự án tiêu biểu: ASLAN Pharmaceuticals, ConneXionsAsia (CXA) Tiêu chí xét duyệt: BioVeda là tập trung hoàn toàn vào chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi tìm kiếm các công ty xuất sắc trong các vị trí trên thị trường với các sản phẩm và dịch vụ mà mục tiêu thị trường lớn, nhu cầu chưa được đáp ứng và lối sống phát triển của xã hội hiện đại hàng đầu. Chúng tôi đầu tư vào các công ty trong giai đoạn phát triển, mở rộng.Chúng tôi đầu tư vào các công ty công cộng, cũng như các công ty tư nhân ở giai đoạn khoản tài lửng. Công ty chúng tôi muốn sẽ có các đặc điểm sau: -  - Đội ngũ quản lý mạnh mẽ  - Công nghệ độc quyền  - Lợi thế cạnh tranh đáng kể  - Thị trường vị trí mạnh hoặc xoá cơ hội thị trường

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên:
Số ĐT:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:

ĐỐI TÁC

Bản quyền nội dung thuộc về Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng

Thiết kế bởi Vinaweb